Go long ol haf insaed long hem

?From Wanem Yumi Mas Prea Long Nem Blong Jisas?

?From Wanem Yumi Mas Prea Long Nem Blong Jisas?

Ansa we Baebol i givim

Yumi mas prea long nem blong Jisas from we hemia nomo rod we God i yusum blong yumi save kam klosap long Hem. Jisas i talem se: “Mi nao rod ya, mo mi nao trutok ya, mo mi nao laef ya. I no gat man i save kam long Papa blong mi, sipos hem i no pas long mi.” (Jon 14:6) Jisas i talem long ol gudfala aposol blong hem se: “Tru mi talem long yufala, sipos yufala i askem long Papa eni samting long nem blong mi, bambae hem i givim long yufala.”—Jon 16:23.

Sam moa risen blong prea long nem blong Jisas

  • Yumi ona long Jisas mo Papa blong hem, Jehova God.—Filipae 2:9-11.

  • Yumi soemaot se yumi glad long sakrefaes ya blong Jisas we God i yusum blong sevem yumi.—Matiu 20:28; Ol Wok 4:12.

  • Yumi luksave wok we Jisas i mekem blong toktok long God long saed blong yumi.—Hibrus 7:25.

  • Yumi respektem wok blong Jisas olsem Hae Pris we i givhan long yumi blong yumi gat ol gudfala fasin long fes blong God.—Hibrus 4:14-16.