Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Anis We i Klinim Antena Blong Hem

Anis We i Klinim Antena Blong Hem

 I impoten we ol bebet oli stap klin, blong oli save flae, klaem, mo harem save ol samting we i stap raonabaot long olgeta. Traem tingbaot ol anis. Sipos antena blong anis i doti, hem i no save rod we hem i mas folem, hem i no save sanem signal long ol narafala anis, mo i no save smelem samting. Taswe, folem tok blong Alexander Hackmann we i stadi long ol bebet, “yu no save faenem wan bebet we i doti. Oli save gud olsem wanem blong karemaot doti long bodi blong olgeta.”

 Tingbaot: Hackmann mo ol fren blong hem oli stadi gud long fasin blong ol anis (Camponotus rufifemur) we oli klinim antena blong olgeta. Oli faenemaot se anis ya i taetem han blong hem raon long antena mo i pulum i kamdaon blong klinim. Long han blong anis, i gat ol hea we oli defdefren: Ol strong hea oli karemaot ol bigfala doti, ol hea we spes bitwin long olgeta i bigwan olsem hea blong antena oli komem antena blong tekemaot doti we i smol, mo ol hea we oli smol moa bakegen oli brasem antena blong karemaot ol doti we i smol moa i bitim wan hea long hed blong man.

 Traem wajem wan anis we i stap klinim antena blong hem

 Hackmann mo ol fren blong hem oli ting se ol faktri oli save kopi long fasin blong ol anis ya we oli klinim antena blong olgeta. Maet oli save yusum sem fasin taem oli stap wokem ol smosmol haf blong kompiuta mo ol narafala masin olsem, mo ol smosmol samting we ol rop blong lektrik oli tajem. I impoten tumas we ol samting ya oli stap klin, from we wan smol doti nomo i save mekem se oli no moa wok gud.

 ?Wanem tingting blong yu? ?Nambawan fasin blong ol anis ya blong klinim antena blong olgeta i kamaot olsem nomo? ?O i gat wan Man i wokem?