Go long ol haf insaed long hem

?Olsem Wanem Yu Save Laef Olwe?

?Olsem Wanem Yu Save Laef Olwe?

Ansa we Baebol i givim

Baebol i promes se: “Man we i mekem samting we God i wantem, hem i no save lus samtaem.” (1 Jon 2:17) ?God i wantem se yu mekem wanem?

  • Save moa long saed blong God mo Jisas. Jisas i prea i go long God, i se: “Laef ya we i no save finis, hemia se man i gohed blong save yu we yu nomo yu tru God, mo i save Jisas Kraes we yu yu sanem hem i kam.” (Jon 17:3) ?Olsem wanem blong “save” God mo Jisas? Yumi mas stadi Baebol, mo mekem ol advaes blong hem i wok long laef. * Baebol i talemaot ol tingting blong Jehova God, Man ya we i wokem yumi. (Ol Wok 17:24, 25) Baebol i tokbaot Pikinini blong hem tu, Jisas, we i tijim ol man long “ol tok blong laef ya we i no save finis.”—Jon 6:67-69.

  • Bilif long ransom sakrefaes blong Jisas. Jisas i kam long wol ya “blong mekem wok blong [ol man] mo blong givim laef blong hem olsem wan ransom.” (Matiu 20:28) Ransom sakrefaes blong Jisas i openem rod blong ol man oli save laef olwe long paradaes long wol. * (Ol Sam 37:29) Jisas i talem se: “God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli soemaot se oli bilif long hem, oli no ded be oli kasem laef we i no save finis.” (Jon 3:16) Yumi mas “bilif long hem,” laef folem ol tijing blong hem, mo mekem samting we Papa blong hem i wantem.—Matiu 7:21; Jemes 2:17.

  • Fren gud wetem God. God i wantem se yumi kam klosap long hem mo frengud wetem hem. (Jemes 2:23; 4:8) God i no save ded samtaem, taswe hem i wantem we ol fren blong hem tu bambae oli laef olwe. Hem i promes long olgeta we oli traehad blong lukaotem hem se: “Bambae oli gat gudfala laef oltaem.”—Ol Sam 22:26.

Giaman tingting long saed blong laef olwe

Giaman tingting: Ol saentis bambae oli faenemaot wan rod blong mekem yumi laef olwe.

Trutok: Nating se ol dokta oli promes blong mekem laef blong ol man i longwan moa, be oli no save mekem man i laef olwe. God nomo i save givim laef we i no save finis, from we hem nomo i “stamba blong laef.” (Ol Sam 36:9) Hem i promes se “bambae i mekem we ded bambae i go lus olgeta,” mo ol man we oli holemstrong long hem bambae oli laef olwe.—Aesea 25:8; 1 Jon 2:25.

Giaman tingting: Sam laen nomo bambae oli laef olwe.

Trutok: God i no mekem i gud moa long sam laen i bitim ol narawan. Baebol i se: “Sipos wan man i fraet gud long God mo i mekem samting we i stret, God i glad long hem nating se hem i blong defren neson.” (Ol Wok 10:34, 35) Ol man we oli obei long God bambae oli laef olwe, nating se oli kamaot long ol defdefren kala mo laen.

Giaman tingting: Ol man bambae oli les blong laef olwe.

Trutok: Blesing ya blong laef olwe, i kam long God ya we i lavem yumi mo i wantem se yumi harem gud. (Jemes 1:17; 1 Jon 4:8) Hem i save se yumi nidim sam gudfala wok blong mekem, nao yumi save glad. (Prija 3:12) God i promes se ol man we oli laef olwe long wol, bambae oli harem gud blong mekem ol gudfala wok we i givhan long olgeta mo ol famle blong olgeta.—Aesea 65:22, 23.

Antap long hemia, bambae oli gohed blong lanem moa long saed blong God mo ol bigfala wok we hem i mekem. Hem i wokem yumi blong yumi wantem laef olwe, mo “yumi wantem tumas blong savegud ol samting we hem i stap mekem, be neva hem i letem blong yumi save.” (Prija 3:10, 11) Taswe olgeta we oli laef olwe bambae oli gat plante gudfala samting blong mekem mo blong lanem.

^ par. 4 Ol Witnes blong Jehova oli glad blong mekem fri Baebol stadi wetem yu. Blong save moa, wajem video ya ?Oli Mekem Baebol Stadi Olsem Wanem?