Seken leta i go long Korin 1:1-24

  • Talem halo (1, 2)

  • God i givhan long olgeta long olgeta trabol blong olgeta (3-11)

  • Ol plan blong Pol oli jenis (12-24)

1  Mi Pol, mi wan aposol blong Kraes Jisas folem wil blong God. Mi mi stap wetem brata blong yumi Timoti,+ mo mi raet i go long kongregesen blong God we i stap long Korin, mo long olgeta tabu man we oli stap long olgeta ples long Akaea:+  Mi mi prea se Papa blong yumi God, wetem Masta Jisas Kraes, bambae tufala i kaen long yufala mo tufala i givim pis long yufala.  I gud yumi presem God ya we i Papa blong Masta blong yumi Jisas Kraes,+ hem i Papa we i gat sore,+ mo hem i God ya we i mekem olgeta samting blong leftemap tingting blong man.+  Hem i stap givhan long yumi long olgeta trabol blong yumi, blong mekem yumi harem gud.*+ Nao taem ol narafala man oli gat trabol, yumi save givhan long olgeta, blong olgeta tu oli harem gud olsem yumi,+ from we God i givhan finis long yumi.+  Yumi stap kasem plante trabol from we yumi man blong Kraes.+ Be from we yumi joen long Kraes, yumi kasem plante toktok blong leftemap tingting blong yumi.  Sipos mifala i kasem trabol, hemia i blong leftemap tingting blong yufala mo blong sevem yufala. Mo sipos narafala i mekem mifala i harem gud, hemia i blong leftemap tingting blong yufala tu. Mo samting ya bambae i givhan long yufala blong yufala i stanap strong taem yufala tu i harem nogud.  Tingting blong mifala i stap strong long yufala, mifala i save se yufala i joen long mifala blong harem nogud olsem we mifala i stap harem nogud. Taswe bambae yufala tu i save joen long mifala blong harem gud wetem mifala bakegen.+  Ol brata. Mifala i wantem blong yufala i save se mifala i bin kasem bigfala trabol long provins ya Esia.+ Mifala i harem we trabol ya i bigwan tumas, i hevi tumas, nao mifala i no moa save se bambae mifala i laef no nogat.+  Mifala i harem olsem we oli jajem mifala finis, se bambae mifala i mas ded. Samting ya i hapen blong mekem se mifala i no trastem mifala nomo, be mifala i trastem God ya+ we i mekem ol dedman oli laef bakegen. 10  Klosap nomo mifala i ded, be God i sevem mifala mo bambae hem i sevem mifala bakegen. Mifala i putum tingting blong mifala i stap strong long hem finis, blong bambae hem i sevem mifala bakegen.+ 11  Be yufala tu i mas joen blong prea from mifala.+ Sipos plante man oli joen blong askem long God* blong i givhan long mifala, hemia i gud, from we taem God i ansa long prea blong olgeta, nao i mekem i gud long mifala, bambae i gat plante man oli talem tangkiu long hem.+ 12  Mifala i tok flas from risen ya se: Tingting blong mifala i no stikim mifala, from we taem mifala i stap wetem ol man long wol, mo antap moa wetem yufala, mifala i folem ol fasin we oli tabu, mo mifala i folem tijing we God i givim, hemia blong tok stret mo blong no haedem samting. Mifala i no mekem olsem folem waes blong ol man,+ be mifala i folem fasin blong God blong kaen long man. 13  Mifala i raetem ol samting we oli isi nomo blong yufala i ridim* mo kasemsave long olgeta. Mi mi wantem tumas se bambae yufala i gohed blong kasemsave gud long olgeta,* 14  olsem we sam long yufala oli kasemsave finis. Yes, sam long yufala oli kasemsave se oli save tok flas from mifala. Mifala tu bambae mifala i tok flas from yufala long dei blong Masta blong yumi Jisas. 15  Mi mi sua long samting ya, taswe mi plan fastaem se bambae mi kam luk yufala namba 2 taem, olsem nao yufala i save glad bakegen.* 16  Mi plan blong kam luk yufala taem mi stap go long Masedonia mo blong kambak luk yufala taem mi aot long Masedonia, mo biaen, yufala i save lego mi long rod we i go long Judia.+ 17  Taem mi mekem plan ya, ?yufala i ting se mi mi stap pleplei nomo? ?Yufala i ting se mi mi stap mekem olsem ol narafala man, mi talem “Yes, yes,” be biaen mi talem “no”? 18  Yufala i save trastem God se samting we mifala i talem long yufala i tru. Taem mifala i talem “yes,” mifala i no save talem “no” biaen. 19  Pikinini blong God Jisas Kraes we mi mo Silvanas,* mo Timoti,+ mifala i stap talemaot long yufala, hem i no talem “yes” mo biaen i talem “no,” be “yes” blong hem i “yes” nomo. 20  Mo Jisas i mekem se olgeta promes blong God oli kam “yes.”+ Taswe yumi talem “Amen” long God long nem blong hem,+ blong givim glori long God. 21  Be God nomo i makemaot yumi long tabu spirit mo i mekem yufala mo mifala i suagud se yumi ya nao yumi blong Kraes.+ 22  Mo tu, hem i putum stamp blong hem long yumi,+ mo i givim wan promes blong samting we bambae i kam,* hemia spirit,+ long hat blong yumi. 23  Be mi mi askem long God, blong hem i witnes blong mi,* se mi no giaman. Mi mi no kam yet long Korin, from we mi no wantem spolem yufala. 24  I no se mifala i stap bos long bilif blong yufala,+ be mifala i joen wetem yufala blong wok, blong mekem yufala i glad, from we prapa bilif blong yufala nao i mekem se yufala i stap stanap strong.

Ol futnot

NT: “blong leftemap tingting blong yumi.”
NT: “plante fes oli lukluk i go long hem blong prea.”
MNT: “raetem ol samting we yufala i save gud finis.”
PT: “yufala i gohed kasem en, blong kasemsave long olgeta.”
MNT: “olsem nao, yufala i save kasem blesing nambatu taem.”
Narafala nem blong hem Saelas.
NT: “givim haf peimen (impoten mane); givim garanti (promes) blong samting we bambae i kam.”
NT: “sol blong mi.”