Jenesis 21:1-34

  • Aesak i bon (1-7)

  • Ismael i jikim Aesak (8, 9)

  • Oli sanemaot Hega mo Ismael (10-21)

  • Kontrak blong Ebraham wetem Abimelek (22-34)

21  Nao Jehova i tingbaot Sera olsem we hem i bin talem, mo Jehova i mekem samting we hem i promes blong mekem long Sera.+  Ale Sera i gat bel,+ mo i bonem wan boe blong Ebraham long stret taem we God i bin promes long hem.+ Long taem ya, Ebraham i olfala finis.  Ebraham i putum nem blong boe blong hem we Sera i jes bonem, se Aesak.+  Mo taem Aesak i gat eit dei blong hem, Ebraham i mekem sakomsaes long hem, olsem we God i bin talem long hem.+  Ebraham i gat 100 yia taem boe blong hem Aesak i bon.  Nao Sera i talem se: “God i mekem se naoia mi save laf. Evri man we bambae oli harem samting ya, bambae oli laf wetem mi.”*  Mo hem i gohed i se: “?Bifo, hu i save talem se wan dei, Sera we i waef blong Ebraham, bambae i givim titi long ol pikinini? Be naoia mi mi bonem wan boe blong Ebraham, nating se hem i olfala.”  Nao Aesak i stap gruap, mo long dei we hem i livim titi, Ebraham i mekemrere wan bigfala kakae blong hem.  Be Sera i gohed blong luk we boe blong Ebraham, we woman Ijip ya Hega i bonem,+ i stap jikim Aesak.+ 10  Ale Sera i talem long Ebraham se: “Yu sanemaot woman slef ya wetem boe blong hem, from we boe blong woman slef ya bambae i no joen wetem Aesak blong kasem olting blong yu.”+ 11  Be Ebraham i no glad nating long tok we Sera i talem long saed blong boe blong hem.+ 12  Nao God i talem long Ebraham se: “Yu no mas harem nogud from tok we Sera i talem long saed blong boe ya mo woman slef ya. Yu lesin long Sera,* from we olgeta ya we bambae ol man oli singaot olgeta se ol pikinini* blong yu, bambae oli kamaot long Aesak.+ 13  Be boe blong woman slef ya,+ bambae mi mekem we hem tu i kam wan nesen,+ from we hem i pikinini* blong yu.” 14  Ale Ebraham i girap eli long moning, i tekem bred, mo wan skin botel blong wota, mo i givim long Hega. Hem i putum ol samting ya long solda blong Hega, mo i sanem hem wetem boe ya blong tufala i aot.+ Nao Hega i aot mo i go stap wokbaot olbaot long draeples blong Bereseba.+ 15  Biaen, wota long skin botel ya i finis, nao Hega i pusum boe ya i go aninit long wan bus. 16  Nao hem i wokbaot i go longwe lelebet, mo i sidaon hem wan, from we hem i stap tingting se: “Mi no wantem luk boe ya i ded.” Ale hem i sidaon long ples ya, i singaot bigwan mo i stap krae. 17  Nao God i harem voes blong boe ya,+ mo enjel blong hem long heven i singaot i kam long Hega se:+ “?Hega, wanem i rong long yu? Yu no fraet, from we God i harem voes blong boe ya long ples we hem i stap long hem. 18  Yu girap, yu leftemap boe ya, mo yu holemtaet hem, from we bambae mi mekem hem i kam wan bigfala nesen.”+ 19  Nao God i openem ae blong Hega, ale hem i luk wan wel blong wota, mo hem i go fulumap wota long skin botel ya, nao i kam givim long boe ya blong i dring. 20  Mo God i stap wetem boe ya+ taem hem i stap gruap. Boe ya i stap long draeples, mo hem i kam wan man blong sut long bonara. 21  Hem i stap long draeples long Paran,+ mo mama blong hem i tekem wan woman Ijip blong i kam waef blong hem. 22  Long taem ya, Abimelek mo Fikol we i lida blong ol ami blong hem, tufala i talem long Ebraham se: “God i stap wetem yu long evri samting we yu mekem.+ 23  Naoia long nem blong God, yu mas mekem wan strong promes long mi se, bambae yu no trikim mi wetem ol pikinini blong mi, mo wetem olgeta we bambae oli kamaot biaen long mi. Mo oltaem bambae yu soem lav long mi mo long ples we yu bin stap long hem, olsem we mi mi soem lav long yu.”+ 24  Ale Ebraham i talem se: “Mi mi promes strong se bambae mi mekem.” 25  Be Ebraham i komplen long Abimelek from wel blong wota we ol man blong wok blong Abimelek oli kam fos nao oli holem.+ 26  Ale Abimelek i talem se: “Mi mi no save se hu i mekem samting ya. Yu yu no bin talem long mi, mo tede nomo mi jes harem samting ya.” 27  Nao Ebraham i tekem sam sipsip mo sam buluk, i givim long Abimelek, mo tufala i mekem wan kontrak. 28  Taem Ebraham i tekemaot seven smol woman sipsip, mo i putum olgeta longwe long ol narafala sipsip, 29  Abimelek i askem long hem se: “?From wanem yu putum seven smol woman sipsip ya oli stap olgeta wan?” 30  Nao Ebraham i talem se: “Yu mas tekem seven smol woman sipsip ya long mi, from we hemia i olsem wan witnes se mi nao mi digim wel ya.” 31  Hemia nao from wanem hem i putum nem blong ples ya se Bereseba,*+ from we long ples ya nao tufala i mekem wan strong promes. 32  Ale oli mekem wan kontrak+ long Bereseba, biaen Abimelek wetem Fikol we i lida blong ol ami blong hem, tufala i gobak long ples blong ol man Filistia.+ 33  Biaen hem i planem wan tri long Bereseba we nem blong hem tamaris, mo long ples ya, hem i singaot long nem blong Jehova,+ God ya we i stap gogo i no save finis.+ 34  Mo Ebraham i stap* longtaem* long ples blong ol man Filistia.+

Ol futnot

MNT: “laf long mi.”
PT: “voes blong hem.”
PT: “sid.”
PT: “sid.”
Maet hemia i minim “Wel Blong Strong Promes; Wel Blong Seven.”
NT: “stap olsem wan man blong narafala kantri.”
PT: “plante dei.”