Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Naesfala Kala Mo Fasin Blong Ol Animol Blong Mekem Samting

Naesfala Kala Mo Fasin Blong Ol Animol Blong Mekem Samting

?Naesfala kala mo fasin blong ol animol blong mekem samting, i kamaot olsem nomo? ?O i gat wan man we i wokem samting ya?