Aesea 33:1-24

  • Jajmen mo hop blong ol stret man (1-24)

    • Jehova hem i Jaj, Man Blong Givim Loa, mo King (22)

    • Bambae i no gat wan man i talem se: “Mi mi sik” (24)

33  !Sore tumas long yu! Yu yu man blong spolem samting, be i no gat man i spolem yu yet,+Yu man blong girap agensem narafala, be man i no girap agens long yu yetTaem yu stop blong spolem samting, bambae oli spolem yu.+ Taem yu stop blong girap agensem narafala, bambae oli girap agens long yu.   Jehova, plis yu soemaot se yu sore long mifala.+ Hop blong mifala i stap long yu. I gud evri moning yu kam han*+ blong mifala,Yes, yu kam sevia blong mifala long taem blong trabol.+   Ol man oli ronwe taem oli harem noes blong ol man we oli stap singsingaot. Taem yu girap, ol nesen oli go wanwan.+   Olsem ol lokis we oli hivap from samting we oli wantem tumas, bambae ol man oli hivimap olting blong yu we oli tekemaot long taem blong faet,Ol man bambae oli resis i go from, olsem ol bigfala grup blong ol lokis we oli flae i go from wan samting.   Bambae ol man oli leftemap Jehova,From we hem i stap antap we antap. Bambae hem i mekem Saeon i fulap long jastis mo stret fasin.   Hem nao i mekem se ol samting long taem blong yu oli stap strong oli no jenis. Plante samting blong sevem man,+ waes, save mo fasin blong fraet* long Jehova,+Hemia sas samting blong hem.   !Yufala i luk! Ol strong man blong olgeta oli stap krae bigwan long rod,Ol mesenja blong pis oli krae we oli krae.   Ol bigrod oli stap nating nomo,I no gat man i stap wokbaot i pas long ol smol rod. Hem* i brekem kontrak ya finis,Hem i sakemaot ol taon ya finis,Hem i soemaot se hem i no kea long eni man.+   Graon i harem nogud tumas* nao i kam slak we i slak. Lebanon i sem,+ hem i stap kam roten. Saron i kam olsem draeples finis,Mo Basan wetem Kamel tufala i seksekemaot ol lif blong tufala finis.+ 10  Jehova i talem se: “Naoia bambae mi girap,Naoia bambae mi leftemap mi wan,+Naoia bambae mi soemaot mi wan. 11  Yufala i gat bel long drae gras mo yufala i bonem ol stamba blong wit. Tingting* blong yufala bambae i kakae yufala olsem wan faea.+ 12  Mo ol man bambae oli kam olsem laem ston we man i bonem. Mo bambae oli laetem faea long olgeta, sem mak olsem we man i katemdaon ol ropnil.+ 13  !Yufala we i stap longwe, yufala i lesin long samting we bambae mi mekem!!Mo yufala we i stap klosap, yufala i talemaot paoa blong mi! 14  Ol man blong mekem sin long Saeon oli fraet tumas,+Ol man blong apostasi oli seksek we oli seksek, oli se:‘?Hu long yumi i save laef long ples we i gat faea we i stap bonem evri samting?+ ?Hu long yumi i save laef wetem laet blong faea we i no save ded samtaem?’ 15  Man we i gohed blong wokbaot folem stret fasin,+We oltaem i stap talem ol samting we oli tru,+Mo i sakemaot fasin blong giaman, mo fasin blong trikim man blong kasem samting,Mo han blong hem i no wantem mane we narafala i givim blong haedem fasin we i no stret, i bitim we hem i karem,+Mo i satem sora blong hem, i no lesin long ol man we oli stap plan blong mekem blad i ron,Mo i satem ae blong hem, blong i no luk samting we i nogud, 16  Bambae hem i save stap long ol hae ples. Mo sefples blong hem blong haed, bambae i stap long ol bigfala ston we oli strong gud,Bambae hem i kasem bred blong hem,Mo wota we hem i stap kasem, bambae i neva finis.”+ 17  Bambae ae blong yu i luk wan king we i naes tumas,Bambae oli luk wan graon we i stap farawe. 18  Long hat blong yu bambae yu tingbaot bakegen* taem blong fraet ya:“?Wehem sekretari??Wehem man ya we i stap skelem ol takis?+ ?Wehem man ya we i stap kaontem ol taoa?” 19  Bambae yu no moa luk ol man we fasin blong olgeta i raf,Hemia ol man ya we lanwis blong olgeta i had tumas blong save,*Mo toktok blong olgeta i no klia, man i no naf blong kasemsave.+ 20  !Yu luk Saeon, taon blong ol lafet blong yumi!+Ae blong yu bambae i luk Jerusalem olsem wan gudfala ples blong stap, we i kwaet gud,Wan tent we bambae i no save muv.+ Bambae neva oli pulumaot ol aean blong tent ya,Mo bambae i no gat wan long ol rop blong hem i brok. 21  Be long ples ya Hae Man ya Jehova,Bambae i stap olsem wan rijen blong ol reva blong yumi, yes ol bigfala kanal,We i no gat wan seling bot blong faet i save go long hemMo i no gat wan bigfala sip i save pas klosap long hem. 22  From we Jehova hem i Jaj blong yumi,+Jehova hem i Man Blong Givim Loa blong yumi,+Jehova hem i King blong yumi,+Yes, hem i Man ya we bambae i sevem yumi.+ 23  Ol rop blong yu bambae oli slak, oli hang i stap nomo,Oli no save holem mas o pulum sel i open. Long taem ya, ol man bambae oli seraotem bigfala hip blong ol samting ya we oli winim long faet,Ol man we leg blong olgeta i nogud, olgeta tu bambae oli karem plante long ol samting ya.+ 24  Mo bambae i no gat wan man long ples ya* i talem se: “Mi mi sik.”+Ol man we oli stap long graon ya, God bambae i fogivim ol rong blong olgeta.+

Ol futnot

NT: “paoa.”
NT: “tinghevi.”
Hemia i stap tokbaot enemi.
MNT: “kam drae.”
PT: “Spirit.”
NT: “yu tingting dip long.”
PT: “i dip blong kasemsave.”
NT: “wan man we i laef long ples ya”