Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Olsem Wanem Yunives i Stat?

?Olsem Wanem Yunives i Stat?

Yumi sapraes blong luk we yunives i bigwan we i bigwan. ?Olsem wanem nao yunives i stat? ?Samting we Baebol i talem long saed blong yunives i tru?