Ol Wok blong ol Aposol 23:1-35

  • Pol i toktok long ol memba blong Sanhedrin (1-10)

  • Masta i mekem tingting blong Pol i kam strong (11)

  • Plan blong kilim Pol i ded (12-22)

  • Oli tekem Pol i go long Sisaria (23-35)

23  Nao Pol i lukluk stret long ol memba blong Sanhedrin,* mo i talem se: “Ol brata. Kam kasem tede, mi mi mekem ol samting long fes blong God we tingting blong mi i no stikim mi from.”+  Nao hae pris Ananaeas i talem long olgeta we oli stap stanap klosap, blong oli slavem maot blong hem.  Be Pol i talem long hem se: “Yu yu gat tu fes,* God bambae i kilim yu. ?Olsem wanem yu save sidaon long ples ya blong jajem mi folem Loa, be long semtaem yu brekem Loa ya taem yu givim oda blong oli slavem mi?”  Ol man we oli stap stanap klosap, oli talem se: “Yu yu stap tok nogud long hae pris blong God ya.”  Nao Pol i talem se: “Ol brata, mi mi no save se hem i hae pris. Baebol i talem se: ‘Yufala i no mas tok nogud long wan rula blong yufala.’”+  Taem Pol i luk we haf blong ol memba blong Sanhedrin* oli Sadusi mo narafala haf oli Farisi, hem i singaot bigwan i se: “Ol brata. Mi mi wan Farisi,+ mo papa mo ol bubu blong mi, olgeta tu oli Farisi. Be tede oli jajem mi from hop ya se ol dedman oli save laef bakegen.”  Taem hem i talem tok ya, wantaem nomo ol Farisi wetem ol Sadusi oli rao, nao asembli ya i seraot long tu haf,  from we ol Sadusi oli stap talem se dedman i no save laef bakegen, mo se i no gat enjel mo i no gat spirit tu. Be ol Farisi oli bilif* long ol samting ya.+  Nao oli stap singsingaot bigwan, mo sam skraeb we oli Farisi, oli girap mo oli talem strong se: “Mifala i no faenem wan poen long man ya nating. Be sipos wan spirit o wan enjel i bin toktok long hem+—” 10  Nao rao ya i kam strong moa, ale komanda blong ami i fraet se bambae oli brebrekem bodi blong Pol. Nao hem i talem long ol soldia blong oli godaon, oli pulumaot hem long ol man ya, mo oli tekem hem i kambak long barik blong olgeta. 11  Be long naet, Masta i stanap klosap long hem, mo i talem se: “!Yu no fraet!+ Yu yu eksplenem gud olgeta samting long saed blong mi finis long Jerusalem, mo yu mas mekem sem samting long Rom.”+ 12  Long nekis moning, ol man Jiu oli mekem wan rabis plan mo oli mekem wan strong promes* se bambae oli no kakae mo dring gogo oli kilim Pol i ded. 13  I gat bitim 40 man we oli mekem strong promes ya. 14  Ol man ya oli go long ol jif pris mo ol elda, mo oli talem se: “Mifala i mekem wan strong promes finis se bambae mifala i no kakae wan samting gogo mifala i kilim Pol i ded. 15  Ale, yufala wetem ol memba blong Sanhedrin,* yufala i mas talem long komanda blong ami, blong hem i tekem Pol i kamdaon long yufala. Yufala i mas mekem olsem se yufala i wantem lukluk moa long bisnes ya blong hem. Be bambae mifala i stap rere blong kilim hem i ded bifo we hem i kasem ples ya.” 16  Be boe blong sista blong Pol i harem plan ya. Nao hem i go long barik blong ol soldia mo i talemaot long Pol. 17  Nao Pol i singaot wan long ol ofisa blong ami i kam, mo i talem long hem se: “Yu tekem yang boe ya i go long komanda blong ami, from we hem i gat wan samting blong talem long hem.” 18  Nao kapten ya i tekem hem, i lidim hem i go long komanda blong ami, nao i talem se: “Prisena ya Pol i singaot mi, i askem long mi blong mi tekem yang boe ya i kam luk yu, from we hem i gat wan samting blong talem long yu.” 19  Nao komanda ya i holem han blong hem, i tekem hem i go long wan ples we tufala nomo i stap, ale i askem long hem se: “?Wanem samting ya we yu wantem talem long mi?” 20  Hem i ansa se: “Ol man Jiu oli agri finis se tumoro, bambae oli askem long yu blong yu tekem Pol i godaon long Sanhedrin.* Bambae oli mekem olsem se oli wantem lukluk moa long bisnes ya blong hem.+ 21  Be yu no letem olgeta oli pulum yu, from we i gat bitim 40 long olgeta we oli haed i stap, oli wet blong kilim hem. Ol man ya oli mekem wan strong promes* se bambae oli no kakae mo dring gogo oli kilim hem i ded.+ Mo naoia oli rere finis, oli stap wet nomo long tok blong yu.” 22  Nao komanda ya i sanem hem i gobak, mo i talem strong long hem se: “Yu no talem long ol man se yu talemaot samting ya long mi.” 23  Nao hem i singaot tu ofisa blong ami, mo i talem long tufala se: “Yutufala i rerem 200 soldia blong oli wokbaot i go stret long Sisaria, mo yutufala i tekem narafala 70 soldia we oli man blong ron long hos, mo 200 soldia we oli man blong spia, blong oli aot long namba 3 aoa long naet.* 24  Mo tu, yutufala i givim sam hos blong oli karem Pol i go gud nomo kasem hed gavman ya Filiks.” 25  Nao hem i raetem wan leta, we i talem se: 26  “Mi Klodias Lisias, mi raetem leta ya long yu Masta Feliks, we yu yu hed gavman. Mi talem halo long yu. 27  Man ya, ol man Jiu oli holem hem mo klosap oli kilim hem i ded. Be mi wetem ol soldia blong mi, mifala i go sevem hem kwiktaem+ from we mi harem nius se hem i wan man Rom.+ 28  Nao mi wantem faenemaot poen we oli agensem hem from, ale mi tekem hem i go long Sanhedrin* blong olgeta.+ 29  Mo mi faenemaot se oli stap agensem hem from Loa blong olgeta nomo.+ Be ol poen we oli talem agensem hem, oli no stret nating blong hem i ded o i go long kalabus from. 30  Be wan man i kam talemaot long mi se samfala oli mekem plan blong kilim hem i ded.+ Taswe mi mi sanem hem kwiktaem i kam long yu. Mo mi talem long ol man ya we oli agensem hem se oli mas kam long fes blong yu blong talemaot ol poen we oli faenem long hem.” 31  Nao ol soldia ya oli mekem olsem we komanda ya i talem. Long naet oli tekem Pol,+ nao oli go kasem ples ya Antipatris. 32  Long nekis dei, ol narafala soldia oli gobak long barik blong olgeta, be ol soldia we oli ron long hos oli tekem hem i go. 33  Ale oli kasem Sisaria, nao oli givim leta ya long hed gavman, mo oli putum Pol i stap long han blong hem. 34  Nao hem i ridim leta ya, mo i askem se hem i blong wanem provins. Ale hem i faenemaot se hem i blong Silisia.+ 35  Nao hem i talem se: “Taem ol man ya we oli agensem yu oli kamtru, bambae mi lesin long bisnes ya blong yu.”+ Nao hem i givim oda blong oli putum hem long hedkwota blong hem, we King Herod i bin wokem bifo, mo oli gad gud long hem.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “yu yu olsem wol blong haos we i doti, be oli pentem i waet.”
Yu luk Diksonari.
NT: “oli stap tijim ol man.”
Hemia i min se oli bilif se trabol bambae i kasem olgeta sipos oli no holem promes ya.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Hemia i min se oli bilif se trabol bambae i kasem olgeta sipos oli no holem promes ya.
Hemia samwe 9 klok long aftenun.
Yu luk Diksonari.