Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Longfala Trip Blong Monarch Bataflae

Longfala Trip Blong Monarch Bataflae

Kasem save long ol nambawan samting long saed blong longfala trip we monarch bataflae i mekem evri yia.