Ol Wok blong ol Aposol 8:1-40

  • Sol i stap mekem i strong tumas long ol man (1-3)

  • Gudfala frut i kamaot from wok blong Filip long Sameria (4-13)

  • Oli sanem Pita mo Jon i go long Sameria (14-17)

  • Saemon i traem blong pem tabu spirit (18-25)

  • Wan haeman blong Itiopia (26-40)

8  Sol i glad nomo taem oli kilim hem i ded.+ Long dei ya, ol man oli mekem i strong tumas long olgeta we oli stap long kongregesen long Jerusalem. Nao olgeta disaepol oli go stap olbaot long Judia mo Sameria, be ol aposol nomo oli stap.+  Nao sam man blong God oli karem bodi blong Steven, oli go berem, mo oli stap krae from hem.  Nao Sol i stap spolem ol man long kongregesen. Hem i stap go long ol haos, i stap pulumaot ol man mo ol woman, mo i sakem olgeta long kalabus.+  Be olgeta we ol man oli ronem olgeta oli go wanwan, oli goaot long evri ples blong talemaot gud nius blong tok ya blong God.+  Filip i godaon long taon* blong Sameria+ mo i stap talemaot Kraes long ol man.  Nao ol man we oli stap, olgeta evriwan oli stap lesin gud long samting we Filip i stap talem, mo oli lukluk ol merikel we hem i stap mekem.  Plante man, ol spirit we oli no klin oli kamaot long olgeta, mo taem oli kamaot, oli singaot bigwan.+ Mo plante man we bodi blong olgeta i ded mo leg blong olgeta i nogud, oli kam gud bakegen.  Nao olgeta man long taon ya oli glad tumas.  Nao long taon ya, i gat wan man we nem blong hem Saemon. Fastaem hem i stap mekem majik, mo ol man Sameria oli stap sapraes tumas long hem, mo hem i stap talem se hem i wan bigman. 10  Olgeta evriwan, stat long olgeta we oli no gat nem i go kasem ol haeman, oli stap lesin long hem mo oli stap talem se: “Man ya i Paoa Blong God, hemia Bigfala Paoa.” 11  Oli stap lesin gud long hem from we hem i mekem olgeta oli sapraes long ol majik blong hem. 12  Be taem ol man mo ol woman oli harem tok blong Filip we i stap talemaot gud nius blong Kingdom blong God+ mo nem ya blong Jisas Kraes, oli bilif mo oli baptaes.+ 13  Saemon tu i bilif mo afta we hem i baptaes, hem i joen oltaem wetem Filip,+ mo i sapraes tumas taem hem i luk ol saen mo ol bigfala merikel we Filip i stap mekem. 14  Taem ol aposol long Jerusalem oli harem nius se ol man Sameria oli akseptem tok blong God,+ oli sanem Pita mo Jon i go long olgeta. 15  Ale tufala i go kasem olgeta nao tufala i prea blong oli kasem tabu spirit,+ 16  from we fastaem oli baptaes nomo long nem blong Masta Jisas, be tabu spirit i no kamdaon yet long olgeta.+ 17  Nao tufala i putum han blong tufala long olgeta,+ ale oli kasem tabu spirit. 18  Taem Saemon i luk we tufala aposol tufala i putum han blong tufala long ol man, nao oli kasem tabu spirit, ale hem i wantem givim mane long tufala, 19  i talem se: “Yutufala i givim paoa ya long mi tu, nao sipos mi putum han blong mi long eni man, bambae hem i save kasem tabu spirit.” 20  Be Pita i talem long hem se: “Yu go lus wetem mane blong yu, from we yu yu ting se yu save givim mane blong kasem presen ya we God i stap givim fri nomo.+ 21  Yu yu no joen long wok ya mo yu no gat bisnes long hem, from we hat blong yu i no stret long fes blong God. 22  Yu mas tanem tingting blong yu from rabis fasin ya blong yu, mo yu askem strong long Jehova* se sipos i stret, hem i save fogivim yu from rabis tingting ya we i stap long hat blong yu. 23  Yu yu wan posen we i konkon, mo yu yu slef blong rabis fasin.” 24  Nao Saemon i talem long tufala se: “Yutufala i askem strong long Jehova* long bihaf blong mi, blong ol samting ya we yutufala i talem, oli no kasem mi.” 25  Afta we tufala i talemaot tok blong Jehova* mo tufala i givim witnes long olgeta ples long eria ya, tufala i wokbaot i gobak long Jerusalem, mo long rod, tufala i stap talemaot gud nius long plante vilej blong ol man Sameria.+ 26  Be enjel blong Jehova*+ i toktok long Filip, i se: “Yu girap mo yu go long saot, yu go long rod ya we i aot long Jerusalem i go kasem Gasa.” (Rod ya i pas long draeples.) 27  Nao hem i girap, i go, !mo luk! wan man Itiopia i stap. Hem i wan haeman* blong Kandes, kwin blong Itiopia, mo hem i stap lukaot long olgeta sas samting blong kwin ya. Man ya i go long Jerusalem blong mekem wosip,+ 28  nao hem i stap gobak long ples blong hem. Hem i sidaon long jariot blong hem, i stap ridim buk blong profet Aesea long bigfala voes. 29  Nao spirit i talem long Filip se: “Yu go klosap long jariot ya.” 30  Ale Filip i go. Hem i stap ron klosap long jariot ya, nao hem i harem we man ya i stap ridim profet tok blong Aesea. Nao hem i askem long hem se: “?Yu yu kasemsave long samting we yu stap ridim?” 31  Man ya i ansa se: “?Bambae mi mi save olsem wanem? I no gat man blong givhan long mi.” Nao hem i askem long Filip blong i kam antap long jariot mo i sidaon wetem hem. 32  Tok blong Baebol we man ya i stap ridim, i talem se: “Oli tekem hem i go olsem wan sipsip blong kilim hem i ded, mo olsem wan smol sipsip we i stap kwaet nomo taem oli stap katemaot hea blong hem, be hem i no openem maot blong hem.+ 33  Taem oli stap mekem hem i sem, oli tekemaot jastis long hem.+ From we oli tekemaot laef blong hem long wol ya, ?hu bambae i tokbaot evri jeneresen blong hem?”+ 34  Nao haeman ya i talem long Filip se: “Plis yu talem long mi. ?Profet ya i stap tokbaot hu? ?Hem i stap tokbaot hem nomo, no wan narafala man?” 35  Nao Filip i stat stret long tok ya blong Baebol we man ya i stap ridim, i talemaot gud nius blong Jisas long hem. 36  Taem tufala i stap ron i go long rod ya, tufala i kam long wan ples we i gat wota long hem, ale haeman ya i talem se: “!Yu luk! Wota hemia. ?Wanem nao i blokem mi blong mi no save baptaes?” 37  *—— 38  Nao hem i givim oda blong jariot ya i stop, mo hem wetem Filip, tufala i godaon long wota ya, nao hem i baptaesem haeman ya. 39  Taem tufala i kamaot long wota, kwiktaem nomo spirit blong Jehova* i lidim Filip i gowe. Haeman ya i no moa luk hem, be hem i gohed long rod blong hem, we i glad tumas. 40  Be Filip i kamtru long Asdod, mo hem i gotru long olgeta ples ya, i stap talemaot gud nius long olgeta taon gogo i kasem Sisaria.+

Ol futnot

MNT: “wan taon.”
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
PT: “wan man we oli mekem natamap long hem.” Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A3.
Yu luk Ap. A5.