Go long ol haf insaed long hem

?Mi Save Prea From Wanem Samting?

?Mi Save Prea From Wanem Samting?

Ansa we Baebol i givim

Yu save prea from eni samting we i laenap wetem tingting blong God long Baebol. Baebol i talem se: “Nomata wanem samting yumi askem long hem, mo sipos i laenap wetem samting we hem i wantem, hem i harem yumi.” (1 Jon 5:14) ?Yu save talemaot ol trabol blong yu long hem? Yes. Baebol i talem se: “Yufala i talemaot ol trabol blong yufala long hem.”—Ol Sam 62:8.

?Yu save askem wanem?

  • Bilif.—Luk 17:5.

  • Tabu spirit no paoa blong God, blong i givhan long yu blong mekem samting we i stret.—Luk 11:13.

  • Paoa, blong yu naf blong winim ol trabol mo blong yu naf blong stanap strong agensem ol samting we oli traem yu.—Filipae 4:13.

  • Pis long tingting mo kwaet tingting.—Filipae 4:6, 7.

  • Waes, blong yu naf blong mekem gudfala desisen.—Jemes 1:5.

  • Kakae blong evri dei.—Matiu 6:11.

  • Blong God i fogivim sin blong yu.—Matiu 6:12.