Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 ?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

Wing Blong Welfis Ya Humpback

Wing Blong Welfis Ya Humpback

OL WELFIS ya Humpback, oli save kam bigwan we oli bigwan, mo oli hevi we oli hevi. Oli klosap olsem 40,000 kilo. Nating se i olsem, oli save swim spid mo oli save tantanem olgeta isi nomo long solwota, olsem we oli no hevi nating. ?Olsem wanem bigfala welfis ya i save swim spid olsem? I gat wan samting i givhan long hem, hemia ol lam we oli stap long tufala wing blong hem.

Tingbaot: Bighaf blong ol welfis mo sam narafala fis olsem dolfin, wing blong olgeta i smut nomo. Be welfis ya Humpback, hem i defren. Long tufala wing blong hem long fored, i gat sam bigfala lam (we oli kolem tubercles.) Taem welfis ya i stap swim, ol wota we i pastru long ol lam ya oli “tantanem,” nao oli leftemap hem. From samting ya, hem i save swim spid. Taem hem i tanem tufala wing blong hem smol, be hemia i no blokem hem blong swim spid. Hem i naf blong mekem olsem, from we tufala wing blong hem oli longfala olsem haf blong bodi blong hem.

Ol man we oli stadi long welfis ya, oli laekem tumas fasin we wing blong welfis ya i wok. Ale, oli wantem wokem sam niufala kaen stia blong sip, ol bigfala propela we oli putum long wota mo long win blong mekem paoa, mo propela blong helikopta we oli wok long sem fasin.

?Wanem Tingting Blong Yu? ?Yu ting se wing blong welfis ya i kamaot olsem nomo? ?No yu ting se i gat wan man we i wokem hem olsem?