Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Samting We Baebol i Talem

Samting We Baebol i Talem

“Hemia nao stori blong taem ya we heven mo wol i kamaot.” (Jenesis 2:4) Baebol i talem ol tok ya blong tokbaot olsem wanem planet blong yumi i stat. ?Samting we Baebol i talem i laenap wetem sayens? Tingbaot ol eksampol ya.

Long Stat: God i wokem heven mo wol

?I gat wan taem we yunives i stat?

Jenesis 1:1 i talem se: Long stat God i mekem heven mo wol.”

Bifo long 1950, plante saentis oli bilif se yunives i nogat stat blong hem. Be folem ol samting we oli jes faenemaot, bighaf blong ol saentis tede oli talem se i gat stat blong hem.

?Long stat wol i olsem wanem?

Jenesis 1:2, 9 i talem se long stat, taem God i krietem wol, wota nomo i stap, “i no gat wan samting nating i stap long hem.”

Ol saentis oli agri wetem ol tok ya. Baeolojis ya Patrick Shih i talem se: bifo planet blong yumi “i nogat oksijen long hem, so man i no save pulum win . . . mo i luk narakaen.” Magasin ya Astronomy i talem se: “Niufala risej i soem se bifo Wol i fulap long wota nomo, i nogat plante drae graon.”

?Olsem wanem atmosfia long wol i jenis?

Jenesis 1:3-5 i soem se fastaem i gat smol laet nomo i kasem wol. Afta nomo, laet blong san mo mun i kam klia moa long wol.—Jenesis 1:14-18.

Baebol i no talem se 6 dei blong kriesen, i minim prapa dei blong 24 aoa

Smithsonian Environmental Research Center i talem se sloslo atmosfia i letem laet i kam long wol. Hem i se: “Long stat, gas ya methane i kavremap atmosfia blong Wol olsem wan tik smok.” Biaen, “smok blong methane i lus, mo skae i kam blu.”

?Ol laef samting oli kamaot long wanem oda?

Jenesis 1:20-27 i talem se faswan laef samting hemia fis, ol pijin, animol blong graon mo laswan hem i man. Ol saentis oli bilif se ol fis oli laef fastaem long ol narafala animol, biaen ol man.

Baebol i neva talem se ol animol oli no save jenis

Samting We Baebol i No Talem

Sam man oli talem se samting we Baebol i talem i defren long ol samting we ol saentis oli faenemaot. Be ol toktok ya oli kamaot from ol rong tingting we man i gat long ol samting we Baebol i talem.

Baebol i no talem se yunives o wol ya i gat 6,000 yia nomo. Hem i talem nomo se “long stat” God i wokem wol mo yunives ya. (Jenesis 1:1) Be hem i no talem stret se hamas yia i pas.

Baebol i no talem se 6 dei blong kriesen, i minim prapa dei blong 24 aoa. Baebol i yusum tok ya “dei” blong minim wan taem we i gat stat mo en blong hem. Eksampol, taem Baebol i tokbaot taem ya we God i krietem planet blong yumi mo ol laef samting long hem, we i inkludum ol 6 “dei” blong kriesen long Jenesis japta 1, hem i tokbaot longfala taem ya se: “dei ya we Jehova * God i mekem heven mo wol.” (Jenesis 2:4) Taswe, wanwan long ol sikis “dei” ya we God i rerem wol mo i krietem ol laef samting, i save minim wan longfala taem.

Baebol i neva talem se ol animol oli no save jenis. Buk blong Jenesis i talem se God i wokem “ol defdefren kaen laef samting.” (Jenesis 1:24, 25) Long Baebol, tok ya “kaen” i no blong tokbaot sayens, be i luk olsem se tok ya i save minim se wan animol i gat ol defdefren kaen blong hem. Taswe, tok ya i soem se i posibol blong wan “kaen” animol i jenis i kam ol defdefren “kaen” blong hem, taem oli laef longtaem long sem eria.

?Wanem tingting blong yu?

Olsem yumi tokbaot finis, Baebol i yusum ol simpol tok blong tokbaot olsem wanem yunives mo wol i stat, mo olsem wanem ol laef samting oli kamaot. Sipos i olsem, maet Baebol i naf tu blong talemaot Man we i krietem ol samting ya. Encyclopædia Britannica i talem se: “Tingting ya se wan paoa i mekem se ol laef samting i stat, i agri wetem ol samting we ol saentis oli faenemaot tede.” *

^ par. 17 Jehova i nem blong God long Baebol.

^ par. 20 Encyclopædia Britannica ya i no sapotem tingting ya se God i wokem ol laef samting.