Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 BAEBOL I TALEM WANEM

Bilif

Bilif

Sam man oli talem se oli Kristin, be oli no kasemsave mining blong tok ya “bilif.” Taswe, ?Bilif i minim wanem? ?Mo from wanem i impoten?

?Bilif i minim wanem?

?OL MAN OLI TALEM WANEM?

Plante man oli ting se, wan man we i bilif i agri long wan tijing, be i nogat pruf blong hem. Yu traem tingbaot, sipos wan Kristin i talem se, “Mi mi bilif long God.” Be taem wan narafala i askem long hem se, ?From wanem yu bilif olsem?” Maet hem i save talem se, “mi mi gruap wetem bilif ya” no, “hemia samting we oli tijim mi long hem oltaem.” Stori ya i soemaot se, man we i gat bilif i defren long man we talem se hem i bilif be i no gat pruf blong samting we hem i bilivim.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

“Fasin ya we yumi bilif strong long God, hem i soemaot long yumi we olgeta samting ya we yumi stap putum tingting blong yumi i strong long hem, olgeta oli tru. Mo hem i soemaot long yumi we olgeta samting ya we yumi no save luk, be oli stap.” (Hibrus 11:1) Taswe, sipos wan man i bilif strong long wan samting, hem i mas gat ol pruf blong ol samting we hem i bilif long hem. Tok ya we oli tanem i kam “olgeta samting ya we yumi stap putum tingting blong yumi i strong long hem, olgeta oli tru” i no minim nomo filing mo tingting we man i gat. Be i minim tu se man ya i gat strong bilif long wan samting from we i gat pruf blong samting we hem i bilif long hem.

“Yumi no save luk ol fasin ya blong hem stret long ae blong yumi. Hem i God. Hem i stap oltaem, mo paoa blong hem i no save finis. Be i stat long taem ya we hem i mekem wol ya fastaem, i kam kasem tede, hem i bin mekem ol fasin ya blong hem oli klia, blong yumi luk. Yumi save faenemaot long ol samting blong wol ya we hem i bin mekem.”Rom 1:20.

?From wanem i impoten blong gat bilif?

?BAEBOL I TALEM WANEM?

“Sipos man i no bilif strong long God, hem i no save mekem God i glad long hem, from we sipos wan man i wantem kam long God, hem i mas bilif we God i stap, mo we i stap mekem i gud long olgeta we oli stap traem faenem hem.”—Hibrus 11:6.

Olsem we yumi tokbaot finis, plante man oli bilif long God nomo from ol narafala oli talem long olgeta blong mekem olsem. Maet oli talem se, ‘mi mi gruap wetem bilif ya.’ Be God i wantem se olgeta we oli mekem wosip long hem, oli bilif fulwan se hem i stap mo hem i lavem olgeta. Hemia nao wan risen from wanem Baebol i talem se, yumi mas traehad blong lukaot God, blong yumi save gud hem.

“Yufala i mas stap klosap long God, nao hem bambae i kam stap klosap long yufala.”Jemes 4:8.

 ?Olsem wanem blong gat bilif?

?BAEBOL I TALEM WANEM?

“Ol man oli stap bilif long God, taem oli harem gud nius.” (Rom 10:17) Faswan samting we yu save mekem blong bilif long God, hemia blong “harem” samting we Baebol i talem long saed blong hem. (2 Timoti 3:16) Taem yu stadi long Baebol hemia i save givhan long yu blong faenem ansa blong ol impoten kwestin olsem: ?God hem i hu? ?Wanem sam pruf we i soemaot se God i stap? ?God i kea long mi? ?Wanem ol samting we God bambae i mekem long fiuja?

Ol samting we oli stap raonabaot long yumi oli soemaot se i gat wan God

Ol Witnes blong Jehova oli glad blong stadi Baebol wetem yu. Be olsem websaet blong mifala jw.org, i talem, “Ol Witnes blong Jehova oli glad blong tijim Baebol long ol man, be mifala i neva fosem wan man blong kam wan Witnes. Defren olgeta, wetem respek, mifala i tokbaot wanem we Baebol i talem. Mifala i save se wanwan man i gat raet blong jusum samting we hem i wantem bilif long hem.”

Be samting we i impoten moa hemia se, bilif blong yu i mas gat ol pruf blong hem, we yu wan nomo yu luk, taem yu stap skelem ol trutok we yu ridim long Baebol. Long rod ya, yu stap folem fasin blong ol fas Kristin we “oli wantem tumas blong harem tok” blong Pol mo Saelas, “mo evri dei, oli stap ridimgud ol tok blong Baebol, blong faenemaot se ol tok blong tufala i tru no i no tru.”—Ol Wok 17:11.

“Mo laef ya, hem i min se man i save yu, we yu nomo yu tru God, mo i save mi, se mi, Jisas Kraes, we yu yu sanem mi mi kam.”Jon 17:3.