Go long ol haf insaed long hem

Rod Blong Stadi

Yu daonlodem ol haf ya blong stadi, mo yu yusum olgeta wetem buk ya ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim? Yu traem faenemaot bilif blong yu, yu luk samting we Baebol i tijim, mo yu lanem blong ansa long man we i askem kwestin long saed blong bilif blong yu.

JAPTA 1

?Wanem Trutok Long saed Blong God? (Haf 1)

?Bambae yu talem wanem sipos wan man i talem se “God i stap mekem ol rabis man oli safa blong panisim olgeta”?

JAPTA 1

?Wanem Trutok Long Saed Blong God?​—Haf 2

?Yumi save kam fren blong God?

JAPTA 2

Baebol​—Wan Buk We God i Givim (Haf 1)

?Olsem wanem Baebol i ‘wan buk we i kam long God’ we ol man nomo oli raetem?

JAPTA 2

Baebol​—Wan Buk We God i Givim (Haf 2)

Wan long ol haf blong hem, i pulum ol man blong bilif se Baebol i kamaot long God.

JAPTA  13

Tingting Blong God Long Saed Blong Laef (Haf 1)

Laef i wan presen we i kam long God. ?Olsem wanem blong soemaot se yumi gat respek long laef blong yumi wan mo laef blong ol narafala?

JAPTA 18

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God (Haf 1)

?From wanem ol Kristin oli mas baptaes? ?Wanem i mas pulum ol Kristin blong oli baptaes?

JAPTA 18

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God (Haf 2)

?Wanem ol samting we wan Kristin i mas mekem bifo we i givim laef blong hem i go long Jehova? ?Olsem wanem baptaes i gat paoa long evri desisen we hem i mekem afta long baptaes?

JAPTA 18

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God (Haf 3)

?God i wantem se wan Kristin we i baptaes i mas mekem wanem? ?From wanem wan Kristin we i rili lavem God i sua fulwan se hem i save holem promes blong baptaes blong hem?

JAPTA 19

Stap Long Laef Ya We Oltaem God i Lavem Yu (Haf 1)

?Olsem wanem blong mekem se yu fren gud wetem Jehova oltaem? Rod blong stadi ya i save givhan long yu blong jekem bilif blong yu mo save tokbaot wetem ol narafala.