Aesea 63:1-19

  • Jehova i givimbak long ol nesen (1-6)

  • Fasin blong Jehova blong lavem man oltaem, long ol taem bifo (7-14)

  • Prea blong tanem tingting (15-19)

63  ?Hu ya i aot long Edom,+ long Bojeraha,+I stap kam, we i werem ol klos we kala blong olgeta i saen gud,*Hemia we i werem ol naesfala klos,I stap maj i kam wetem bigfala paoa blong hem?“Hemia mi ya, Man ya we i stap toktok folem stret fasin,Man ya we i gat bigfala paoa blong sevem man.”   ?From wanem klos blong yu i red??Mo from wanem ol klos blong yu oli olsem ol klos blong man we i stap purumbut long grep long ples blong mekem waen?+   “Mi wan nomo mi stap purumbut long grep long hol ya blong waen. I no gat wan long ol man i stap wetem mi. Mi mi gohed blong purumbut long olgeta, we mi kros tumas,Mo from we mi kros, mi gohed blong purumbut long olgeta.+ Blad blong olgeta i go olbaot long ol klos blong mi,Mo mi mekem se i gat plante mak long klos blong mi.   Hemia from we dei blong mi blong givimbak i stap long hat blong mi,+Mo yia blong ol man blong mi we mi pembak olgeta, i kam finis.   Mi lukluk olbaot, be i no gat wan man blong halpem mi,Mi mi sapraes tumas se i no gat wan man i kam blong sapotem mi. Taswe han blong mi i mekem mi mi sef,*+Mo kros blong mi nomo i sapotem mi.   Mi kros, mi purumbut long ol man,Mi mekem olgeta oli drong long kros blong mi,+Mo mi kafsaedem blad blong olgeta long graon.”   Bambae mi tokbaot ol wok we Jehova i mekem, we i soemaot se hem i lavem ol man oltaem,Hemia ol wok ya blong Jehova we i stret nomo blong man i presem hem from,Yes, from evri samting we Jehova i mekem long yumi,+Hemia plante gudgudfala samting we hem i mekem finis long haos blong Isrel,From we hem i gat sore, mo from bigfala lav blong hem.   From we hem i talem se: “I tru, olgeta oli ol man blong mi, oli ol pikinini we bambae oli no lego mi.”*+Ale hem i kam Sevia blong olgeta.+   Taem oli stap harem nogud, hem i harem nogud from.+ Mo spesel mesenja blong hem* i sevem olgeta.+ Hem i pembak olgeta from i gat lav mo sore,+Mo i leftemap olgeta mo i karem olgeta long ol dei ya bifo.+ 10  Be oli rebel+ mo oli mekem tabu spirit blong hem i harem nogud.+ Nao hem i kam enemi blong olgeta,+Mo i faet agensem olgeta.+ 11  Mo oli tingbaot bakegen ol dei bifo,Hemia ol dei blong Moses, man blong wok blong hem:“?Wehem Man we i tekemaot olgeta long solwota,+ wetem ol man blong lukaot long ol sipsip blong hem?+ ?Mo wehem Man ya we i putum tabu spirit blong Hem insaed long hem,+ 12  Hemia Man ya we i mekem strongfala han blong Hem i go wetem raethan blong Moses,+Mo Hem i seraotem wota long fored blong olgeta,+Blong mekem se hem i gat wan nem we bambae i stap olwe,+ 13  Mo Hem i mekem se oli wokbaot krosem wota we i stap ron strong,*Nao oli wokbaot i go we oli no stambol nating,Olsem wan hos long open ples?* 14  Olsem ol animol taem oli godaon long levelples,Spirit blong Jehova i mekem olgeta oli spel.”+Hemia nao olsem wanem yu lidim ol man blong yu,Blong mekem se yu gat wan nem we i hae we i hae.*+ 15  Yu stap long heven, yu lukluk i kamdaon mo yu lukYes, yu stap long glori blong yu* mo long ples blong yu we i hae we i hae, i tabu, yu lukluk i kam. ?Wehem strong tingting blong yu, mo bigfala paoa blong yu,Hemia samting ya we i stap pulum yu blong yu kaen*+ mo yu gat sore?+ Yu yu no moa soemaot olgeta long mi. 16  From we yu yu Papa blong mifala,+Nating sipos Ebraham i no save mifalaMo sipos Isrel i no luksave mifala,Be yu, O Jehova, yu yu Papa blong mifala. Longtaem finis i kam, nem blong yu Man we i pembak mifala.+ 17  O Jehova, ?from wanem yu letem* mifala i gowe long ol rod blong yu??From wanem yu letem* hat blong mifala i kam strong, nao mifala i no fraet long yu?+ Plis yu kambak, from we mifala i man blong wok blong yu,Mifala nao ol traeb blong ol man blong yu.+ 18  Ol tabu man blong yu oli holem ples ya blong smoltaem. Ol enemi blong mifala oli stap purumbut long tabu ples ya blong yu.+ 19  Longtaem finis nao, mifala i stap olsem olgeta we yu neva rul long olgeta,Olsem olgeta we ol man oli neva singaot olgeta long nem blong yu.

Ol futnot

MNT: “ol klos we oli red we oli red.”
NT: “mekem mi win.”
NT: “we oli soemaot se oli no giaman.”
NT: “enjel we i stap long fored blong hem.”
NT: “krosem ol dip wota.”
NT: “long draeples?”
NT: “nem we i naes.”
NT: “long ples blong yu we i naes tumas.”
PT: “Hemia strong filing we i stap dip insaed long yu.”
NT: “yu mekem.”
PT: “yu mekem.”