Aesea 17:1-14

  • Strong tok agensem Damaskes (1-11)

  • Jehova bambae i tok strong long ol nesen (12-14)

17  Wan strong tok agensem Damaskes:+“!Yu luk! Damaskes bambae i no moa stap olsem wan taon,Bambae hem i kam wan hip blong ol doti.+   Ol taon blong Aroere+ bambae oli stap emti nomo,Bambae oli kam ol ples we ol animol oli stap ledaon long hemMo i no gat man i save mekem olgeta oli fraet.   Mo long graon blong Efrem, bambae i no moa gat ol taon we ol stonwol i goraon long olgeta,+Mo bambae i no moa gat kingdom long Damaskes.+ Mo olgeta we oli stap yet long SiriaBambae oli kam olsem glori blong ol man Isrel.”* Ol tok ya, Jehova komanda blong ol ami i talemaot.   “Long dei ya, glori blong Jekob bambae i godaon, i no moa plante,Mo bodi blong hem we i helti gud,* bambae i kam bunbun olgeta.   Bambae i olsem taem we man blong havest i stap hivimap ol wit mo bale we oli stap stanap yet,Mo han blong hem i havestem ol hed blong wit,Olsem taem wan man i stap pikimap ol wit we oli folfoldaon, long Vali* Long Refaem.+   Ol wit we oli folfoldaon, olgeta nomo bambae oli stap,Bambae i olsem oliftri we man i karemaot ol frut blong hem finis:Ol oliftri olsem, i gat tutri raep frut nomo long ol branj blong hem we oli stap antap olgeta,Mo ol branj blong hem we oli stap karem plante frut, i gat fo no faef frut nomo long olgeta.”+ Ol tok ya, Jehova God blong ol man Isrel i talemaot.  Long dei ya, man bambae i lukluk i go antap long Man We i Mekem hem, mo bambae hem i stap lukluk Tabu Man Blong Isrel.  Bambae hem i no lukluk i go long ol olta+ we hem wan nomo i wokem long han blong hem.+ Mo bambae hem i no lukluk i go long ol samting olsem ol tabu pos,* no ol ples blong bonem insens. Ol samting ya, hem i yusum ol fingga blong hem nomo blong wokem.   Long dei ya, ol taon blong hem we oli olsem ol strong ples blong haed, bambae oli emti nomo, olsem wan ples long bus we i no moa gat samting long hem,+Mo olsem wan branj blong tri we ol man oli lego i stap, stret long fes blong ol man Isrel,Bambae i kam wan ples we i nogud, man i no moa save laef long hem. 10  Hemia from we yu fogetem finis God ya+ we i sevem yu,Yu no moa tingbaot Bigfala Ston+ we i olsem sefples blong haed blong yu. From samting ya yu mekem ol plantesen we oli naes tumas*Mo yu planem niufala gru long hem we i blong wan strenja.* 11  Long dei yu pulumgud fenis i goraon long plantesen blong yu,Long moning yu mekem se ol sid we yu planem oli gru,Be taem blong havest bambae i lus long dei blong sik mo sobodi we i no save kam gud samtaem.+ 12  !Yufala i lesin! !Plante man oli stap mekem bigfala noes, olsem se oli konfius!!Noes blong olgeta i olsem bigfala solwota we i stap brok long rif!!Ol man blong ol nesen oli stap mekem bigfala noes, olsem se oli kros,Mo noes blong olgeta i olsem noes blong wota we i stap ron strong! 13  Ol nesen bambae oli mekem wan noes olsem noes blong ol wota we oli stap ron. Bambae hem i tok strong long olgeta, mo bambae oli ron i go longwe,Olsem doti blong wit long bigfala hil, we win i blu long hem, i karem i go,Mo olsem wan grasnil we strong win i blu long hem, i stap rol olbaot. 14  Long sapa, i gat ol samting we oli mekem man i fraet. Mo klosap long moning oli no moa stap. Hemia nao samting we olgeta we oli stap spolem yumi mo tekemaot olting blong yumi, bambae oli kasemMo hemia i sem mak long olgeta we oli stap stilim olting blong yumi.

Ol futnot

PT: “ol boe blong Isrel.”
PT: “gris blong bodi blong hem.”
NT: “Levelples Long Medel Blong Ol Hil.”
Yu luk Diksonari.
NT: “we oli gud tumas.”
NT: “wan god blong narafala kantri.”