Jenesis 13:1-18

  • Ebram i gobak long Kenan (1-4)

  • Ebram mo Lot i seraot (5-13)

  • God i ripitim promes blong hem long Ebram (14-18)

13  Nao biaen, Ebram i aot long Ijip mo i go antap long Negeb,+ hem mo waef blong hem, wetem Lot, mo olgeta samting we hem i gat.  Ebram i rij from we hem i gat plante animol, mo silva, mo gol.+  Biaen hem i aot long Negeb blong go long Betel. Taem hem i stap go, hem i muvum kamp blong hem long wan ples i go long wan narafala ples, gogo hem i kamtru long ples we hem i bin putum tent blong hem fastaem, long medel blong Betel mo Eae,+  long ples we hem i bin wokem wan olta long hem. Nao long ples ya, Ebram i singaot long nem blong Jehova.  Lot i folem Ebram, be hem tu i gat ol sipsip, ol buluk, mo ol tent blong hem.  Be ples we oli stap long hem, i no naf long olgeta evriwan. Ol animol blong olgeta oli stap kam plante tumas, nao i no gat inaf ples blong oli stap long hem.  From samting ya, rao i kamaot bitwin ol man we oli lukaot long ol animol blong Ebram mo ol man we oli lukaot long ol animol blong Lot. Long taem ya, ol laen blong Kenan mo ol man Perij oli stap long kantri ya.+  Ale Ebram i talem long Lot+ se: “Plis, i no mas gat rao bitwin mi mo yu, mo bitwin ol man blong mi mo ol man blong yu, from we yumitu wan famle nomo.  Plis, i moa gud yumitu seraot. Yu jusum eni ples we yu wantem stap long hem, sipos yu go long lef, bambae mi go long raet, be sipos yu go long raet, bambae mi go long lef.” 10  Ale Lot i luklukraon mo i luk we i gat plante wota long olgeta ples long eria blong Jodan Reva+ go kasem long Joa.+ Ples ya i olsem garen blong Jehova,+ mo i olsem graon blong Ijip. Long taem ya, Jehova i no spolem yet Sodom mo Gomora. 11  Nao Lot i jusum ful eria blong Jodan Reva, ale hem i aot, i go mekem kamp blong hem long is. Long fasin ya, hem i seraot long Ebram. 12  Ebram i stap long kantri blong Kenan, be Lot i stap klosap long ol taon long eria blong Jodan Reva.+ Biaen, hem i go stanemap tent blong hem klosap long Sodom. 13  Be ol man Sodom oli rabis, oli stap mekem sin we i nogud we i nogud agens long Jehova.+ 14  Afta we Lot i aot long Ebram, Jehova i talem long Ebram se: “Plis, yu stanap long ples ya mo yu luklukraon, yu lukluk i go long not, long saot, long is, mo long wes, 15  from we olgeta ples ya we yu luk, bambae mi givim long yu mo long pikinini* blong yu, mo bambae hem i blong yufala blong olwe.+ 16  Mo bambae mi mekem ol pikinini* blong yu oli kam plante olsem das blong graon. Nao sipos man i naf blong kaontem ol das blong graon, bambae hem i naf blong kaontem ol pikinini* blong yu tu.+ 17  Yu girap, mo yu wokbaot i go long olgeta ples ya, from we bambae mi givim kantri ya long yu.” 18  Ale Ebram i gohed blong stap long ol tent. Biaen hem i kam stap klosap long ol bigfala tri blong Mamre+ we i stap long Hebron,+ mo long ples ya, hem i wokem wan olta blong Jehova.+

Ol futnot

PT: “sid.”
PT: “sid.”
PT: “sid.”