Go long ol haf insaed long hem

?From Wanem God i No Lesin Long Sam Prea?

?From Wanem God i No Lesin Long Sam Prea?

Ansa we Baebol i givim

I gat sam prea we God i no ansarem. Makem tu risen we i mekem se God i no ansa long sam prea.

1. Prea i no laenap wetem tingting blong God

Sam samting we man i askem long prea oli agensem tingting blong God mo samting we hem i wantem we oli stap long Baebol, taswe God i no ansa. (1 Jon 5:14) Eksampol, Baebol i talem se yumi no mas griri. Be man we i plelaki, hem i leftemap griri fasin. (1 Korin 6:9, 10) Taswe, sipos yu prea blong winim wan praes taem yu plelaki, God bae i no save ansarem prea blong yu. God i no olsem wan majik man we i mas mekem samting we yu askem hem blong mekem. Yu mas glad se i olsem, sipos no, oltaem bae yu fraet from samting we ol narafala bae oli askem long God blong i mekem.—Jemes 4:3.

2. Man i prea be i no stap obei long God

God i no lesin long ol man we oli no wantem obei long hem. Eksampol, God i talem long sam man we oli stap mekem wosip long hem, be long semtaem oli stap mekem ol samting we hem i no laekem, i se: “Nating we yufala i stap mekem plante prea, be bambae mi no save lesin, from we han blong yufala i fulap long blad blong man.” (Aesea 1:15) Be sipos oli bin jenisim ol fasin blong olgeta mo stretem tingting blong olgeta wetem God, bae hem i save harem prea blong olgeta.—Aesea 1:18.