Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ

?Yu Yu Wan Gudfala Fren?

?Yu Yu Wan Gudfala Fren?

LONG 25 Disemba 2010, wan woman long Briten we i gat 42 yia, i putum wan mesej long Intenet se hem i wantem kilim hem wan i ded. Mesej ya i soemaot se hem i wantem we wan man i givhan long hem. Nating se hem i gat plante “fren” long Intenet, i nogat wan long olgeta i givhan long hem. Wan dei biaen, ol polis oli faenem ded bodi blong hem. Hem i dring meresin nao hem i ded.

Tede, niufala teknoloji i mekem se yumi save gat wan handred no bitim wan taosen “fren.” Mo taem yumi no moa wantem “fren” wetem olgeta, yumi karemaot nem blong olgeta. Be stori we yumi tokbaot finis i soemaot se plante man oli no save faenem ol gudfala fren. Mo tu wan stadi we oli mekem i no longtaem, i soemaot se namba blong ol gudfala fren i stap godaon, nating se yumi stap toktok long plante moa man.

Maet yu gat sem tingting olsem plante man se i impoten blong gat ol gudfala fren. Mo tu, maet yu luksave se i moa gud blong gat wan gudfala fren i bitim we yu go long kompiuta no mobaelfon blong faenem ol fren. ?Yu yu wantem wanem kaen fren? ?Yu yu wan gudfala fren? ?Yu save mekem wanem blong yu mo fren blong yu, yutufala i fren gud longtaem?

Naoia bambae yumi tokbaot fo gudfala rul we oli save lidim yu. Mo tu bambae yu luk olsem wanem ol advaes blong Baebol oli save givhan long yu, blong yu kam wan gudfala fren blong narafala.

 1. Yu Mas Soemaot Se Yu Tingbaot Narafala

Wan gudfala fren i rere blong givhan, nating se samtaem i had. Hem i mas harem se hemia wok blong hem mo i tingbaot yu oltaem. Yutufala tugeta i mas mekem samting ya. Mo yutufala i mas traehad mo rere blong lego samting we yutufala nomo i wantem. Sipos yutufala i mekem olsem bambae yutufala i kasem plante blesing. I gud yu tingbaot se: ‘?Mi mi glad blong yusum taem blong mi mo ol samting blong mi blong givhan long fren blong mi?’ Blong gat wan gudfala fren, fastaem yu wan yu mas wokem ol gudfala fasin we i pulum narafala blong i wantem kam fren blong yu.

?OL MAN OLI WANTEM WAN FREN WE I OLSEM WANEM?

Irene: “Taem wan man i wantem wokem wan naesfala garen, hem i nidim plante taem mo i mas lukaot gud long hem. Hemia i sem mak sipos yu wantem gat wan gudfala fren, i nidim plante taem mo yu mas tingbaot hem tu. I gud we fastaem yu wan yu wantem kam gud fren blong narafala. Blong mekem olsem, yu mas soemaot se yu kaen, yu lavem man, mo yu glad blong yusum taem blong yu blong go givhan long fren blong yu.”

Luis Alfonso: “Ol man long wol tede oli pulum man blong i tinghae long hem wan, i bitim we hem i mekem i gud long narafala. Taswe, taem wan man i soemaot long yu se hem i tingbaot yu, be i no wantem kasem wan samting long yu, bambae yu laekem hem moa.”

?BAEBOL I TALEM WANEM?

“Yufala i mas mekem i gud long ol narafala man, olsem we yufala i wantem blong olgeta oli mekem long yufala. Yufala i mas givim ol samting i go long narafala man, nao God bambae i givim ol samting i kam long yufala.” (Luk 6:31, 38) Long vas ya Jisas i tokbaot fasin ya blong no tingbaot yumi nomo, mo fasin ya blong givim samting long narafala long gladhat blong yumi. Taem yumi givim samting long gladhat blong yumi, hemia i mekem se yumi fren gud wetem narafala. Sipos yumi wantem tumas blong givhan long ol fren blong yumi, we yumi no wantem kasem wan samting long olgeta, bambae oli fren gud wetem yumi.

2. Yu Mas Toktok Gud

Tu man i no save fren gud sipos tufala i no toktok oltaem. Taswe i gud we yutufala i tokbaot ol samting we yutufala i laekem. I gud yu lesin long hem mo yu respektem tingting blong hem. Taem yu luk se i stret, yu save talem ol gudfala toktok blong leftemap tingting blong hem. Wanwan taem wan fren i nidim advaes no i nidim we yu stretem hem, be maet i no isi blong mekem olsem. Be wan tru fren bambae i gat strong tingting blong talemaot mastik blong yu, mo i givim advaes we i stret blong givhan long yu.

?OL MAN OLI WANTEM WAN FREN WE I OLSEM WANEM?

Juan: “Wan tru fren i no fraet nating blong talemaot tingting blong hem, mo i no harem nogud sipos yu no agri wetem hem.”

Eunice: “Mi mi laekem moa ol fren we oli glad blong spenem taem wetem mi, mo oli lesin long mi. Antap moa taem mi fesem sam problem.”

Silvina: “Ol tru fren bambae oli talem samting we i tru, nating se samtaem yu save harem nogud from. Be oli mekem olsem from oli wantem givhan long yu.”

?BAEBOL I TALEM WANEM?

“Yufala evriwan i mas rere oltaem blong lesin, be yufala i no mas hareap blong toktok. Mo yufala i no mas hareap blong kros.(Jemes 1:19) Ol gudfala fren oli glad oltaem blong lesin long yu. Sipos yu nomo yu toktok, yu stap soemaot se tingting blong yu i moa impoten long tingting blong olgeta. Taswe yu mas lesin gud, taem oli talemaot ol tingting mo wari blong olgeta. Mo yu no mas harem nogud sipos oli tok stret long yu. Ol Proveb 27:6, i talem se: “Maet fren blong yu i mekem wan samting long yu we i mekem yu yu harem nogud, be hem i mekem from we i wantem givhan long yu.”

 3. Yu Mas Gat Stret Tingting

Taem yu fren gud wetem narafala, sloslo bambae yu luk ol mastik blong hem. Ol fren blong yu oli sinman olsem yu. Taswe, samtaem oli save mekem mastik. Be i gud yu tinghae long ol gudfala fasin blong olgeta mo yu fogetem ol mastik blong olgeta.

?OL MAN OLI WANTEM WAN FREN WE I OLSEM WANEM?

Samuel: “Plante taem yumi tinghae moa long ol narafala i bitim yumi. Sipos yumi luksave mastik blong yumi, nao yumi wantem we narafala i fogivim yumi, bambae yumi rere blong fogivim narafala.”

Daniel: “I gud yumi kasem save se ol fren blong yumi bambae oli mekem sam mastik. Taem i gat wan trabol, i gud yumi stretem kwiktaem mo yumi traehad blong fogetem.”

?BAEBOL I TALEM WANEM?

?Yu yu glad blong fogivim narafala?—Kolosi 3:13, 14

“Yumi evriwan i mekem i no stret. Be man we i no mekem mastik samtaem long toktok blong hem, hem i wan man we i stret gud olgeta. Man olsem bambae i save blokem olgeta rabis samting we i save spolem laef blong hem.(Jemes 3:2) Taem yumi luksave trutok ya, bambae yumi kasemsave long samting we ol fren blong yumi oli mekem. Olsem nao, bambae yumi no kam kros from ol smosmol mastik mo ol slak fasin blong olgeta. Baebol i talem se: “Yufala i mas givgivhan long yufala, mo taem wan long yufala i gat sam poen agens long narawan, tufala ya i mas fofogivim tufala. . . . Mo wetem ol fasin ya, yufala i mas lavem ol man, from we fasin ya blong lavem man, hem i save joenemgud olgeta samting, blong oli kam wan.”Kolosi 3:13, 14.

 4. Yu Mas Fren Moa Wetem Ol Narafala

I tru, yumi mas jusum gud ol fren blong yumi. Be hemia i no min se yumi mas fren gud wetem olgeta nomo we oli gat sem yia long yumi no oli gruap long sem ples wetem yumi. Laef blong yumi bambae i kam gud moa, sipos yumi fren gud wetem ol olfala, ol yangfala, mo olgeta we oli kamaot long defren kantri.

?OL MAN OLI WANTEM WAN FREN WE I OLSEM WANEM?

Unai: “Sipos yu stap werem ol defren klos we kala blong olgeta i sem mak oltaem, wan dei bambae yu les long hem, nating se yu laekem kala ya tumas. Sem samting i save hapen sipos yu fren gud nomo wetem olgeta we oli gat sem yia long yu mo oli laekem sem samting olsem yu.”

Funke: “Taem mi fren moa wetem ol narafala, mi kam bigman long tingting. Mi mi lanem blong joen gud wetem ol olfala, ol yangfala, mo olgeta we oli kamaot long defren kantri. Nao mi gat plante fren mo i isi nomo blong mi joen gud wetem olgeta. Mo mi luk se ol fren blong mi oli glad tumas taem mi mekem olsem.”

?Yu yu fren gud moa wetem olgeta man?—2 Korin 6:13

?BAEBOL I TALEM WANEM?

“Mi mi toktok long yufala naoia olsem we yufala i pikinini blong mi. . . . Plis yufala i talemaot olgeta tingting blong yufala long mifala.” (2 Korin 6:13) Baebol i leftemap tingting blong yumi blong yumi fren gud wetem olgeta man. Taem yu mekem olsem, bambae yu gat plante fren we oli lavem yu.