Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

“Yufala i mas kam klosap long God, nao hem bambae i kam klosap long yufala.”—Jemes 4:8

?God i Harem Ol Prea Blong Yumi?

?God i Harem Ol Prea Blong Yumi?

?Olsem wanem? ?Samtaem yu yu harem se God i no ansa long prea blong yu? I no yu nomo we yu harem olsem. Plante oli prea blong God i givhan long olgeta, be ol problem blong olgeta oli no finis. ?Hemia i min se God i no wantem lesin long ol prea blong yumi? !I no olsem! !Baebol i talem se God i lesin long yumi taem yumi yusum stret rod blong prea long hem! Bambae yumi tokbaot samting we Baebol i talem.

GOD I STAP LESIN.

“O Man blong harem ol prea, bambae olgeta kaen man oli kam long yu.”—Ol Sam 65:2.

Samfala we oli no bilif se God i stap lesin long prea, oli talem se oli prea from we i mekem olgeta oli harem gud. Be prea i no blong mekem yumi harem gud nomo taem yumi fesem ol problem. Baebol i talem se: “Jehova * i stap klosap long olgeta we oli stap singaot i go long hem, hemia olgeta we oli singaot i go long hem long fasin we i tru. . . . Hem i harem we oli krae from help.”—Ol Sam 145:18, 19.

Taswe, yumi save sua se Jehova God i stap lesin long prea blong ol man we oli wosipim hem. Hem i lavem olgeta, taswe hem i talem se: “Bambae yufala i singaot long mi mo yufala i kam mo yufala i prea long mi, mo bambae mi lesin long yufala.”—Jeremaea 29:12.

 GOD I WANTEM SE YU PREA LONG HEM.

“Yufala i mas prea oltaem.”—Rom 12:12.

Baebol i pulum yumi blong “prea oltaem” mo blong “gohed blong prea enitaem.” I klia se Jehova God i wantem we yumi prea long hem.—Matiu 26:41; Efesas 6:18.

?From wanem God i wantem se yumi prea long hem? Traem tingbaot: Ol papa oli glad tumas taem smol pikinini blong olgeta i askem se, “?Papa, yu save givhan long mi?” I tru se maet papa ya i save finis filing blong pikinini mo samting we hem i nidim, be taem hem i harem ol tok blong pikinini ya, hemia i soemaot se pikinini i trastem hem mo i lavem hem. Sem mak, taem yumi prea long Jehova God, yumi soemaot se yumi trastem hem mo yumi wantem kam klosap long hem.—Ol Proveb 15:8; Jemes 4:8.

GOD I KEA LONG YU.

“Yufala i mas lego ol wari blong yufala long hem, from we hem i kea long yufala.”—1 Pita 5:7.

God i wantem se yumi prea long hem, from we hem i lavem yumi mo i kea long yumi. Hem i save gud ol problem mo ol wari blong yumi, mo hem i wantem givhan.

Oltaem long laef blong King Deved, hem i prea long Jehova God blong i givhan long hem, mo hem i talemaot ol tingting mo ol filing blong hem long God. (Ol Sam 23:1-6) ?Wanem tingting blong God? Hem i lavem Deved mo i lesin long ol prea blong hem. (Ol Wok 13:22) Long sem fasin, God i stap lesin long ol prea blong yumi, from we hem i kea long yumi.

 “MI MI LAVEM JEHOVA FROM WE HEM I HAREM VOES BLONG MI”

Wan man blong raetem Ol Sam long Baebol i talem ol tok ya. Hem i sua se God i stap lesin long ol prea blong hem, mo hemia i givhan bigwan long hem. Hem i harem se hem i stap klosap nomo long God mo i gat paoa blong stanap strong, taem hem i wari mo i harem nogud.—Ol Sam 116:1-9.

Sipos yumi sua se God i harem ol prea blong yumi, bambae yumi gohed oltaem blong prea long hem. Tingbaot Pedro we i stap long not blong Spen. Boe blong hem we i gat 19 yia, i ded long wan aksiden long trak. Pedro i harem nogud tumas, nao i prea blong talemaot ol filing blong hem long God, mo i askem bakegen mo bakegen long God blong i givhan long hem mo i mekem hem i harem gud. ?Wanem i hapen? Pedro i talem se: “Jehova i ansa long prea blong mi, taem hem i yusum ol narafala Kristin blong givhan long mi mo waef blong mi, mo leftemap tingting blong mitufala.”

Plante taem yumi kasem ansa blong prea blong yumi, taem ol gudfala fren oli leftemap tingting mo givhan long yumi

I tru se ol prea oli no mekem boe blong Pedro i laef bakegen, be oli givhan bigwan long Pedro mo famle blong hem. Waef blong hem, Maria Kamen, i talem se: “Prea i givhan long mi blong mi stanap strong taem mi harem nogud. Mi harem se Jehova God i kasem save long filing blong mi, from we taem mi prea long hem, mi gat pis mo tingting blong mi i stap kwaet.”

Ol tok blong Baebol mo ol samting we i hapen long laef blong ol man, oli soemaot klia se God i stap harem ol prea. Be i klia tu se God i no ansa long olgeta prea. ?From wanem God i ansa long sam prea nomo?

^ par. 5 Jehova i prapa nem blong God.—Ol Sam 83:18.