Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

YUMI FOLEM FASIN BLONG BILIF BLONG OLGETA INOK

‘God i Glad Tumas Long Hem’

‘God i Glad Tumas Long Hem’

INOK i laef longtaem. Maet i had long yumi blong tingbaot samting ya, be laef blong hem i longfala moa long laef blong ol man tede, hem i laef kasem we hem i gat 365 yia. Be long taem blong hem, hem i no olfala. Bitim faef taosen yia bifo, ol man oli laef longtaem moa i bitim tede. Taem Inok i bon, Adam i gat bitim sikis handred yia finis, mo hem i gohed blong laef tri handred yia moa. Be ol man we oli kamaot biaen long Adam, sam long olgeta oli laef longtaem moa long hem. Taswe, nating se Inok i gat 365 yia, be hem i strong yet, mo hem i save laef longtaem yet. Be samting ya i no hapen.

I luk olsem se Inok i stap long wan bigfala denja. Yu traem pijarem hem we i stap ronwe long ol man we hem i jes talemaot tok blong God long olgeta. Fes blong ol man ya i soemaot se oli kros bitim mak. Oli no laekem hem nating. Oli no laekem tok blong hem nating, mo oli no laekem God ya tu we i sanem hem. Oli no save kilim Jehova we i God blong Inok, be oli save kilim Inok. Maet Inok i stap tingting se, ?hem i save luk famle blong hem bakegen? Maet hem i stap tingbaot waef blong hem, ol gel mo boe blong hem Metusela, mo smol bubu blong hem Lamek. (Jenesis 5:21, 23, 25) ?Olsem wanem? ?Bambae ol man ya oli kilim hem i ded?

Baebol i no talem plante samting long saed blong Inok. I gat tri ples nomo long Baebol we i tokbaot hem. (Jenesis 5:21-24; Hibrus 11:5; Jud 14, 15) Be, ol vas ya oli givim inaf save we i soemaot se hem i gat strong bilif. ?Yu yu gat wan famle blong lukaot long hem? ?Yu yu stanap strong long wan trabol from we yu save se i stret blong mekem olsem? Sipos yes, yu save lanem plante samting long bilif blong Inok.

INOK I STAP WOKBAOT WETEM GOD

Taem Inok i bon, fasin blong ol man i nogud we i nogud. Olgeta ya oli namba seven laen we i kamaot afta long Adam. Taem God i wokem Adam mo Iv, bodi blong tufala i stret gud olgeta, be from sin, bodi blong tufala i no moa stret gud. Ale from we ol man ya oli kamaot long tufala, bodi blong olgeta i strong mo oli save laef longtaem. Be nating se i olsem, fasin blong olgeta i nogud we i nogud, mo oli no fren wetem God nating. Raf fasin i fulap. Fasin ya i stat taem Ken we i namba tu laen blong Adam, i kilim brata blong hem Ebel, i ded. !Wan man long laen blong Ken i nogud moa i bitim Ken, mo hem i flas tumas from! Long namba tri laen blong Adam, wan narafala rabis fasin i stat. Ol man oli singaot long nem blong Jehova, be i no blong wosipim hem. Oli yusum tabu nem blong God long fasin we i no gat respek mo blong tok nogud long narafala.—Jenesis 4:8, 23-26, NW.

Nogud fasin blong wosip olsem i kam bigwan long taem blong Inok. Taem hem i stap gruap, hem i mas mekem wan desisen: ?Bambae hem i joen wetem ol man long taem blong hem? ?No bambae hem i wosipim tru God Jehova we i wokem heven mo wol? Ating taem hem i harem stori blong Ebel we i ded from we i mekem samting we Jehova i glad long hem, hemia i tajem hat blong hem. Ale hem i mekem desisen blong stanap strong olsem Ebel. Jenesis 5:22 (NW) i talem se: “Inok i stap wokbaot wetem tru God.” Tok ya i soemaot se Inok i wan man blong God we i laef long medel blong ol man we oli no laekem God. Hem i fas man we Baebol i tokbaot hem olsem.

Sem vas ya i talem se afta we Inok i bonem Metusela, hem i gohed blong wokbaot wetem Jehova. Taswe yumi save tingbaot se Inok i gat prapa famle blong hem taem hem i gat 65 yia. Hem i gat waef blong hem, be Baebol i no talem nem blong hem, mo i no talem stret se hem i gat hamas boe mo gel. Sipos wan papa i wokbaot wetem God, i sua se bambae hem i tijim gud ol pikinini blong hem mo i lukaot gud long olgeta olsem we God i wantem. Inok i save gud se Jehova i wantem we hem i stap gud wetem waef blong hem. (Jenesis 2:24) Mo hem i traehad blong tijim gud ol pikinini blong hem, blong oli save Jehova God. ?Wanem i kamaot from?

Baebol i no givim save long saed ya. Baebol i no tokbaot bilif blong pikinini blong Inok, Metusela, we i laef longtaem moa bitim ol narafala man mo i ded long yia we Bigfala Wota i ron. Metusela i papa blong Lamek. Afta we Lamek i bon, Inok i gohed blong laef blong bitim wan handred yia moa. Mo taem Lamek i stap gruap, hem i gat strong bilif. Jehova i pulum hem blong talemaot wan profet tok long saed blong boe blong hem Noa, mo profet tok ya i kamtru afta we Bigfala Wota i ron. Baebol i tokbaot se Noa i wokbaot wetem God, olsem bubu blong hem Inok. Noa i neva mitim Inok. Be stori blong Inok i gat bigfala paoa long hem. Maet Lamek we i papa blong Noa, i tokbaot stori ya long hem, no maet bubu blong hem, Metusela, no maet Jared we i papa blong Inok, we i ded taem Noa i gat 366 yia.—Jenesis 5:25-29; 6:9; 9:1.

Yu traem tingbaot Inok mo Adam. Adam i stret gud olgeta, be hem i mekem sin agensem Jehova, ale samting ya i mekem se ol man we oli kamaot biaen long hem oli stronghed mo oli kasem trabol. Inok i no stret gud olgeta, be hem i wokbaot wetem God, mo samting ya i mekem se ol man we oli kamaot biaen long hem oli gat bilif. Adam i ded taem Inok i gat 308 yia. ?Ol man oli krae from bubu ya blong olgeta we i tingbaot hem wan nomo? Yumi no save. Be yumi save se “Inok i stap wokbaot wetem tru God.”—Jenesis 5:24, NW.

Sipos yu stap lukaot long famle blong yu, i gud yu tingbaot samting we yu save lanem from bilif blong Inok. I tru se yu mas givim ol samting we famle i nidim long saed blong bodi, be samting we i impoten moa, hemia blong tijim olgeta long ol save blong God. (1 Timoti 5:8) Yu no mekem samting ya long ol toktok nomo, be long ol aksen blong yu tu. Sipos yu jusum blong wokbaot wetem God olsem Inok, i gud yu letem Baebol i lidim laef blong yu. Sipos yu mekem olsem, eksampol blong yu bambae i gat bigfala paoa long famle blong yu.

INOK I TALEMAOT PROFET “TOK WE I STRET LONG OLGETA”

Maet Inok i harem se hem i stap hem wan nomo long medel blong ol man we oli no bilif. ?Be God blong hem Jehova, i luk hem? Yes. Wan dei Jehova i toktok wetem hem. God i talemaot wan tok we hem i mas talemaot long ol man long taem blong hem. Jehova i mekem hem i kam wan profet, hem nao i faswan profet we tok blong hem i stap long Baebol. Yumi save samting ya from we plante handred yia afta, God i pulum Jud we i haf brata blong Jisas, blong i raetemdaon profet tok ya we Inok i talemaot. *

?Inok i talemaot wanem profet tok? Hem i stap talem se: “!Yufala i luk! Jehova i kam wetem ol tabu enjel blong hem we oli plante we plante, blong jajem olgeta man, mo blong panisim olgeta man we oli no obei long God from olgeta samting nogud we oli mekem, mo from olgeta rabis tok we ol man ya we oli stap mekem sin oli talem agensem hem.” (Jud 14, 15, NW) Faswan samting we yumi makem, hemia se Inok i talem tok ya olsem se i pas finis, i olsem we God i mekem finis samting we hem i stap talemaot. Ol narafala profet tu oli folem sem fasin ya blong toktok. ?From wanem oli mekem olsem? Risen se: !Profet i tokbaot wan samting we i sua se bambae i kamtru, nao hem i tokbaot samting ya olsem se i kamtru finis!—Aesea 46:10.

Inok i no fraet blong talemaot tok blong God long ol man we oli agens

Ating Inok i go prij blong hem i save talemaot tok ya long ol man. ?Be hem i harem olsem wanem? Hem i mas talemaot wan strong woning. Hem i talemaot se ol man ya oli nogud, wok blong olgeta i nogud, mo se fasin blong olgeta blong mekem ol wok ya i nogud. Profet tok ya i blong givim woning long olgeta man se evri samting we oli mekem afta we God i ronemaot Adam mo Iv long Iden, oli nogud we i nogud. Olgeta samting ya bambae i finis taem Jehova i kam wetem ol tabu enjel blong hem we oli plante we plante, blong spolem olgeta. !Inok i no fraet nating blong talemaot woning ya, mo hem i mekem samting ya hem wan nomo! Ating smol Lamek i stap lukluk bubu blong hem, mo i respektem hem from strong tingting blong hem. Sipos i tru, i stret nomo we hem i mekem olsem.

Bilif blong Inok i save pulum yumi blong tingbaot sipos tingting blong yumi long saed blong wol i sem mak long tingting blong God. Jajmen we Inok i talemaot i stap sem mak yet; hem i stret yet long wol blong tede sem mak olsem long taem blong Inok. Folem woning blong Inok, Jehova i mekem Bigfala Wota i spolem gud ol man we oli no obei long God, long taem blong Noa. Mo trabol ya i olsem wan eksampol blong bigfala trabol we bambae i kamtru long fiuja. (Matiu 24:38, 39; 2 Pita 2:4-6) Olsem long taem bifo, tede tu God wetem ol enjel blong hem oli rere blong jajem ol man long wol ya we oli no obei long hem. I gud yumi wanwan i tingting dip long woning blong Inok, mo yumi talemaot long ol narafala. Maet ol famle mo ol fren blong yumi oli no laekem yumi. Mo samtaem yumi save harem se yumi stap yumi wan nomo. !Be Jehova bambae i neva lego yumi olsem i mekem long Inok bifo!

GOD I TEKEMAOT HEM

?Inok i ded olsem wanem? Hem i ded long wan fasin we i narakaen. Stori blong Jenesis i talem nomo se: “Inok i stap wokbaot wetem tru God. Mo biaen hem i no moa stap from we God i tekemaot hem.” (Jenesis 5:24, NW) ?Olsem wanem God i tekemaot hem? Aposol Pol i eksplenem se: “Inok i bilif, taswe God i tekemaot hem i go long wan narafala ples, blong hem i no safa nao i ded. I no gat wan man i faenem hem from we God i tekemaot hem finis. Be bifo we God i tekemaot hem, hem i soemaot long hem se hem i glad long hem.” (Hibrus 11:5, NW) ?Pol i minim wanem taem hem i talem se God i “tekemaot hem i go long wan narafala ples, blong hem i no safa nao i ded”? Long sam Baebol, oli tanem tok ya se God i tekem Inok i go long heven. Be hemia i no save hapen. Baebol i soemaot se Jisas Kraes nao i faswan man we i laef bakegen mo i go long heven.—Jon 3:13.

?Wanem mining blong tok ya se God i “tekemaot” Inok, blong hem i no safa nao “i ded”? I luk olsem se Jehova tekemaot laef blong hem, nao hem i ded we i no safa. Be fastaem, God “i soemaot long hem se hem i glad long hem.” ?Olsem wanem hem i soemaot samting ya? Jes bifo we hem i ded, maet God i mekem hem i luk wan vison. Maet long vison ya, hem i luk wol i kam wan paradaes. Inok i luk saen ya we i soemaot se Jehova i glad long hem, nao biaen hem i slip long ded. Aposol Pol i tokbaot Inok mo ol narafala man mo woman we oli gat bilif, i se: “Olgeta ya oli bilif gogo kasem we oli ded.” (Hibrus 11:13, NW) Biaen, maet ol enemi blong hem oli lukaotem bodi blong hem, be “i no gat wan man i faenem,” from we Jehova i mekem i lus, blong oli no spolem bodi ya no oli yusum long giaman wosip. *

Naoia we yumi kasem save long vas ya, i gud yumi traem pijarem se Inok i ded olsem wanem. Hemia wan tingting nomo, be yu traem tingbaot se Inok i stap ron mo hem i taed we klosap i foldaon. Ol enemi blong hem oli stap ronem hem, oli kros we oli kros from tok we hem i talemaot. Inok i faenem wan ples we hem i save haed long hem blong smoltaem, be hem i save se hem i no save haed blong longtaem. Klosap nao bambae oli kilim hem i ded. Taem hem i stap spel, hem i prea long God blong hem. Biaen, tingting blong hem i gat pis. Hem i luk wan vison we i klia we i klia, i olsem se hem i stap insaed long vison ya.

I luk olsem we ol man bambae oli kilim Inok i ded ale Jehova i tekemaot hem

Yu traem pijarem se hem i stap luk wan wol we i defren olgeta long wol ya we hem i laef long hem. Hem i luk se ples ya i naes we i naes olsem garen blong Iden, be i no gat ol jerubim we oli stap blong blokem ol man. Hem i luk we i gat plante man mo woman we oli yangfala mo oli gat strong bodi. Olgeta evriwan oli stap long pis. Oli no agensem olgeta from ol tijing blong skul olsem we ol man oli mekem long Inok. Mo Inok i haremsave se Jehova i lavem hem mo i glad long hem. Hem i sua se bambae hem i stap long ples ya, mo bambae i hom blong hem. Taem hem i stap lukluk ol samting ya, tingting blong hem i kam kwaet moa mo i gat pis, ale hem i satem ae blong hem nao i slip we i slip we i no moa wekap.

!Mo hem i slip yet kasem tede, mo oltaem bambae hem i stap gud long memori blong Jehova God! Olsem we Jisas i promes, wan dei olgeta we God i tingbaot olgeta bambae oli harem voes blong Kraes, nao bambae oli aot long beregraon blong olgeta, oli openem ae blong olgeta nao oli luk wan niufala wol we i naes we i naes, mo i gat pis long hem.—Jon 5:28, 29.

?Yu yu wantem stap long ples ya? Traem tingbaot taem ya we bambae yu mitim Inok. !Tingbaot ol samting we bambae hem i tokbaot long yu! Hem i save talem long yumi sipos stori ya we yumi stap pijarem i tru no nogat. Be i gat plante impoten samting long saed blong hem we yumi mas lanem naoia. Afta we Pol i tokbaot Inok, hem i talem se: “Sipos man i no bilif strong long God, hem i no save mekem God i glad.” (Hibrus 11:6) !Hemia wan bigfala risen we i pulum yumi wanwan blong folem fasin blong Inok we i gat strong bilif mo i no fraet!

^ par. 14 Sam man blong stadi long Baebol oli talem se profet tok ya we Jud i raetem, i kamaot long wan buk we oli kolem Buk Blong Inok. Be buk ya i kamaot long tingting blong man nomo mo i no sua se hu i raetem, be oli giaman se Inok nao i raetem. Long buk ya, i gat profet tok ya blong Inok, be i kamaot long wan olfala buk no wan olfala kastom stori we i lus finis. Maet Jud i yusum buk no kastom stori ya, no maet hem i harem profet tok ya long Jisas, from we hem i stap long heven mo i luk ol samting we oli hapen long Inok.

^ par. 20 I luk olsem se God i mekem sem samting wetem bodi blong Moses mo Jisas, blong ol man oli no spolem no yusum.—Dutronome 34:5, 6; Luk 24:3-6; Jud 9.