Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | YU SAVE KAM KLOSAP LONG GOD

?Yu Yu Harem Se Yu Stap Klosap Long God?

?Yu Yu Harem Se Yu Stap Klosap Long God?

“Taem yu fren gud wetem God mo yu kam klosap long hem, yu harem se yu sefgud, mo tingting blong yu bambae i no hafhaf. I olsem we oltaem, God i stap lukaotgud long yu.”—CHRISTOPHER, WAN YANGFALA LONG GANA.

“God i stap lukluk yu taem yu harem nogud. Long taem olsem, hem bambae i soemaot moa se hem i lavem yu, mo bambae hem i tingbaot yu moa, i bitim ol narafala taem we yu askem hem blong mekem.”—HANNAH WE I GAT 13 YIA, ALASKA, AMERIKA.

“!Taem yu fren gud wetem God mo yu kam klosap long hem, hemia i olsem wan nambawan presen we i mekem yu harem gud oltaem!”—GINA, BLONG JAMAIKA WE I GAT SAMWE LONG 45 YIA.

I no Christopher, Hannah, mo Gina nomo we oli gat ol filing olsem. Plante milian man raon long wol, oli gat sem filing ya se God i luk olgeta olsem fren blong hem. ?Olsem wanem long yu? ?Yu yu harem se yu stap klosap long God? No ?Yu wantem kam klosap moa long hem? Maet yu stap tingbaot se, ‘?I gat rod blong wan man i save kam klosap long God ya we i gat Olgeta Paoa? Sipos yes, ?olsem wanem blong mekem samting ya?’

YU SAVE KAM KLOSAP LONG GOD

Folem ol save blong Baebol, i gat rod we yumi save folem blong kam klosap long God, mo fren gud wetem hem. Baebol i talem se, God i singaot gudfala man ya Ebraham se, “fren blong mi.” (Aesea 41:8) Tingbaot nambawan vas ya we i stap long Jemes 4:8, we i talem se: “Yufala i mas stap klosap long God, nao hem bambae i kam stap klosap long yufala.” Yes, i klia nomo se, i gat rod blong fren gud wetem God, mo kam klosap long hem. Be from we yumi no save luk God, ?olsem wanem yu save ‘kam klosap,’ mo fren gud wetem hem?

Blong ansa long kwestin ya, fastaem i gud blong tingbaot ol samting we oli kamaot taem tu man, tufala i stap fren. Fastaem tufala i mas save nem blong tufala. Biaen, taem tufala i gohed blong storian tugeta, givgivhan long tufala long ol wok blong tufala, mo serem ol tingting mo ol filing blong tufala, fasin blong tufala blong fren gud i kam strong moa. Sem samting olsem, i save kamaot taem wan man i fren gud wetem God, mo i kam klosap long hem. I gud yumi luk olsem wanem blong mekem samting ya.