Go long ol haf insaed long hem

Baebol i Tok Tru Long Saed Blong Sayens

?From Wanem Yumi Bilif Se Baebol i Kamaot Long God?

Sipos Baebol i kamaot long God, i mas defren long evri buk.

?Baebol i Laenap Wetem Sayens?

?I gat sam save blong saentis we i no stret folem Baebol?

?God i Stat Wetaem Blong Krietem Yunives?

Blong ansa, yumi mas kasem save olsem wanem Jenesis i yusum tok ya “stat” mo “dei.”

?I Blong Bifo Nomo o Man i Jes Faenemaot?

Baebol i no wan buk blong sayens, be hem i talemaot ol samting we ol man oli faenemaot afta. Ol advaes long saed blong helt, olsem Loa blong Moses, i soemaot se Baebol i no blong bifo nomo.

?Baebol i Talem Se Wol i Flat?

?Olfala buk ya i stret?

Ignaz Semmelweis

Naoia yumi evriwan i save talem Tangkiu long hem from samting we hem i faenem. ?From wanem?

Aristotle

Tingting blong man ya bifo we i gat plante waes blong wol, i gat paoa long ol tijing blong ol skul we oli talem se oli Kristin.

Ol Loa Blong God Long Fasin Klin We Man i Jes Faenemaot Plante Yia Biaen

Ol man Isrel oli stap helti taem oli folem ol loa blong God long saed blong fasin klin we man i jes kasemsave long olgeta plante yia biaen nomo.