Aesea 53:1-12

  • Man blong wok blong Jehova i safa, i ded, mo oli berem hem (1-12)

    • Oli lukluk nogud mo tanem baksaed long hem (3)

    • Hem i karem ol sik mo sobodi blong yumi (4)

    • ‘Olsem wan sipsip we i go blong oli kilim’ (7)

    • Hem i karem sin blong plante man (12)

53  ?Hu i bilif long ol tok ya we hem i harem long mifala?*+?Mo Jehova i soemaot+ han blong hem+ long hu?   Long fes blong hem,* bambae hem i gru i kam antap olsem wan niu sut,+ yes olsem wan rus we i gru long ples we i drae. Hem i no luk olsem wan haeman no wan spesel man,+Mo taem yumi luk hem, i no gat wan samting long hem we i pulum yumi blong go klosap long hem.*   Ol man oli lukluk nogud long hem mo oli tanem baksaed long hem,+Hem i wan man we hem i blong harem nogud nomo,* mo i savegud ol sik. I olsem we oli haedem fes blong hem long yumi.*Ol man oli lukluk nogud long hem, mo yumi luk hem olsem we hem i nating nomo.+   I tru, hem nomo i karem ol sik blong yumi,+Mo i karem ol sobodi blong yumi.+ Be yumi tingbaot hem olsem se i kasem panis, olsem se God i stap kilim hem mo i mekem hem i harem nogud.   Be oli sperem hem+ from ol rong blong yumi,+Oli spolem gud hem from ol mastik blong yumi.+ Hem i kasem panis, blong yumi gat pis,+Mo from ol kil we hem i kasem, yumi kam gud bakegen.+   Yumi evriwan, yumi stap wokbaot olbaot olsem ol sipsip,+Wanwan i folem prapa rod blong hem finis,Mo Jehova i mekem se ol mastik blong yumi evriwan i go long man ya nomo.+   Ol man oli mekem i strong tumas long hem,+ mo hem i letem nomo we ol man oli mekem hem i harem nogud,+Be hem i no save openem maot blong hem. Oli tekem hem i go olsem wan sipsip blong kilim hem i ded,+Mo olsem wan woman sipsip we i stap kwaet nomo taem oli stap katemaot hea blong hem,Mo hem i no save openem maot blong hem.+   From we oli blokem hem* mo oli jajem hem, oli tekemaot hem i gowe. ?Mo hu bambae i stap tingbaot evri jeneresen blong hem?*From we oli aotem hem long ples blong ol man we oli laef,+Mo oli wipim hem* from ol rong blong ol man blong mi.+   Mo oli givim wan ples* blong berem hem wetem ol rabis man,+Mo wetem ol rijman* taem hem i ded,+Nating se hem i no bin mekem wan rong,*Mo i no gat wan giaman tok long maot blong hem.+ 10  Be hem i wil blong Jehova* blong oli spolem hem olsem, mo hem i letem hem i sik. Sipos yu givim laef* blong hem olsem wan ofring blong tekemaot fol,+Bambae hem i luk pikinini* blong hem, bambae hem i mekem se dei blong hem i plante moa,+Mo tru long hem, samting we Jehova i glad long hem* bambae i kamtru.+ 11  From we hem i safa olsem,* bambae hem i luk mo i harem gud. Mo from save blong hem, hemia stret man ya we i man blong wok blong mi,+Bambae hem i mekem se plante man oli kam stret man,+Mo bambae hem i karem ol rong blong olgeta.+ 12  From risen ya, bambae mi givim long hem, wan haf blong ol samting long medel blong plante man,Mo bambae hem i seraotem ol samting we oli winim long faet wetem strong man blong faet,From we hem i givim laef* blong hem go kasem mak we hem i ded from,+Mo oli kaontem hem wetem ol man blong mekem sin,+Hem i karem sin blong plante man,+Mo hem i toktok long bihaf blong ol man we oli stap mekem sin.+

Ol futnot

MNT: “tok we mifala i harem.”
“Hem” i save minim wan man no God.
NT: “i no gat wan spesel samting long hem we yumi wantem.”
NT: “we i kasemsave fasin blong harem nogud.”
MNT: “Hem i olsem wan man we ol narafala oli no wantem lukluk hem.”
NT: “oli stap mekem i strong long hem.”
NT: “fasin blong laef blong hem?”
NT: “oli kilim hem i ded.”
NT: “Wan man bambae i givim wan ples.”
PT: “wetem wan rijman.”
NT: “i no kilim man.”
NT: “Be Jehova i glad.”
NT: “sol.”
PT: “sid.”
NT: “wil blong Jehova; gudfala samting we God i glad long hem.”
NT: “From ol trabol we i kasem sol blong hem.”
PT: “i kafsaedem sol blong hem gogo kasem we hem i ded.”