Ol Wok blong ol Aposol 19:1-41

  • Pol long Efesas; Samfala oli baptaes bakegen (1-7)

  • Pol i tijim ol man (8-10)

  • Mekem gudfala wok, nomata se rabis spirit i agens (11-20)

  • Bigfala rao i kamaot long Efesas (21-41)

19  Nao long taem ya we Apolos+ i stap yet long Korin, Pol i folem wan rod we i pas antap long ol hil, nao hem i kamtru long Efesas.+ Long ples ya, hem i faenem sam disaepol.  Nao hem i askem long olgeta se: “?Taem yufala i bilif, yufala i kasem tabu spirit?”+ Olgeta oli ansa se: “Mifala i neva harem se i gat tabu spirit.”  Nao hem i askem se: “?Be wanem kaen baptaes yufala i baptaes long hem?” Oli ansa se: “Mifala i baptaes long baptaes ya we Jon i tijim.”+  Nao Pol i talem se: “Jon i baptaesem ol man blong soemaot se oli tanem tingting blong olgeta,+ mo hem i stap talem long ol man se oli mas bilif long man ya we bambae i kam biaen long hem,+ hemia Jisas.”  Taem oli harem tok ya oli baptaes long nem blong Masta Jisas.  Mo taem Pol i putum han blong hem long olgeta, tabu spirit i kam long olgeta,+ nao oli stat blong toktok long narafala lanwis, mo oli stap talemaot ol profet tok.+  Long grup ya, i gat samwe long 12 man evriwan.  Taem hem i stap long ples ya, long tri manis hem i stap go insaed long sinagog,+ i stap toktok we i no fraet nating. Hem i stap tokbaot Kingdom blong God, mo i stap toktok plante, i askem kwestin blong mekem ol man oli tingting mo blong pulum olgeta blong oli bilif.+  Be sam man oli stronghed tumas, oli no wantem bilif, mo oli stap tok nogud long Rod Blong Masta+ long fes blong ol hip man. Nao hem i aot long olgeta,+ mo i tekem ol disaepol oli biaen long hem. Mo evri dei, hem i stap givim tok long wan bigfala klasrum blong man ya we nem blong hem Tiranas. 10  Hem i mekem olsem blong tu yia, blong evriwan, ol man Jiu mo ol man Gris we oli stap long provins ya Esia, oli harem tok blong Masta. 11  God i stap yusum Pol blong mekem ol bigbigfala merikel,+ 12  taswe taem ol man oli stap karem ol angkejif mo ol klos we hem i stap yusum, oli tekem i go long ol sikman,+ sik blong olgeta i finis, mo ol rabis spirit oli goaot long olgeta.+ 13  Be sam man Jiu we oli stap go olbaot long evri ples blong ronemaot ol dimon, olgeta tu oli traem blong yusum nem blong Masta Jisas long olgeta we oli gat ol rabis spirit. Oli stap talem se: “Mi mi tok long yu long nem blong Jisas ya we Pol i stap talemaot.”+ 14  Long olgeta ya, i gat ol seven pikinini blong wan man Jiu we i hae pris, nem blong hem Skeva. 15  Be rabis spirit i talem long olgeta se: “Jisas ya, mi mi save hem,+ mo mi harem nius blong Pol tu.+ ?Be yufala i hu?” 16  Nao man ya we rabis spirit i stap long hem, i jam long olgeta, i faetem olgeta, mo i winim olgeta. Nao oli ronwe long haos blong hem we oli neked,* mo oli karekil. 17  Taem ol man Jiu mo ol man Gris we oli stap long Efesas oli harem nius blong samting ya, oli fraet tumas. Nao ol man oli stap leftemap nem blong Masta Jisas i go antap moa. 18  Nao plante man we oli kam man blong bilif, oli go talemaot long fes blong ol man, ol rabis wok we oli stap mekem. 19  Mo plante long olgeta we oli stap mekem majik, oli karem ol buk blong olgeta i kam wanples, nao oli bonem long fes blong olgeta man.+ Mo taem oli kaontem praes blong ol buk ya, hem i 50,000 silva mane. 20  Nao ol bigfala samting ya oli mekem se tok blong Jehova* i stap goaot moa long evri ples, mo i stap kam strong moa oltaem.+ 21  Nao biaen long ol samting ya, Pol i mekem plan blong go long Jerusalem, be fastaem hem i wantem pas long Masedonia+ mo Akaea. Hem i talem se: “Taem mi kasem Jerusalem,+ bambae mi mas go long Rom tu.”+ 22  Nao hem i sanem tu long ol man ya we oli stap mekem minista wok blong givhan long hem, hemia Timoti+ mo Erastas,+ tufala i go long Masedonia. Be hem i stap smoltaem long provins ya Esia. 23  Long taem ya nao, wan bigfala rao+ i kamaot from Rod blong bilif.+ 24  I gat wan man we nem blong hem Demetrius, hem i stap wokem ol samting long silva. Hem i stap wokem ol smosmol haos long silva, we oli pija blong tempol blong Atemis. Mo hem i stap givhan long ol narafala we oli mekem sem wok olsem hem, blong oli winim bigfala mane.+ 25  Nao hem i singaot ol man ya wetem ol narafala man we oli stap mekem ol wok olsem, oli kam wanples nao i talem long olgeta se: “Ol fren. Yufala i save finis se bisnes ya blong yumi i stap mekem yumi kam rij. 26  Be naoia yufala i luk mo yufala i harem tok blong man ya Pol, we i stap talem se ol god ya we ol man nomo oli stap wokem, oli no tru god nating. Hem i no mekem olsem long Efesas nomo,+ be klosap long evri ples long provins ya Esia, hem i pulum wan bigfala hip blong man blong oli bilif long ol tok blong hem.+ 27  Mo mi mi fraet se ol man bambae oli stat blong tok nogud long bisnes blong yumi. Woman god ya blong yumi, Atemis, hem i hae be i luk olsem se ol man bambae oli no moa tinghae long tempol blong hem. Mo tu, evri man long Esia mo long wol oli wosipim Atemis, be from tok ya blong Pol, bambae oli no moa leftemap hem.” 28  Taem olgeta oli harem tok ya, oli kros tumas, nao oli stap singaot bigwan se: “!Atemis blong ol man Efesas, yes!” 29  Nao tingting blong ol man long taon ya i paspas olbaot, mo olgeta evriwan oli spid i go insaed long tieta.* Oli pulum Gaeas mo Aristakas tu i go wetem olgeta.+ Tufala ya i blong Masedonia mo tufala i stap wokbaot wetem Pol. 30  Pol tu i wantem go insaed wetem ol man ya, be ol disaepol oli no letem hem. 31  Mo sam fren blong hem we oli ofisa blong lafet mo gem long ples ya, oli sanem tok long hem, oli talem strong se hem i no mastik blong go insaed long ples ya. 32  Insaed long ples ya, ol man oli stap mekem bigfala noes, sam oli talem narafala tok, mo sam oli talem narafala tok, from we asembli ya i konfius, mo bighaf blong olgeta oli no save from wanem oli kam long ples ya. 33  Nao sam man Jiu oli pusum wan long olgeta, nem blong hem Aleksanda, blong i go stanap long fes blong ol man. Nao hem i leftemap han blong hem blong kwaetem ol man, mo hem i traem blong toktok long olgeta. 34  Be taem ol man oli luksave se hem i wan man Jiu, oli singaot bigwan bakegen, we olgeta evriwan oli singaot wantaem, oli se: “!Atemis blong ol man Efesas, yes!” Oli stap singaot olsem blong tu aoa. 35  Nao bigman blong taon ya i girap, i kwaetem olgeta. Biaen hem i talem se: “Ol man Efesas. Olgeta man oli save se taon ya Efesas hem i lukaot long tempol blong Atemis ya we i hae, mo long pija ya we i aot long heven i foldaon i kam. 36  I no gat wan man i save talem se ol samting ya oli no tru. Taswe, yufala i mas stap kwaet, yufala i no tekem aksen hariap we yufala i no tingting gud fastaem. 37  Yufala i tekem tufala man ya i kam long ples ya, be tufala i no stil long tempol, mo tufala i no stap tok nogud long woman god ya blong yumi. 38  Sipos Demetrius+ mo ol man we oli mekem sem wok olsem hem, oli gat sam poen agens long wan man, i gat ol prapa taem blong mekem kot, mo i gat ol prokonsul* tu oli stap. I moa gud oli go luk olgeta ya blong talemaot ol poen we oli faenem long man ya. 39  Be sipos i gat wan narafala samting bakegen we yufala i wantem mekem, taem i gat wan asembli, bambae oli mekem desisen long hem folem loa. 40  I nogud oli tekem yumi i go long kot mo oli jajem yumi se yumi stap pulum ol man blong mekem trabol tede, from we yumi no gat tok nating blong talem from wanem yumi mekem bigfala rao ya.” 41  Hem i talem tok ya finis, nao i sanem asembli ya oli go wanwan.

Ol futnot

Grik: tok ya i no min se man i neked fulwan. I save minim tu se man i werem kalsong nomo, no i parpar nomo.
Yu luk Ap. A5.
Ples ya i olsem wan stedium we ol man oli stap go hivap long hem, be oli wokem long ston mo hem i haf raon.
Yu luk Diksonari.