Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Laet We i Kamaot Long Ol Laef Samting

Laet We i Kamaot Long Ol Laef Samting

?Yu ting se fasin ya we ol laef samting oli save mekem laet, i kamaot olsem nomo, no i gat wan Man we i wokem?