Ol Wok blong ol Aposol 13:1-52

  • Oli sanem Banabas mo Sol i go mekem wok blong misinari (1-3)

  • Wok blong prij long Saepras (4-12)

  • Toktok blong Pol long Antiok long Pisidia (13-41)

  • Oda blong oli go long ol man blong ol narafala nesen (42-52)

13  Long ol kongregesen long Antiok, i gat ol profet mo ol tija ya:+ Banabas, mo Simion we oli kolem hem se Naeja, mo Lusias we i blong Saerin, mo Manaen we i bin skul wetem distrik rula ya Herod, mo Sol.  Wan taem, taem oli stap mekem wosip long Jehova* mo oli stap fasting, tabu spirit i talem se: “Yufala i putumap Banabas mo Sol+ blong tufala i mekem wok we mi mi singaot tufala blong mekem.”+  Ale oli fasting mo oli prea, nao biaen oli putum han blong olgeta long tufala mo oli sanem tufala i go.  Nao tufala man ya we tabu spirit i sanem tufala i go, tufala i godaon long Selusia, nao long ples ya, tufala i jam long wan sip, tufala i go long aelan ya Saepras.  Taem tufala i kasem Salamis, tufala i stat blong talemaot tok blong God long ol sinagog blong ol man Jiu. Jon* tu i stap wetem tufala blong givhan long tufala.+  Tufala i stap prij long olgeta ples long aelan ya gogo tufala i kasem Pafos. Long ples ya, tufala i mitim wan man Jiu we nem blong hem Bajisas, we i wan kleva mo i wan giaman profet.  Hem i wok wetem Sejas Polas, we i prokonsul* blong provins ya mo i wan man we i gat hed. Prokonsul ya i singaot Banabas mo Sol blong tufala i kam luk hem, from we hem i wantem tumas blong harem tok blong God.  Be kleva ya Elimas i agensem tufala, hem i traem blong jenisim tingting blong prokonsul ya blong hem i no bilif. (Nem ya Elimas i minim kleva.)  Nao tabu spirit i kam fulap long Sol we narafala nem blong hem Pol, nao hem i lukluk strong long kleva ya, 10  mo i talem se: “O man we i fulap long enikaen giaman fasin mo rabis fasin, yu yu pikinini blong Devel,+ mo yu agensem evri samting we i stret. Yu stop blong twistim ol samting we Jehova* i talem se oli stret. 11  !Yu luk! Han blong Jehova* bambae i kasem yu, mo bambae yu kam blaen, nao yu no save luk laet blong san blong longtaem.” Stret long taem ya, blak smok mo tudak i kavremap ae blong hem, nao hem i stap puspusum han olbaot blong traem faenem wan man blong i lidim hem. 12  Nao taem prokonsul i luk samting ya, hem i kam wan man blong bilif, from we hem i sapraes long tijing blong Jehova.* 13  Nao Pol mo tufala fren blong hem, oli tekem sip long Pafos mo oli kamtru long Pamfilia, long taon ya Pega. Nao long ples ya, Jon+ i lego tufala mo i gobak long Jerusalem.+ 14  Be tufala i aot long Pega, mo tufala i kamtru long Antiok long Pisidia. Nao long Sabat dei, tufala i go insaed long sinagog+ mo tufala i sidaon. 15  Taem oli ridim buk blong Loa+ mo blong Ol Profet finis, ol lida blong sinagog oli pasem toktok long tufala, se: “Tufala brata, sipos yutufala i gat sam toktok blong givhan long ol man, yutufala i talem.” 16  Nao Pol i stanap, mo i leftemap han blong hem blong kwaetem olgeta, nao i talem se: “Ol man Isrel mo yufala we i gat fasin ya blong fraet* long God, yufala i lesin. 17  God blong ol man Isrel i jusum ol olfala blong yumi, mo hem i leftemap olgeta taem oli stap laef long Ijip olsem ol man blong narafala kantri, mo wetem bigfala paoa* blong hem, hem i tekemaot olgeta long kantri ya.+ 18  Mo hem i gat longfala tingting long olgeta blong 40 yia, taem oli stap long draeples.+ 19  Afta we hem i distroem seven nesen long kantri ya Kenan, hem i givim graon blong olgeta long ol olfala blong yumi, nao i kam graon blong olgeta.+ 20  I tekem samwe long 450 yia blong olgeta samting ya oli hapen. “Biaen long samting ya, hem i givim ol jaj long olgeta gogo kasem taem blong profet ya Samuel.+ 21  Be biaen, oli askem blong gat wan king,+ nao God i givim Sol long olgeta. Hem i boe blong Kis mo i traeb blong Benjamin,+ mo hem i rul blong 40 yia. 22  Afta we God i tekemaot hem, hem i putumap Deved i kam king,+ mo hem i tokbaot hem se: ‘Mi mi faenem Deved we i boe blong Jese,+ hem i wan man we i stret long tingting blong mi.+ Bambae hem i mekem evri samting we mi wantem.’ 23  Nao long laen* blong man ya, God i makemaot wan sevia, hemia Jisas, nao i karem i kam long Isrel olsem we hem i promes blong mekem.+ 24  Bifo we hem i kam, Jon i talem long olgeta man Isrel se oli mas baptaes blong soemaot se oli tanem tingting blong olgeta.+ 25  Be klosap long en blong wok blong Jon, hem i talem se: ‘?Yufala i ting se mi mi hu? Mi mi no man ya we yufala i stap wet long hem. !Be yufala i luk! Man we bambae i kam biaen long mi, mi mi no stret blong tekemaot sandel blong hem.’+ 26  “Ol brata, yufala ol laen blong Ebraham mo yufala we i gat fasin ya blong fraet* long God, tok ya blong sevem ol man, God i givim finis long yumi.+ 27  Ol man long Jerusalem mo ol rula blong olgeta, oli no luksave sevia ya. Be taem oli jajem hem, oli mekem ol samting we ol profet oli bin talemaot, oli kamtru.+ Long evri sabat oli stap ridim ol samting ya long bigfala voes. 28  Mo nating se oli no faenem wan poen long hem we i stret blong hem i ded from,+ oli askem long Paelat blong oli kilim hem i ded.+ 29  Mo taem oli mekem olgeta samting ya long hem we Baebol i tokbaot finis se bambae oli mekem, oli tekemaot hem long pos* mo oli putum long wan tomb.*+ 30  Be God i mekem hem i laef bakegen,+ 31  mo blong plante dei, hem i soem hem long olgeta we oli aot wetem hem long Galili blong kam long Jerusalem. Naoia olgeta ya oli stap olsem ol witnes blong hem long fes blong ol man.+ 32  “Taswe, mifala i stap talemaot long yufala, gud nius blong promes ya we God i mekem long ol olfala bifo. 33  Taem God i mekem Jisas i laef bakegen, hem i mekem promes ya i kamtru fulwan long yumi ya we yumi pikinini blong olgeta.+ Hemia i stret olsem we oli raetem long Baebol, long seken Sam, se: ‘Yu yu pikinini blong mi, tede mi mi kam papa blong yu.’+ 34  God i mekem hem i laef bakegen mo bambae hem i no moa save tekem bodi blong man we i save ded mo roten. Hem i soemaot se samting ya i tru, taem hem i talem se: ‘Bambae mi lavem yu oltaem, olsem we mi promes long Deved, mo mi no lego hem.’*+ 35  Mo hem i talem long wan narafala Sam, se: ‘Bambae yu no letem bodi blong man we i holemstrong long yu, i roten.’+ 36  Be Deved i stap mekem wosip long God* long taem blong hem, nao biaen hem i ded,* mo oli berem hem wetem ol olfala blong hem, mo bodi blong hem i roten finis.+ 37  Be man ya we God i mekem hem i laef bakegen, bodi blong hem i no roten.+ 38  “Taswe ol brata, yufala i mas save gud tok ya we mifala i stap talemaot long yufala, se tru long man ya nomo, God bambae i fogivim ol sin blong ol man.+ 39  Loa blong Moses i no save mekem yufala i kam stret man.+ Be from we man ya i ded, God bambae i talem se evriwan we oli bilif, oli stret man.+ 40  From samting ya, yufala i mas lukaot gud se ol tok blong ol profet, oli no kasem yufala. Hemia ol tok ya se: 41  ‘Yufala ya we yufala i stap laf nogud long ol wok we mi stap mekem, bambae yufala i luk mo yufala i sapraes long hem, mo biaen bambae yufala i lus. From we bambae yufala i neva bilif long ol wok we mi mi stap mekem long ol dei blong yufala, nating sipos wan man i go eksplenem gud evri samting ya long yufala.’”+ 42  Nao taem tufala i stap go aotsaed, ol man oli askem long tufala blong tufala i tokbaot ol samting ya bakegen long nekis Sabat. 43  Taem asembli long sinagog oli go wanwan, plante man Jiu mo ol proselaet we oli stap wosipim God, oli folem Pol mo Banabas. Nao tufala i toktok long olgeta, blong pulum olgeta blong oli gohed blong mekem God i glad* long olgeta.+ 44  Long nekis Sabat, klosap olgeta man long taon ya oli kam wanples blong lesin long tok blong Jehova.* 45  Taem ol man Jiu oli luk ol man ya, oli jalus nao oli stap tok nogud blong daonem ol tok blong Pol.+ 46  Pol mo Banabas tufala i no fraet, be tufala i talem long olgeta se: “Ol tok ya blong God, mifala i mas talemaot long yufala fastaem.+ Be yufala i sakemaot tok ya mo yufala i soemaot se yufala i no stret blong kasem laef we i no save finis. From samting ya, mifala i go talemaot tok ya long ol man blong ol narafala nesen.+ 47  Hemia from we Jehova* i givim oda long mifala, taem i talem se: ‘Mi mi putumap yu yu kam olsem wan laet blong ol nesen, blong yu talemaot long olgeta ples long wol, samting we bambae mi mekem blong sevem ol man.’”+ 48  Taem ol man blong ol narafala nesen oli harem samting ya, oli glad tumas mo oli stap leftemap tok blong Jehova.* Mo olgeta we oli soemaot se oli stret blong kasem laef we i no save finis, oli kam ol man blong bilif. 49  Nao tok blong Jehova* i stap goaot moa long olgeta ples raonabaot. 50  Be ol man Jiu oli goraon long ol woman lida we oli strong blong mekem wosip,* mo ol haeman blong taon ya, mo oli pulum olgeta blong oli agensem+ Pol mo Banabas. Nao olgeta oli holem tufala, mo oli go sakem tufala aotsaed long taon blong olgeta. 51  Nao tufala i kilkilim leg blong tufala blong das i kamaot. Hemia i olsem wan woning long olgeta. Mo biaen, tufala i go long Ikoniam.+ 52  Be ol disaepol oli stap glad oltaem+ mo tabu spirit i fulap long olgeta oltaem.

Ol futnot

Yu luk Ap. A5.
Hemia i Jon Mak.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
NT: “tinghevi.”
PT: “hem i leftemap han.”
NT: “pikinini.”
NT: “tinghevi.”
NT: “tri.”
NT: “wan memoriol tomb.”
NT: “mo man i save trastem; i save dipen long hem.”
NT: “mekem wil blong God.”
PT: “hem i slip long ded.”
NT: “kaen tumas.”
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
NT: “we oli gat fasin ya blong fraet long God.”