Ol Wok blong ol Aposol 17:1-34

  • Pol mo Saelas long Tesalonaeka (1-9)

  • Pol mo Saelas long Berea (10-15)

  • Pol long Atens (16-22a)

  • Pol i toktok long Areopagus (22b-34)

17  Nao olgeta oli wokbaot i gotru long tufala taon ya Amfipolis mo Apolonia, nao oli kamtru long Tesalonaeka.+ Long ples ya, i gat wan sinagog blong ol man Jiu.  Nao olsem we Pol i stap mekem oltaem,+ hem i go insaed long sinagog ya, mo long tri sabat, hem i stap toktok plante long ol man, i askem kwestin long olgeta blong mekem oli tingting gud long Ol Tok Blong Baebol.+  Mo hem i yusum Baebol blong eksplenem mo pruvum long olgeta se Kraes i mas safa+ mo biaen i mas laef bakegen.+ Hem i talem se: “Jisas ya we mi stap talemaot long yufala, hem nao Kraes ya.”  Nao sam long olgeta oli kam man blong bilif mo oli joen wetem Pol mo Saelas.+ Mo wan bigfala hip blong ol man Gris we oli stap wosipim God mo plante woman lida tu, oli joen wetem tufala.  Be ol man Jiu oli jalus,+ nao oli tekem sam rabis man we oli stap westem taem nomo long ples blong maket, nao oli joen wetem olgeta blong mekem wan grup, mo oli go mekem trabol long taon ya. Ale oli go long haos blong Jeson, oli brekem doa blong hem mo oli lukaot Pol mo Saelas blong putum tufala long han blong ol hip man ya.  Be taem oli no faenem tufala, oli pulum Jeson mo sam narafala brata i go long ol rula blong taon ya, nao oli singaot bigwan se: “Tufala man ya we tufala i stap mekem tumas trabol long olgeta ples, naoia tufala i stap long ples ya tu.+  Mo Jeson ya, hem i tekem tufala i go insaed long haos blong hem. Be ol man ya oli stap brekem ol loa blong Sisa, oli stap talem se i gat wan narafala king i stap, hemia Jisas.”+  Taem ol hip man wetem ol rula blong taon ya oli harem ol tok ya, tingting blong olgeta i trabol.  Nao ol lida ya oli mekem Jeson mo ol narafala brata oli pem faen blong oli save go fri, nao oli letem olgeta oli go. 10  Taem tudak i kam, ol brata oli sanem Pol mo Saelas i go kwiktaem long taon ya, Berea. Nao taem tufala i kamtru long ples ya, tufala i go insaed long sinagog blong ol man Jiu. 11  Ol man long ples ya oli rere moa blong lesin i bitim ol man Tesalonaeka, from we oli wantem tumas blong harem tok blong tufala mo oli akseptem tok ya. Mo evri dei, oli stap stadi gud long Ol Tok Blong Baebol, blong faenemaot se ol tok ya oli tru o nogat. 12  Nao from samting ya, plante long olgeta oli bilif. Mo plante woman Gris we oli lida, wetem sam man Gris tu oli bilif. 13  Be taem ol man Jiu long Tesalonaeka oli harem we Pol i stap talemaot tok blong God long Berea tu, oli kam long ples ya blong mekem ol man oli girap agensem tufala.+ 14  Nao wantaem nomo, ol brata oli sanem Pol i godaon long solwota,+ be Saelas mo Timoti, tufala i stap yet. 15  Nao olgeta we oli go wetem Pol, oli go kasem taon ya Atens nomo. Mo taem oli aot blong kambak, Pol i talem long olgeta blong oli talem long Saelas mo Timoti,+ se tufala i mas kam kwik blong joen wetem hem. 16  Nao taem Pol i stap wet long tufala long Atens, hem i luk we taon ya i fulap gud long ol aedol, nao hem i no glad nating. 17  Nao hem i go long sinagog, i stap toktok plante mo i askem plante kwestin long ol man Jiu mo ol narafala man we oli stap mekem wosip long God, blong mekem oli tingting. Mo evri dei, hem i mekem sem samting long ol man we hem i mitim olgeta long ples blong maket. 18  Be i gat sam man we oli folem tijing blong Epikuras* mo Stoik,* oli stap rao wetem hem. Sam long olgeta oli talem se: “Man ya i stap pikimap ol tok olbaot nomo. ?Hem i wantem talem wanem ya?” Mo sam narafala man oli stap talem se: “Mifala i harem olsem se hem i stap tokbaot ol god blong ol narafala ples.” Oli tok olsem from we hem i stap talemaot gud nius blong Jisas mo laef bakegen.+ 19  Nao olgeta ya oli holem hem, mo oli lidim hem i go long Areopagus,* mo oli talem long hem se: “Mifala i wantem save mining blong niufala tijing ya we yu yu stap talemaot. 20  Sam long ol tok ya we yu yu stap talem, mifala i harem se oli defren olgeta. Nao mifala i wantem save mining blong ol tok ya.” 21  Oli tok olsem from we oltaem ol man Atens mo ol man blong narafala kantri tu we oli stap* long ples ya, oli laekem blong spenem ol fri taem blong olgeta blong storian mo lesin long ol niufala samting. 22  Nao Pol i stanap long medel blong Areopagus+ mo i talem se: “Ol man Atens. Mi mi luk we long evri samting, yufala i strong moa blong mekem wosip long ol god i bitim ol narafala man.+ 23  Taem mi stap wokbaot, mi luklukgud ol samting we yufala i stap wosipim, nao mi luk wan olta we oli raetem tok ya long hem se, ‘Blong Wan God We Mifala i No Save Hem.’ God ya we yufala i no save hem be yufala i stap wosipim, hem nao God ya we mi stap talemaot long yufala. 24  God ya nao i mekem wol ya, mo olgeta samting we oli stap long hem, mo hem i Masta blong heven mo wol.+ Hem i no save stap long ol tempol we man i wokem.+ 25  Mo ol man oli no save givhan long hem olsem se hem i nidim wan samting.+ From we hem nomo i givim laef long olgeta man, mo i givim win we oli pulum,+ mo i givim olgeta samting. 26  Hem i mekem wan man nomo,+ nao olgeta man long wol oli kamaot long man ya, mo hem i putum olgeta oli stap long evri ples long wol.+ Mo hem nomo i makemaot stret taem blong evri samting mo se ples blong ol man bambae i bigfala olsem wanem.+ 27  God i mekem olsem blong bambae ol man oli lukaot hem, mo sipos oli pusum han olbaot blong lukaot hem, oli save faenem hem.+ Mo i tru we God ya i no stap longwe nating long yumi evriwan. 28  Hem nomo i mekem se yumi gat laef, yumi stap, mo yumi muvmuv, yes, ‘Yumi tu yumi pikinini blong hem,’ olsem we sam long yufala we oli stap raetem poem, oli talem. 29  “Nao from we yumi pikinini blong God,+ yumi no mas ting se God ya i olsem ol samting ya we ol man we oli gat gudhan oli tingting nomo long hem nao oli wokem long gol o silva o ston.+ 30  I tru, bifo God i satem ae long ol fasin olsem, from we ol man oli no gat save.+ Be naoia hem i stap talem long ol man long evri ples se oli mas tanem tingting blong olgeta. 31  Hemia from we hem i putum dei finis we bambae hem i jajem+ olgeta man long wol, mo bambae hem i mekem long stret fasin nomo. God i jusumaot finis man ya we bambae i jajem olgeta man. Mo jajmen ya bambae i mas kamtru from we hem i mekem man ya i laef bakegen finis.”+ 32  Nao taem oli harem tok ya se man we i ded i laef bakegen, sam long olgeta oli laf long hem.+ Be sam narafala oli talem se: “Nekis taem nomo bambae mifala i lesin bakegen long tok blong yu.” 33  Nao Pol i gowe long olgeta, 34  be sam man oli joen wetem hem, mo oli kam man blong bilif. Long olgeta ya, i gat Denisius, we i wan jaj blong kot blong Areopagus, mo wan woman we nem blong hem Damaris, mo sam narafala bakegen.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “oli kam visit.”