Go long ol haf insaed long hem

?Sam Yangfala Oli Talem Wanem?

Livim Wok i Stap Kasem Las Minit

Livim Wok i Stap Kasem Las Minit

Sam yangfala oli tokbaot from wanem i nogud blong livim wok i stap kasem las minit, be i gud blong mekem naoia.