Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 ?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

?DNA i Holem Hamas Save?

?DNA i Holem Hamas Save?

OL MAN we oli stap wok long kompiuta, oli hivimap plante save we oli mas holem i stap gud, maet long wan CD, no kaset, no long kompiuta nomo. Olsem nao, sipos oli nidim bakegen, oli save karem. Be naoia, ol saentis oli wantem traem wokem wan narafala samting we i save holem plante moa save. Bambae oli wokem folem wan samting we i stap long olgeta samting raonabaot long yumi, hemia DNA (deoxyribonucleic acid).

Tingbaot: DNA, we i stap insaed long ol sel blong olgeta laef samting, i holem plante bilian smosmol save. Wan man we i stap stadi long ol laef samting long European Bioinformatics Institute, nem blong hem Nick Goldman, hem i talem se: “Mifala i save pulumaot ol DNA long bun blong ol elefen ya we oli gat fulap hea . . . mo stadi long hem.” Hem i gohed se: “DNA ya i smol we i smol, i gat plante smosmol haf blong hem we oli fasfas gud, mo i no nidim lektrik blong fulumap ol save long hem. Taswe, i no hadwok blong sanem i go samples, mo blong holem i stap gud.” ?Olsem wanem? ?DNA ya i save holem ol save we man i wokem? Ol man we oli stadi long saed ya oli talem se yes.

Ol saentis oli yusum ol spesel masin nao oli tanem ol save i kam long leta mo namba, mo pija, mo voes, mo oli fulumap long DNA long wan fasin we man i no kasem save long hem. Oli talem se hem i sem mak long ol CD no kaset, we oli holem ol save we oli wokem long kompiuta. Biaen, taem oli wantem yusum ol save ya, oli tanem i kam olsem we man i save ridim, i luksave, mo i harem save. Mo oli luk se save ya i sem mak olsem fastaem, i no jenis nating. Ol saentis oli talem se long niufala rod ya, bambae 1 gram DNA i save holem olgeta save we i stap long 3 milian CD. Mo tu, ol save ya i save stap gud blong 100 yia, no maet plante taosen yia. Oli talem se niufala rod ya i save holem gud i stap, olgeta save we man i wokem long kompiuta long fulwol. Hemia nao from wanem oli singaot DNA se “kompiuta we i beswan long wol.”

?Wanem tingting blong yu? ?DNA we i save holem plante save, i kamaot olsem nomo? ?No yu ting se i gat wan Man we i wokem?