Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

Wing Blong Bataflae

Wing Blong Bataflae

OL WING blong bataflae oli no strong. Sipos wan smol das no wan smol drop wota i fas long wing blong hem, bambae i had blong hem i flae. From samting ya, wing blong bataflae i klin gud mo i drae. Be ?wanem i mekem se wing blong hem i spesel?

Ol smosmol samting olsem skal blong fis antap long wing blong bataflae

Tingbaot: Ol man blong stadi we oli stap long Ohio State Yunivesiti, oli stadi long wan bataflae we nem blong hem Giant Blue Morpho. Oli faenemaot se taem yumi luk wing blong bataflae ya, yumi luk se i smut gud be nogat. I gat sam smosmol samting antap long win blong olgeta we i olsem skal blong fis. Mo tu antap long ol smosmol skal ya, i gat sam smosmol laen we oli mekem se ol doti no wota we i foldaon long wing blong hem, i save ronaot isi nomo. Ol saentis oli traem kopi long wing blong bataflae ya, blong wokem wan samting blong pentem ol niufala masin blong faktri mo ol tul blong hospital, blong doti mo wota i no spolem olgeta.

Wing blong bataflae i wan narafala eksampol we i soemaot se ol saentis oli traem blong folem ol samting we God i wokem. Wan man blong stadi, Bharat Bhushan i talem se. “Plante yia finis ol saentis oli sapraes bigwan long ol samting we oli stap raonabaot long yumi, i stat long olgeta we oli smosmol kasem olgeta we oli bigbigwan.”

?Wanem tingting blong yu? ?Wing blong bataflae ya i kamaot olsem nomo, no i gat wan Man we i wokem?