Go long ol haf insaed long hem

?Sam Yangfala Oli Talem Wanem?

Naes Bodi

Naes Bodi

Ol yangfala oli wari se bodi blong olgeta i no naes. ?Olsem wanem blong gat stret tingting? Sam yangfala oli tokbaot.