Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Fasin Blong Bat Blong Faenem Lokesen

Fasin Blong Bat Blong Faenem Lokesen

 Nating se ol bat oli save lukluk gud long naet, be plante long olgeta oli yusum fasin blong olgeta blong lesin, blong makem distens bitwin olgeta mo ol samting raonabaot long olgeta. Eksampol, sam bat oli save haremsave defrens bitwin wan moskito mo wan bitel long wei we oli muvum wing blong olgeta taem oli flae.

 Tingbaot: Plante bat oli wokem saon long trot blong olgeta mo oli mekem i kamaot long maot mo long nus blong olgeta, mo oli yusum bigfala sora blong olgeta blong ditektem eko we i kambak long olgeta. Eko ya i givhan long bat blong i wokem wan 3D pija blong ol samting raonabaot long hem. Bat i naf blong faenemaot ples, saes, mo distens blong wan samting, nating se ol narafala bat raonabaot long hem oli mekem plante noes.

 Bat i mas lesin gud blong faenem lokesen blong hem, from sipos hem i mestem nomo long 1 miliseken, bambae hem i save mestem samting we hem i stap go from, long wan samting olsem 17 sentimita. Sam man blong mekem risej oli talem se blong faenem stret lokesen blong wan samting long moa long wan miliseken, “hemia i no posibol nating.” Nating se i olsem, ol stadi we ol saentis oli mekem oli soem se ol bat oli save mesarem stret hamas taem i tekem blong wan saon i kambak long olgeta long 100,000,000 seken nomo. Hemia i mekem se oli naf blong faenemaot stret distens blong ol samting we oli stap klosap nomo long olgeta.

 Ol man blong mekem risej oli mekem wan elektronik stik folem fasin blong bat blong singaot, blong halpem ol blaenman blong pijarem ol samting we i stap raonabaot long olgeta, mo blong oli no bangem ol samting iven sipos oli stap antap, olsem branj blong wan tri. Brian Hoyle mo Dean Waters we tufala i disaenem stik ya we oli kolem se Batcane, tufala i talem se: “Samting we i pulum mifala blong wokem stik ya, hemia from save we mifala i gat long nambawan fasin blong bat blong faenem lokesen blong hem.”

 ?Wanem tingting blong yu? ?Nambawan fasin blong bat blong faenem lokesen blong hem i kamaot olsem nomo, o i gat wan man we i wokem?