Go long ol haf insaed long hem

OL YANGFALA OLI ASKEM

?Olsem Wanem Blong Glad Long Advaes?

?Olsem Wanem Blong Glad Long Advaes?

Testem yu wan

Yumi evriwan i nidim advaes samtaem, speseli ol advaes we oli save givhan long yumi blong kam gud moa long wok mo fasin blong yumi. Traem luk sam eksampol ya daon.

 1. Tija blong yu i talem se yu no spenem inaf taem long wan projek we yu jes mekem. Hem i se: “Yu nidim blong mekem sam moa risej.”

  ?Bambae yu mekem wanem taem yu harem advaes ya?

  1. Sakemaot. (‘From we tija ya i no laekem mi.’)

  2. Akseptem. (‘Bae mi folem advaes ya long nekis projek blong mi.’)

 2. Mama blong yu i talem se rum blong yu i olbaot, nating se yu jes klinim.

  ?Bambae yu mekem wanem taem yu harem advaes ya?

  1. Sakemaot. (‘Hem i neva glad long wan samting.’)

  2. Akseptem. (‘Ating mi save klinim gud moa.’)

 3. Smol sista blong yu i talem se hem i no laekem we oltaem yu stap talem samting we hem i mas mekem.

  ?Bambae yu mekem wanem taem yu harem advaes ya?

  1. Sakemaot. (‘?Hem i hu blong toktok olsem ya long mi?’)

  2. Akseptem. (‘Maet mi save kaen moa long hem.’)

Sam yangfala oli sofsof o oli harem nogud kwik, taem man i givim wan smol advaes nomo long olgeta. ?Yu yu olsem tu? Sipos yes, !yu stap mestem wan gudfala samting long laef! ?From wanem? From we fasin ya blong glad long advaes i wan impoten fasin we bambae i givhan bigwan long yu naoia mo taem yu kam bigman.

No sakemaot samting we yu nidim blong harem, jes from we yu no wantem harem

 ?From wanem mi nidim advaes?

 • From yu no stret gud olgeta. Baebol i talem se: “Yumi evriwan i mekem mastik plante taem.” (Jemes 3:2) Hemia nao risen from wanem yumi evriwan i nidim advaes blong kam gud moa.

  “Mi traem blong tingbaot se yumi evriwan i no stret gud, mo ol mastik oli pat blong laef blong yumi. Taswe taem mi kasem advaes, mi traem blong lanem lesen from mo no mekem semfala mastik ya bakegen.”—David.

 • From yu save kam gud moa. Baebol i talem se: ‘Samting we yu talem long man we i waes, bambae i mekem hem i waes moa.’ (Ol Proveb 9:9) Advaes we narafala i givim i save givhan long yu—sipos yu folem.

  “Bifo, mi gat rong tingting taem mi kasem advaes. Mi ting se i mekem mi luk nogud. Be naoia mi akseptem advaes mo mi askem advaes. Mi wantem save olsem wanem mi save kam gud moa.”—Selena.

I tru, yumi glad taem yumi askem advaes. Be sipos advaes i kam we yumi no askem, hemia wan defren stori bakegen. Natalie i tingbaot wan kad we hem i kasem we i gat sam advaes long hem, we hem i no askem. Hem i talem se: “Mi mi sek mo mi harem nogud. !Mi mi wok had, mo samting we mi kasem hemia advaes!”

?Wan samting olsem i bin hapen long yu finis? Sipos yes, ?yu save mekem wanem?

 ?Olsem wanem blong glad long advaes?

 • Lesin.

  Baebol i talem se: “Man we i savegud ol samting we i stap mekem, hem i no save toktok tumas, i save stap kwaet. Man olsem, hem i man blong luksave mining blong ol had samting.” (Ol Proveb 17:27) Yu no stopem o blokem man we i stap toktok long yu. !Yu tingting gud fastaem bifo we yu talem wan toktok we biaen yu sore from!

  “Taem narafala i stretem mi, oltaem mi wantem difendem mi wan. Be i moa gud mi lanem lesen from advaes ya mo mekem i gud moa nekis taem.”—Sara.

 • Tingbaot advaes, be i no man we i givim advaes.

  Maet i isi nomo blong faenem poen long man we i givim advaes. Be i gud moa blong folem advaes blong Baebol we i se yumi mas ‘rere oltaem blong lesin, no mas hareap blong toktok, mo no mas hareap blong kros.’ (Jemes 1:19) Plante taem i gat sam samting we i tru long wan advaes. Taswe i nogud yu mestem janis blong lesin long samting we yu nidim blong harem, jes from we yu no wantem harem.

  “Taem papa mo mama blong mi i givim advaes long mi, oltaem mi kros mo mi talem se, ‘Mi save, Yes mi save.’ Be taem mi lesin gud long tufala mo folem advaes blong tufala, i gat plante gudfala samting i kamaot.”—Edward.

 • Gat stret tingting long yu wan.

  Taem yu kasem advaes, hemia i no min se yu nogud. I jes minim nomo se yu tu yu stap mestem, olsem evri narafala man. Man ya tu we i givim advaes long yu i nidim advaes naoia mo long ol taem we i kam. Olsem we Baebol i talem: “I no gat man long wol ya . . . we oltaem i stap mekem i stret nomo.”—Prija 7:20.

  “Wan fren i givim advaes long mi we mi ting se mi no nidim. Mi talem tangkiu long hem from we hem i tok stret, be mi harem nogud. Samtaem biaen, mi jes luksave se i gat sam samting we i tru long advaes blong hem. Tangkiu long advaes ya from i mekem mi luksave samting we mi mas wok moa long hem—sipos hem i no bin talem, maet bae mi no save luksave.”—Sophia.

 • Putum mak blong kam gud moa.

  Baebol i talem se “pikinini we i holem ol toktok we papa blong hem i talem long hem blong stretem hem, hem i waes.” (Ol Proveb 15:5) Taem yu akseptem advaes, bambae yu naf blong fogetem ol nogud filing we yu gat mo traehad blong kam gud moa long samting we oli talem long yu. Mekem wan plan blong ol samting we yu mas mekem, mo luk sipos yu stap kam gud moa long ol manis we i kam.

  “Fasin ya blong kasem advaes i joen wetem fasin blong tok tru, from yu mas stap tru long yu wan taem yu luksave ol mastik blong yu, talem sore from, mo lanem olsem wanem blong kam gud moa.”—Emma.

Stamba poen: Baebol i talem se: ‘Ol man oli stap lanlan long olgeta bakegen, olsem we naef i sapenem naef.’ (Ol Proveb 27:17) Ol advaes oli wan tul we oli save mekem yu kam gud moa long fasin blong yu naoia mo taem yu kam bigman.