Seken leta i go long Korin 6:1-18

  • God i kaen long yufala, be yufala i no mas letem fasin ya blong hem i go blong nating nomo (1, 2)

  • Wok we Pol i mekem (3-13)

  • Yu no mas karem yok wetem man we i no bilif (14-18)

6  Mifala i stap wok wetem God,+ taswe mifala i talem strong long yufala bakegen se God i kaen long yufala, be yufala i no mas letem fasin ya blong hem i go blong nating nomo.+  God i talem se: “Long stret taem blong mi givhan, mi lesin long yufala, mo long dei blong sevem man, mi mi halpem yufala.”+ !Yufala i luk! Naoia i stret taem blong hem i givhan. !Mo yufala i luk! Naoia i dei blong sevem man.  Mifala i no wantem we ol man oli faenem poen long minista wok blong mifala, taswe mifala i no mekem wan samting we i save mekem ol narafala man oli stambol.+  Long olgeta samting we mifala i mekem, mifala i soemaot se mifala i minista blong God,+ taem mifala i stanap strong long plante samting, taem mifala i kasem ol trabol, taem mifala i sot long sam samting, taem mifala i gat hadtaem,+  taem ol man oli wipim mifala, taem mifala i stap long kalabus,+ taem ol man oli kam raon long mifala blong ronem mifala, taem mifala i wok had, taem mifala i no slip long naet, mo taem mifala i no gat kakae.+  Mo tu, mifala i mekem olsem taem mifala i folem ol fasin we oli klin, taem mifala i gat save, taem tingting blong mifala i longfala,+ taem mifala i kaen,+ taem mifala i gat tabu spirit, taem mifala i lavem man we mifala i no giaman,+  taem mifala i tok tru, taem mifala i gat paoa blong God,+ taem mifala i yusum ol tul blong stret fasin+ long raethan* mo long lefhan,*  taem ol man oli givim glori long mifala mo taem oli daonem mifala, taem ol man oli talem rabis ripot long saed blong mifala mo taem oli talem gudfala ripot long saed blong mifala. Ol man oli luk mifala se mifala i man blong giaman, be mifala i stap talem trutok nomo.  Oli stap luk mifala olsem we oli no save mifala, be God i savegud mifala. Oli luk mifala olsem we mifala i ded finis,* !be luk! mifala i laef yet.+ Oli luk mifala olsem we mifala i kasem panis,* be mifala i no ded yet.+ 10  Oli luk mifala olsem we mifala i stap sore, be mifala i stap glad oltaem. Oli luk mifala olsem we mifala i pua, be mifala i stap mekem plante man oli rij. Oli luk mifala olsem we mifala i no gat samting, be olgeta samting oli blong mifala.+ 11  Ol man Korin, mifala i openem maot blong mifala blong toktok* long yufala, mo mifala i openem hat blong mifala bigwan long yufala. 12  Mifala i no haedem filing blong mifala long yufala,+ be yufala nao i haedem filing blong yufala long mifala. 13  Taswe mi mi toktok long yufala olsem we yufala i pikinini blong mi. Yufala i mas mekem olsem we mifala i mekem long yufala, yufala i mas openem hat blong yufala moa.+ 14  Yu no mas karem yok* wetem wan man we i no bilif,+ from we hem i no sem mak long yu. ?Olsem wanem stret fasin mo fasin blong brekem loa, tufala i save joen gud?+ ?Mo olsem wanem delaet mo tudak tufala i save stap wanples?+ 15  ?Mo olsem wanem Kraes mo Belial* tufala i save joen gud?+ ?Mo olsem wanem man we i bilif mo man we i no bilif, tufala i save joen long wan tingting?+ 16  ?Mo olsem wanem ol aedol oli save stap long tempol blong God?+ Yumi ya, yumi tempol blong wan God we i laef,+ olsem God i talem, i se: “Bambae mi stap long medel blong olgeta,+ mo bambae mi wokbaot wetem olgeta, mo bambae mi mi God blong olgeta, mo olgeta bambae oli man blong mi.”+ 17  “Jehova* i talem se: ‘Taswe yufala i mas kamaot long olgeta, yufala i mas stap yufala nomo mo olgeta oli mas stap olgeta nomo, mo yufala i no mas tajem ol samting we oli no klin,’”+ mo “‘mi bambae mi glad blong tekem yufala.’”+ 18  “Jehova* We i Gat Olgeta Paoa i talem se: ‘Mo mi bambae mi kam papa blong yufala,+ mo yufala bambae yufala i kam ol boe mo ol gel blong mi.’”+

Ol futnot

Maet hemia i blong givim kil.
Maet hemia i blong blokem kil.
NT: “olsem we mifala i stret blong kasem ded.”
NT: “olsem we oli stretem mifala.”
NT: “mifala i talemaot evri samting.”
NT: “no mas joen.”
Tok ya i kamaot long wan wod long Hibru we i minim “Gud Blong Nating.” Hem i stap tokbaot Setan.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.