Jenesis 12:1-20

  • Ebram i aot long Haran blong go long Kenan (1-9)

    • Promes blong God long Ebram (7)

  • Ebram mo Sarae long Ijip (10-20)

12  Nao Jehova i talem long Ebram se: “Yu aot long ples blong yu, mo long ol famle blong yu, mo long haos blong papa blong yu, mo yu go long ples we bambae mi soem long yu.+  Bambae mi mekem wan bigfala nesen i kamaot biaen long yu, mo bambae mi blesem yu, mo mi mekem nem blong yu i hae, mo from yu nao bambae olgeta man oli kasem blesing.+  Bambae mi blesem olgeta we oli blesem yu, mo bambae mi singaot trabol i go long olgeta we oli singaot trabol i kam long yu,+ mo from yu nao bambae olgeta famle long wol ya oli kasem blesing.”+  Taem Ebram i gat 75 yia, hem i aot long Haran olsem we Jehova i bin talem long hem. Mo Lot i go wetem hem.+  Taem Ebram i aot blong go long Kenan,+ hem i tekem waef blong hem Sarae,+ Lot we i boe blong brata blong hem,+ mo tu hem i tekem ol samting we hem i hivimap+ taem hem i stap long Haran mo ol slef blong hem. Taem oli kasem kantri ya Kenan,  Ebram i wokbaot gogo i kasem ples ya Sekem,+ klosap long ples ya More we i gat ol bigfala tri long hem.+ Long taem ya, ol man Kenan oli stap yet long kantri ya.  Biaen Jehova i kamtru long Ebram mo i talem long hem se: “Bambae mi givim kantri ya+ long pikinini* blong yu.”+ Nao Ebram i wokem wan olta long ples ya we Jehova i bin kamtru long hem.  Biaen hem i aot long ples ya, mo i go long rijen blong ol hil long is blong Betel.+ Hem i stanemap tent blong hem long medel blong Betel mo Eae,+ we Betel i stap long wes mo Eae i stap long is. Mo long ples ya, hem i wokem wan olta blong Jehova+ mo i stat blong singaot long nem blong Jehova.+  Biaen Ebram i aot long ples ya mo i stap putum kamp blong hem long ol defdefren ples, taem hem i stap go long Negeb.+ 10  Nao i no moa gat kakae long kantri ya Kenan,+ taswe Ebram i aot blong godaon long Ijip mo i stap smoltaem* long ples ya.+ 11  Taem oli kam klosap long Ijip, Ebram i talem long waef blong hem Sarae se: “!Plis yu lesin long mi! Mi save se yu yu wan naesfala woman.+ 12  Sipos ol man Ijip oli luk yu, bambae oli talem se: ‘Hemia waef blong hem ya.’ Nao bambae oli kilim mi mi ded, be bambae oli livim yu yu laef i stap. 13  Plis, yu talem se yu sista blong mi, olsem nao bambae mi no kasem trabol from yu, mo bambae mi no lusum laef blong mi.”*+ 14  Stret long taem ya we Ebram i kamtru long Ijip, ol man Ijip oli luk we woman ya i naes tumas. 15  Mo ol prins blong Fero tu oli luk hem mo oli go talemaot long Fero se woman ya i naes tumas. Nao oli tekem woman ya i kam long haos blong Fero. 16  Fero i mekem i gud long Ebram from woman ya. Nao Ebram i kasem ol sipsip, ol buluk, ol man mo ol woman dongki, ol man mo ol woman slef, mo ol kamel.+ 17  Nao Jehova i mekem wan rabis sik* i kasem Fero wetem olgeta we oli stap long haos blong hem, from Sarae we i waef blong Ebram.+ 18  Ale Fero i singaot Ebram mo i talem se: “?Wanem samting ya we yu mekem long mi? ?From wanem yu no talem long mi se woman ya i waef blong yu? 19  ?From wanem yu talem se: ‘Woman ya i sista blong mi’?+ Mi mi rere blong tekem hem i kam waef blong mi. Hemia waef blong yu. !Yu tekem hem mo yu go!” 20  Nao Fero i talem long ol man blong hem blong oli sanemaot Ebram mo waef blong hem mo olgeta samting we oli blong hem, nao olgeta oli mekem olsem we hem i talem.+

Ol futnot

PT: “sid.”
NT: “stap olsem wan man blong narafala kantri.”
NT: “sol blong mi bambae i laef i stap.”
NT: “bigfala trabol.”