Aesea 20:1-6

  • Wan saen agensem Ijip mo Itiopia (1-6)

20  Long yia we King Sagon blong Asiria i sanem wan Tatan* i go long Asdod,+ hem i faet agensem Asdod mo i holem taon ya.+  Long taem ya, Aesea+ boe blong Amoj i talemaot wan tok we Jehova i talem long hem, i se: “Yu go, yu tekemaot klos ya we oli wokem long bag, we i stap long hips blong yu, mo yu tekemaot sandel long leg blong yu.” Ale hem i mekem olsem, nao hem i stap wokbaot neked* olbaot, mo i drae leg nomo.  Biaen Jehova i talem se: “Man blong wok blong mi Aesea i stap wokbaot neked olbaot, mo i wokbaot drae leg blong tri yia, hemia i wan saen+ mo wan woning from samting we bambae i kam agensem Ijip+ mo Itiopia,+  taswe, king blong Asiria bambae i lidim ol man Ijip+ oli go kalabus mo i tekem ol man Itiopia i go long narafala kantri. Bambae hem i holem ol boe mo ol olfala man, mo bambae oli drae leg nomo mo oli neked we as blong olgeta i stap long klia ples nomo, yes, samting ya bambae i mekem bigfala sem long Ijip.*  Nao bambae oli sem mo oli fraet, from oli putum hop blong olgeta long Itiopia mo oli flas from Ijip.*  Long dei ya, ol man we oli stap long ol ples klosap long solwota, bambae oli talem se: ‘!Yu traem luk samting we i hapen long kantri ya we yumi putum tingting blong yumi long hem, we yumi stap ron i go long hem blong kasem help mo blong i tekemaot yumi long king blong Asiria! ?Naoia bambae yumi save ronwe olsem wanem?’”

Ol futnot

NT: “komanda.”
NT: “wokbaot olbaot we i werem kalsong nomo.”
PT: “yes, Ijip i neked.”
NT: “mo oli laekem ol gudgudfala samting long Ijip.”