Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Remora i Save Fas Gud Long Narafala Fis

Remora i Save Fas Gud Long Narafala Fis

 Fis ya remora i save fas strong long narafala fis, be hem i save lego isi tu we i no livim wan mak long fis ya. Fasin ya blong remora i mekem ol man we oli stadi long hem oli sapraes.

 Tingbaot: Remora i save fas strong long ol stingre, sak, totel, welfis, mo plante narafala animol blong solwota, nating se skin o sel blong olgeta i olsem wanem. Remora i stap kakae ol bebet long skin blong olgeta, mo enikaen haf kakae we i stap. Long semtaem, ol fis ya oli karem hem i go olbaot mo oli protektem hem. Ol man oli stap stadi long remora blong kasemsave olsem wanem hem i save fas strong long ol defdefren kaen skin o sel.

 Ol remora oli swim wetem wan wel sak

 Long bak blong hed blong remora, i gat wan pis skin we i raon mo i longfala lelebet. Long ol en blong hem, skin ya i kam tik mo sofsof. Hemia i blokem wota mo win blong i no save go aninit long hem, taem hem i fas long wan samting. Mo tu, i gat samting olsem ol smosmol bras long skin ya. Taem remora i wantem fas long wan fis, smol skin ya i stanap stret nao ol smosmol bras ya oli skrasem skin blong fis mo mekem i kam raf. Hemia tu i givhan long remora blong i fas strong long narafala fis, nating se fis ya i jenisim spid blong hem o i tanem hem wantaem nomo i go long narafala rod.

 Ol saentis oli sapraes long smol pis skin ya long hed blong remora we i mekem se i save fas strong long ol narafala fis, taswe oli traem blong mekem wan masin we i sem mak. Masin ya i save fas long enikaen samting, mo taem oli yusum paoa we i handred taem moa long wet blong masin ya blong traem pulumaot hem, hem i no save lego.

 Maet oli save kopi smol skin ya long hed blong remora blong mekem plante narafala samting tu, olsem samting blong makem ol fis taem oli mekem risej long olgeta. Mo tu, maet oli save yusum taem oli stadi long ol samting we i stap dip long solwota, mo blong fasemtaet ol laet o tul long haf blong ol brij we i stap aninit long solwota o long botom blong ol sip.

 ?Wanem tingting blong yu? ?Smol skin ya long hed blong remora i kamaot olsem nomo, o i gat wan Man we i wokem?