Jenesis 18:1-33

  • Tri enjel i visitim Ebraham (1-8)

  • God i promes se Sera bambae i gat wan boe; Sera i laf (9-15)

  • Ebraham i askem kwestin long God from Sodom (16-33)

18  Biaen Jehova+ i kamtru long Ebraham long ol bigfala tri blong Mamre.+ Long taem ya, Ebraham i stap sidaon long doa blong tent blong hem, long medel dei taem san i strong.  Taem hem i lukluk i go, hem i luk tri man oli stap stanap longwe lelebet.+ Taem hem i luk olgeta, hem i aot long doa blong tent blong hem mo i resis i go blong mitim olgeta, mo i bodaon we fes blong hem i go long graon.  Biaen hem i talem se: “Jehova, sipos yu glad long mi, plis yu stap smol wetem man blong wok blong yu.  Plis, yufala i letem mifala i tekem smol wota i kam blong wasem leg blong yufala,+ biaen yufala i save spel aninit long tri.  From we yufala i kam long ples ya, long man blong wok blong yufala, i gud mi tekem wan pis bred blong yufala i kakae mo yufala i gat paoa, nao biaen yufala i save go.” Nao oli talem se: “I oraet. Yu save mekem olsem we yu talem.”  Ale Ebraham i hariap i go luk Sera long tent, mo i talem se: “!Yu hariap! Yu tekem tri sia* blong flaoa we i nambawan, yu miksim i kam bred, mo yu kukum.”  Biaen Ebraham i resis i go long ples blong ol animol, i tekem wan yang bul we mit blong hem i gud, nao i givim long man blong wok blong hem, ale man ya i hariap i go kukum.  Biaen, Ebraham i tekem bata, mo melek, mo yang bul ya we oli kukum finis, mo i givim long ol man ya. Nao hem i stanap klosap long olgeta aninit long tri ya taem olgeta oli stap kakae.+  Nao olgeta oli askem long hem se: “?Wehem waef blong yu Sera?”+ Hem i ansa se: “Hem i stap ya, insaed long tent.” 10  Nao wan long olgeta i talem se: “Nekis yia, long sem taem olsem, bambae mi kam luk yu bakegen, !mo luk! waef blong yu Sera bambae i gat wan boe.”+ Long taem ya, Sera i stap long doa blong tent, biaen long man ya, mo i stap lesin. 11  Long taem ya, Ebraham mo Sera tufala i olfala finis.+ Mo Sera i bitim finis yia blong bonem pikinini.*+ 12  Ale Sera i stat blong laf long tingting blong hem, mo i se: “Mi mi olfala finis mo masta blong mi tu i olfala. ?I tru ya se bambae mi kam wan mama?”+ 13  Ale Jehova i talem long Ebraham se: “?From wanem Sera i laf mo i talem se: ‘I tru ya se bambae mi bonem wan pikinini, nating se mi olfala finis’? 14  ?I gat wan samting we i strong tumas blong Jehova i mekem?+ Nekis yia, long sem taem olsem, bambae mi kam luk yu bakegen, mo Sera bambae i gat wan boe.” 15  Be Sera i fraet nao i traem blong haedem, i se: “!Mi mi no laf!” Be God i se: “!Si! Yu bin laf.” 16  Taem ol man ya oli aot long ples ya mo oli wokbaot i go, oli lukluk i godaon long Sodom,+ mo Ebraham tu i wokbaot wetem olgeta blong livim olgeta. 17  Nao Jehova i talem se: “Bambae mi no haedem long Ebraham samting we mi rere blong mekem.+ 18  Ebraham bambae i kam wan bigfala nesen we i strong, mo olgeta nesen blong wol bambae oli kasem blesing from hem.+ 19  Mi mi jusum* hem blong hem i talemaot long olgeta we bambae oli kamaot biaen long hem, se oli mas wokbaot long rod blong Jehova, taem oli mekem samting we i gud mo samting we i stret.+ Olsem nao Jehova i save mekem samting we hem i promes long Ebraham, i kamtru.” 20  Biaen Jehova i se: “Mi harem plante komplen long saed blong Sodom mo Gomora,+ mo sin blong tufala i bigwan tumas.+ 21  Bambae mi godaon blong luk sipos samting we oli stap komplen from, i tru o nogat, mo sipos i tru se ol samting we oli mekem i nogud we i nogud. Mo sipos i no tru, bambae mi faenemaot.”+ 22  Nao ol man ya oli aot mo oli go long Sodom, be Jehova+ i stap yet wetem Ebraham. 23  Nao Ebraham i kam klosap mo i askem se: “?I tru ya se bambae yu waepemaot ol stret man wetem ol rabis man?+ 24  Traem tingbaot sipos i gat 50 stret man long bigfala taon ya. ?Olsem wanem? ?Bambae yu waepemaot taon ya, yu no fogivim hem from ol 50 stret man ya? 25  Bambae i no stret nating sipos yu kilim i ded ol stret man wetem ol rabis man, hemia i olsem se stret man i sem mak nomo long rabis man.+ !I no stret nating blong yu mekem olsem!+ Bambae Jaj blong olgeta man long wol i mas mekem samting we i stret.”+ 26  Nao Jehova i talem se: “Sipos mi faenem 50 stret man long Sodom, bambae mi fogivim ful taon ya from ol man ya.” 27  Be Ebraham i talem bakegen se: “Mi mi das mo mi asis nomo, mi no gat raet blong toktok long yu. Be plis Jehova, yu lesin long mi. 28  Sipos i no gat 50 stret man be i gat 45 nomo, ?bambae yu spolem ful taon ya?” Nao God i talem se: “Bambae mi no spolem taon ya sipos i gat 45 stret man.”+ 29  Be bakegen Ebraham i askem se: “?Be sipos i gat 40 stret man, bambae i olsem wanem?” Nao God i ansa se: “Bambae mi no spolem taon ya from ol 40 man ya.” 30  Be Ebraham i gohed i se: “Plis Jehova, yu no kam kros long mi,+ be yu letem mi mi toktok: ?Sipos i gat 30 stret man nomo long taon ya, bambae i olsem wanem?” Nao God i ansa se: “Bambae mi no spolem taon ya sipos i gat 30 man.” 31  Be Ebraham i gohed i se: “Mi mi no gat raet blong toktok long yu, be plis Jehova, yu lesin long mi: ?Sipos i gat 20 stret man nomo long taon ya, bambae i olsem wanem?” Nao God i ansa se: “Bambae mi no spolem taon ya from ol 20 man ya.” 32  Nao biaen Ebraham i talem se: “Plis Jehova yu no kros long mi, be yu letem mi mi toktok wan moa taem: ?Sipos i gat ten stret man nomo long taon ya, bambae i olsem wanem?” Nao God i ansa se: “Bambae mi no spolem taon ya from ol ten man ya.” 33  Taem Jehova i toktok finis wetem Ebraham, hem i aot i go,+ mo Ebraham i gobak long ples blong hem.

Ol futnot

1 sia i sem mak long 7.33 L. Yu luk Ap. B14.
NT: “no moa kasem sikmun.”
PT: “save.”