Go long ol haf insaed long hem

OL YANGFALA OLI ASKEM

?Olsem Wanem Mi Save Jusum Gud Kakae?

?Olsem Wanem Mi Save Jusum Gud Kakae?

Ating yu yu save we rabis kakae i save spolem helt blong yu. Wan yangfala we i kakae olbaot, plante taem i gohed nomo taem hem i kam bigman, taswe i gud yu lanem blong jusum ol helti kakae naoia.

 ?Jusum gud kakae i minim wanem?

Baebol i talem long yumi se yumi mas “kontrolem fasin” blong yumi,” mo hemia i minim fasin blong yumi blong kakae tu. (1 Timoti 3:11) I gud blong holemtaet advaes ya taem yumi tingbaot blong . . .

 • Jusum ol defdefren kaen kakae. Ol defdefren kaen kakae hemia mit, frut, vejtebol, melek, mo ol kakae olsem bred, raes mo taro. Sam man oli lego sam long ol kaen kakae ya, from we oli ting se long rod ya bae kilo blong olgeta i godaon. Be fasin ya i save mekem se bodi blong yu i no kasem ol gudfala samting we hem i nidim blong stap helti.

  Traem hemia: Mekem risej o askem dokta blong yu blong eksplenem from wanem i impoten blong kakae ol defdefren kaen kakae. Eksampol:

  Ol kakae olsem bred, raes mo taro i givim paoa. Mit i save givhan blong winim ol sik mo bildimap bodi. Sam kaen oel—sipos yu no kakae bitim mak—i save givhan blong yu no kasem hat atak, mo blong yu gat paoa.

  “Mi traem blong jusum ol defdefren kaen kakae. Mo tu, mi no ting se i rong blong kakae loli o twisti wanwan taem. Be i nogud blong man i kakae hemia nomo. I gud blong skelemgud oltaem.”—Brenda.

  Kakae we i no gat sam gudfala samting insaed i olsem wan jea we wan saed leg blong hem i nogat

 • Skelemgud. Yu no mas katem kakae tumas nao yu stap hanggri, mo biaen yu kakae bitim mak. Mo i oraet blong kakae sam samting we yu rili laekem wanwan taem.

  Traem hemia: Blong wan manis, wajem gud samting we yu stap kakae. ?Samtaem yu no stap skelemgud, olsem ol eksampol we i stap antap? ?Wanem sam jenis we yu save mekem blong skelemgud kakae blong yu?

  “Fastaem mi mi no skelemgud kakae blong mi. Samtaem mi kakae tumas, mo samtaem mi no kakae inaf. Biaen, mi mekem desisen blong kakae inaf nomo, blong no kakae bitim mak, mo blong stop blong kakae taem mi fulap. I tekem taem, be naoia mi lanem blong skelemgud kakae.”—Heli.

 ?Olsem wanem blong gohed blong jusum gud kakae?

 • Mekem plan. Baebol i talem se: “Man we i mekem gudfala plan mo i stap wok strong long hem, hem i save kasem plante samting.” (Ol Proveb 21:5) Sipos yu wantem lanem blong jusum gud mo skelemgud kakae, yu mas mekem plan fastaem.

  “Blong jusum gud kakae yu mas plan fastaem, mo plante taem yu mas rerem ol helti kakae long haos nomo. Be nating se i no isi, bae i karem gudfala frut, mo bae i sevem mane tu.”—Tomas.

 • Jenisim ol kakae we oli no helti. Baebol i talem se: “Holemstrong waes blong yu.” (Ol Proveb 3:21) Waes bae i halpem yu blong tingbaot olsem wanem blong jusum mo rerem ol gudfala kakae we bae yu laekem.

  “Mi stat blong jenisim wan long ol samting we mi kakae evridei. Eksampol, sipos fastaem mi stap kakae wan loli, be naoia mi kakae wan apol. Long smoltaem nomo, mi jenisim plante long ol samting we mi stap kakae evridei.”—Kia.

 • Gat stret tingting. Baebol i talem se: “Yumi kakae blong yumi harem gud.” (Prija 9:7) Taem yu jusum ol helti kakae, yu save harem gud yet long hem, mo i no minim se yu mas tingting tumas long evri smosmol samting we yu kakae. Nating sipos yu mas mekem kilo blong yu i godaon, tingbaot se mak blong yu hemia blong stap helti. Yu no mas mekem i strong tumas long yu wan, be yu mas gat stret tingting.

  “I no longtaem i pas mi lusum klosap 14 kilo, we mi neva hanggri, mi no lego wan kaen kakae, mo tingting blong mi i no stikim mi sipos mi kakae wan swit samting. Mi kasemsave se mi no save lusum kilo hareap tumas, mo mi mas jenisim tingting blong mi long saed blong kakae blong mi.”—Melani.