Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Wanem Nem Blong God?

?Wanem Nem Blong God?

Taem yu wantem save wan man, ating fas samting we yu askem long hem, se: “?Wanem nem blong yu?” Sipos yu askem sem samting long God, ?bambae hem i talem wanem?

“Mi mi Jehova. Hemia nao nem blong mi.”Aesea 42:8, NW.

?Yu yu save nem ya? Maet nogat, from we plante man we oli transletem ol Baebol oli putum taetel ya “HAE GOD” long ples blong nem blong God. Be long ol olfala hanraet blong Baebol, nem ya i stap bitim 7,000 taem. Taem oli tanem Hibru nem ya i kam long alfabet blong yumi, hem i fofala leta ya YHWH o JHVH. Longtaem finis i kam, oli tanem ol leta ya i kam “Jehova.”

Nem blong God i stap long ol olfala Hibru hanraet mo oli faenem nem ya long plante Baebol

Hanraet Blong Ol Sam We Oli Faenem Long Ded Si Ol yia 1 kasem 100, HIBRU

Baebol Blong Tyndale 1530, INGLIS

Reina-Valera Baebol 1602, SPANIS

Union Baebol 1919, JAENIS

?FROM WANEM NEM YA I IMPOTEN?

Long tingting blong God, nem ya i impoten. I no gat wan man we i putum nem ya blong God, be hem wan i jusum. Jehova i talem se: “Nem ya blong mi bambae i stap we i stap, we bambae i no save lus samtaem. Mo ol laen blong yufala bambae oli stap singaot mi long nem ya.” (Eksodas 3:15) Nem blong God i stap plante moa taem long Baebol i bitim ol narafala taetel olsem Hae God, Papa, Masta, mo God, mo i stap plante moa taem i bitim nem blong ol man olsem Ebraham, Moses, Deved, mo Jisas. Mo tu, Jehova i wantem se ol man oli save nem blong hem. Baebol i talem se: “Ol man oli mas save se yu, we nem blong yu Jehova, yu nomo yu Hae God blong olgeta ples long wol.”—Ol Sam 83:18, King James Version.

Long tingting blong Jisas, nem ya i impoten. Long Lodsprea, Jisas i tijim ol man blong hem blong oli askem long God se: “Plis yu mekem we nem blong yu i tabu.” (Matiu 6:9) Mo tu, Jisas i prea long God se: “Papa, yu leftemap nem blong yu.” (Jon 12:28) Samting we i impoten long laef blong Jisas, hemia blong leftemap nem blong God. Taswe, hem i prea se: “Mi mi mekem olgeta oli save nem blong yu, mo bambae mi mekem olgeta man oli save nem ya.”—Jon 17:26.

Long tingting blong ol man we oli save God, nem ya i impoten. Ol man blong God bifo oli kasem save se nem blong God i save protektem mo sevem olgeta. “Nem blong Jehova i olsem wan  strong haos. Ol stret man oli resis blong go haed long hem, nao hem i lukaot long olgeta.” (Ol Proveb 18:10, NW) ‘Olgeta man we oli singaot [Jehova] long nem blong hem, bambae hem i sevem olgeta.’ (Joel 2:32) Baebol i soemaot se nem blong God bambae i makemaot ol man we oli mekem wok blong hem, i se: “Olgeta pipol bambae oli wokbaot long nem blong god blong olgeta. Be yumi, bambae yumi wokbaot olwe long nem blong Jehova, God blong yumi.”—Maeka 4:5, NW; Ol Wok 15:14.

?NEM YA I SOEMAOT WANEM?

I soemaot se God i olsem wanem. Plante man we oli stadi dip oli talem se nem ya Jehova i min se “Hem i Mekem i Kamtru.” Jehova God i soemaot mining blong nem blong hem taem hem i talem long Moses se: “Bambae mi soemaot mi olsem we bambae mi soemaot mi.” (Eksodas 3:14, NW) Taswe, nem blong God i no soemaot nomo se God i wokem evri samting. Nem ya i soemaot se hem o eni samting we hem i wokem i save kam olsem hem i wantem blong mekem plan blong hem i kamtru. Ol taetel oli soemaot posisen, haenem, mo paoa blong God, be nem ya Jehova nomo i soemaot se hem i olsem wanem, mo se hem i save kam olsem hem i wantem.

I soemaot se God i tingbaot yumi. Mining blong nem blong God i soemaot se God i lavem ol samting we hem i wokem, hemia yumi ol man tu. From we Jehova i talemaot nem blong hem, i klia se hem i wantem we yumi save gud hem. Traem tingbaot: God nomo i talemaot nem blong hem, ol man oli no askem. I klia se hem i no wantem we yumi ting se hem i stap longwe tumas, mo yumi no save gud se hem i hu. Be hem i wantem se yumi kam klosap long hem olsem wan Man we yumi save gud hem.—Ol Sam 73:28.

Man we i yusum nem blong God i soemaot se hem i wantem save hem. Tingbaot se yu talemaot nem blong yu long wan man we yu wantem kam fren blong hem, be hem i neva yusum nem ya. ?Bambae yu harem olsem wanem? Ating bambae yu gat tingting se hem i no wantem kam fren blong yu. Sem mak long God. Hem i talem nem blong hem Jehova long yumi, mo i wantem se yumi yusum. Taem yumi yusum nem ya, yumi soemaot se yumi wantem kam klosap long hem. !Mo tu, hem i no fogetem “olgeta we oli tingbaot [o “tinghevi long”] nem blong hem”!—Malakae 3:16, NW.

Blong save God, fastaem yumi mas save nem blong hem. Be yumi no mas stop long ples ya. Yumi mas faenemaot se Man we i karem nem ya i olsem wanem. Yumi mas save fasin blong hem.

?WANEM NEM BLONG GOD? Nem blong God hem i Jehova. Nem ya i soemaot se hem nomo i save mekem ol plan blong hem oli kamtru