Go long ol haf insaed long hem

OL YANGFALA OLI ASKEM

?From Wanem Mi Stap Toktok Olbaot?

?From Wanem Mi Stap Toktok Olbaot?

 

“Samtaem mi naf blong kontrolem tang blong mi. !Be plante taem i olsem se tang i gohed hem wan we bren i no givhan!”—Jemes.

“Taem mi fraet, mi no tingting bifo we mi toktok, mo taem mi no fraet, mi toktok tumas. Taswe, oltaem mi stap toktok olbaot.”—Mari.

Baebol i talem se: “Tang . . . i wan faea,” mo “!Wan smol faea nomo, be hem i save bonem wan bigfala bus we i finisim gud!” (Jemes 3:5, 6) ?Ol tok blong yu oli stap mekem trabol long yu? Sipos i olsem, ol save ya bambae i givhan long yu.

?From wanem mi stap toktok olbaot?

Yumi sinman. Baebol i talem se: “Yumi evriwan i mekem mastik plante taem. Sipos wan man i no mekem mastik samtaem long tok blong hem, man ya i stret gud olgeta.” (Jemes 3:2) From we yumi sinman i isi blong yumi foldaon taem yumi wokbaot, be yumi save mestem long toktok tu.

“From we bren blong mi mo tang blong mi i no stret gud olgeta, mi no save kontrolem tufala long fasin we i stret gud.”—Ana.

Toktok tumas. Baebol i talem se: “Taem man i stap toktok tumas, i isi nomo blong hem i mestem tok blong hem.” (Ol Proveb 10:19) Ol man we oli toktok tumas mo oli lesin smol nomo oli save spolem ol narafala.

“Taem man i toktok plante, hemia i no min se hem i waes. Jisas i waes we i waes, be plante taem hem i stap kwaet nomo.”—Julia.

Tok jik. Baebol i talem se: “Ol tok nogud we man i sakem we i no tingbaot i save mekem narafala man i harem nogud, olsem we naef blong faet i stikim hem.” (Ol Proveb 12:18) Wan kaen tok nogud we man i sakem be i no tingbaot, hemia tok jik, o tok we i save spolem mo daonem narafala. Ol man we oli stap tok jik, maet oli talem se: “!Mi stap tok plei nomo!” Be taem man i talem wan samting we i mekem narafala i sem, hemia i no wan tok plei. Baebol i talem se yumi mas sakemaot “ol rabis tok, wetem evri samting we i blong spolem narafala.”—Efesas 4:31.

 “Plante taem mi ansa kwik tumas, mo tu, mi laekem blong tok fani. From samting ya, i isi blong jikim man mo kasem trabol.”—Oksana.

Taem yu skwisimaot kolget, yu no moa save putum i gobak. Long sem fasin, taem wan tok i kamaot long maot blong yu, hem i no moa save gobak.

Kontrolem tang

Maet i no isi blong kontrolem tang blong yu, be ol advaes blong Baebol oli save givhan. Makem gud ol advaes ya.

“I gud yufala i stap kwaet, yufala i tingting gud.”—Ol Sam 4:4.

Samtaem rod we i beswan i blong stap kwaet. Laura i talem se: “Tingting blong mi taem mi kros i defren long tingting we mi gat biaen. Taem kros i godaon, plante taem mi glad se mi no talem samting we mi bin wantem talem.” Maet yu stap kwaet blong sam seken nomo, be hemia i save blokem yu blong yu no toktok olbaot.

“?Sora i save skelem ol toktok olsem we tang i save testem ol kakae?”—Job 12:11, NW.

Yu save blokem plante trabol sipos yu skelem ol toktok we yu wantem talem. Traem ansa long ol kwestin ya:

  • ?Samting ya i tru? ?I kaen? ?I impoten?—Rom 14:19.

  • ?Bambae mi harem olsem wanem sipos narafala i talem olsem long mi?Matiu 7:12.

  • ?Mi stap soemaot se mi respektem tingting blong narafala?—Rom 12:10.

  • ?Hemia stret taem blong talem?—Prija 3:7.

‘Yu mas mekem tingting blong yu i stap daon mo luk ol narafala man se oli hae moa long yu.’—Filipae 2:3.

 Advaes ya bambae i givhan long yu blong yu gat gudfala tingting long narafala. Mo hemia bambae i halpem yu blong yu kontrolem tang blong yu, mo blong tingting bifo we yu toktok. !Sipos yu talem finis sam tok we i spolem narafala, tingting daon bambae i pulum yu blong yu kwik blong talem sore! (Matiu 5:23, 24) Afta, yu mas traehad moa blong kontrolem tang blong yu.