Go long ol haf insaed long hem

OL YANGFALA OLI ASKEM

?Olsem Wanem Mi Save Gat Moa Taem Blong Slip?

?Olsem Wanem Mi Save Gat Moa Taem Blong Slip?

 

Sipos yu no stap pasem maths (matematik) blong yu, maet yu ting se, yu mas stadi moa. Sipos yu luk se yu no stap plei gud long taem blong spot, maet yu ting se, yu mas tren moa. Long tufala taem ya, maet samting we yu nidim moa, hemia slip. Traem luk from wanem.

?From wanem yu nidim blong slip?

Sam man blong stadi oli talem se plante yangfala oli nidim samwe long eit kasem ten aoa blong slip long wan naet. ?From wanem i impoten blong yu gat naf taem blong slip?

 • Slip i halpem yu blong tingting gud moa. Ol man oli singaot slip se: “Kakae blong bren.” Slip i save halpem yu blong kamgud moa long ol wok blong yu long skul, spot, mo blong yu naf blong winim wan problem.

 • Slip i givhan long ol filing mo fasin blong yu. Filing blong ol man we oli no slip inaf i save jenis, oli save harem nogud o oli gat dipresen, mo oli no save joen gud wetem ol narafala.

 • Man we i slipgud i save draev sef. Wan stadi we oli mekem long Yunaeted Stet long saed blong ol aksiden, i soemaot se ol draeva we oli gat 16 kasem 24 yia “oli aksiden moa, from we oli drong long slip” mo namba blong olgeta, i tu taem antap long olgeta we oli gat 40 kasem 59 yia.

 •   Man we i slipgud, helt blong hem i gud moa. Slip i halpem bodi blong i wok gud mo i riperem ol sel, ol tisu long bodi mo ol string blong blad. Mo tu, taem man i slipgud, hemia i blokem hem blong i no kam fatfat bitim mak, i no kasem sik blong suga mo strok.

Blong wan mobaelfon i save gohed blong wok, i nidim blong jajem batri blong hem. Long sem fasin, yu tu yu nidim blong slipgud blong yu save wok gud

?Wanem i blokem yu blong no slip?

Nating we yumi tokbaot finis se slip i save givhan long yumi, be yet plante yangfala oli no stap slip inaf. Eksampol, wan yangfala gel nem blong hem Elen, we i gat 16 yia i talem se:

“Tija blong mi i askem long evriwan long klas se oli stap go slip long wanem taem long naet. Bighaf oli talem se samwe 2 klok long moning. Sam narafala oli talem se, samwe long 5 klok long moning. Mo i gat wan boe nomo we i talem se hem stap go slip long haf pas 9 long naet.”

?Wanem ol samting we oli save blokem yu blong slip?

Ol fren. “I isi nomo blong stap let long naet mo westem taem, speseli taem mi goaot wetem ol fren long naet.”—Pamela.

Ol wok. “Mi mi laekem blong slip, be i had blong slip gud from we mi bisi tumas.”—Ana.

 Teknoloji. “Men risen from wanem mi no stap slip inaf, hemia fon blong mi. I had blong mi stop blong lukluk fon blong mi taem mi stap long bed.”—Anisa.

?Olsem wanem yu save slip moa?

 • Jekem tingting we yu gat long saed blong slip. Baebol i talem se: “I moagud yu spel smol i bitim we yu hadwok tumas oltaem, hemia i olsem we yu stap ronem win nomo.” (Prija 4:6, NW) Slip i wan samting we man i mas mekem, mo hem i no jes wan samting blong harem gud nomo long hem. Sipos yu no slip, bambae yu i no save wok gud, mo bambae yu i no save harem gud long ol samting we yu mekem taem yu spel.

 • Faenemaot stamba samting we i blokem yu blong slip. Eksampol, ?yu stap wekap kasem let long naet taem yu joen wetem ol fren blong yu? ?Yu yu harem se yu gat tumas homwok mo wok blong mekem long haos? ?Fon blong yu i mekem se yu no stap slip long taem o yu stap wekap bakegen afta we yu go slip?

Sam samting blong tingbaot: Blong yu winim stamba samting we i blokem yu, yu mas wok had. Risal blong hem, bambae i mekem yu yu glad. Ol Proveb 21:5 i talem se: “Man we i mekem gudfala plan mo i stap wok strong long hem, hem i save kasem plante samting.”

Be i tru, samting we i halpem wan man blong i gat naf taem blong slip, bambae i no save wok long wan narafala man. Eksampol, samfala oli talem se taem oli slip smol long dei, hemia i halpem olgeta blong slip gud long naet, be long sam narafala, nogat. I gud yu faenemaot beswan rod we i save halpem yu moa. Ol haf we oli kam biaen oli save givhan long yu:

 • Rilaksem bodi blong yu bifo we yu go slip. Sipos yu mekem sam samting blong bodi blong yu i rilaks smol bifo we yu go slip, bambae i isi moa blong yu slip kwik.

  “I gud blong finisim ol wok long haos mo ol narafala wok eli, olsem nao taem yu go blong slip, bambae yu no moa wari from.”—Maria.

 • Mekem wan samting. Bitim we yu letem ol samting we oli stap hapen long laef blong yu oli kontrolem yu, i moa gud we yu nao yu kontrolem program blong yu, blong yu save gat naf taem blong slip.

  “Mi mi nidim blong slip samwe long eit aoa long wan naet. Olsem nao, sipos samtaem mi mas wekap eli moa, mi mas go slip eli moa blong mi save slip eit aoa.”—Vincent.

 • Traehad blong folem sem plan. Bodi blong yumi i gat wan klok long hem, be klok ya i save wok gud nomo, sipos yu trenem hem. Ol man blong stadi oli talem se i gud we man i go slip mo i wekap long sem taem evri dei. I gud yu traem mekem samting ya blong wan manis, mo yu skelem se i givhan long yu olsem wanem.

  “Sipos yu go slip long sem taem evri naet, tingting blong yu bambae i klia gud long nekis dei. Mo hemia bambae i givhan blong yu mekem gud ol wok blong yu.”—Jared.

 • Skelem gud ol samting we yu mekem long laef. Baebol i talem se man i mas “kontrolem ol fasin blong hem” we hem i mekem oltaem, mo hemia i minim tu ol samting we yumi mekem taem yumi spel.—1 Timoti 3:2, 11.

  “Mi lanem se mi mas katemdaon ol samting we mi stap mekem long sapa. Sipos mi no kontrolem gud taem we mi spenem blong mekem ol samting blong spel mo pleplei, sam samting bambae oli no rongud. Mo oltaem, hemia slip blong mi.”—Rebecca.

 • !Mekem fon blong yu tu i go “slip”! I moa gud we wan aoa bifo we yu go slip, yu no go long intenet o sanem teks mesej long ol fren blong yu. Sam man blong stadi oli talem se laet we i kamaot long fon, TV o tablet, i save mekem se i had blong man i slip kwik.

   “Ol man oli wantem se yu rere oltaem blong ansa. Be blong yu spel gud, yu mas stop blong yusum fon blong yu.”—Julissa.