Go long ol haf insaed long hem

Sam Yangfala Oli Talem Wanem

Bilif Long God

Bilif Long God

Sam yangfala oli tokbaot from wanem wanem oli bilif se i gat wan man we i Wokem olgeta samting.