Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI LONG FRAN PEJ

Long Taem Blong Disasta ?Yu Save Mekem Wanem?

Long Taem Blong Disasta ?Yu Save Mekem Wanem?

“Wan bigfala noes i faerap mo klosap mi foldaon long floa. Smok i kam insaed, mo bigfala stori haos we ofis blong mifala i stap long hem i bon long faea.”Josua.

Etkwek . . . hariken  . . . ol teroris  . . . man i sutum sam pikinini long skul. Ol trabol ya oli kamaot plante taem long nius. I tru se taem yu ridim stori blong disasta, i defren long taem we yu gotru long wan disasta. Blong stap sef, ?yu save mekem wanem bifo long disasta, long taem blong disasta, mo afta long disasta?

 BIFO​—!REREGUD!

DISASTA i stap kasem yumi evriwan. Taswe i impoten we yumi reregud blong yumi save stap laef. ?Yu mas mekem wanem blong reregud?

 • Rerem tingting blong yu. Yu mas tingbaot se ol disasta oli stap hapen long olgeta man, mo oli save kasem yu mo famle blong yu tu. Taem disasta i kam finis, i no moa gat taem blong rere.

 • Kasem save long ol disasta we oli save hapen long ples blong yu. Save gud ol sefples blong haed. Tingbaot sipos haos blong yu, mo ples we haos i stap long hem, i sef. Karemaot ol samting we oli save statem wan faea. Yu save putum wan smol alam insaed long haos we i ring taem i gat smok blong faea, mo yu jenisim batri blong hem evri yia.

 • Rerem ol samting we bambae yu nidim. Long taem blong disasta, lektrik mo wota i save kat, mobaelfon i no wok, mo maet ol bas oli no moa save ron. Taswe, sipos yu gat wan trak, jekem se i gat bensin. Yu mas gat kakae, wota, mo oltaem yu mas kipim wan basket long haos, we yu rerem finis from ol disasta.—Yu luk bokis ya “ ?Yu Yu Gat Evri Samting We Yu Nidim?

  Reregud, hemia i impoten tumas blong yu save stap laef

 • Meksua se yu gat fon namba blong ol fren we oli stap klosap, mo longlongwe tu.

 • Mekem plan blong ronwe mo praktis. Yu mas save gud rod blong kamaot kwiktaem long haos blong yu, mo yu tokbaot wetem ol pikinini blong yu, wanem samting we oli mas mekem sipos oli stap long skul nao wan trabol i kamaot. Makemaot ples we famle i save mit long hem, olsem skul blong pikinini o wan ples blong spel. I gud blong jusum wan we i stap klosap long haos blong yufala mo wan we i stap longwe moa. Ol man long disasta ofis oli talem se, i gud yu praktis blong wokbaot i go long ol ples ya wetem ol pikinini blong yu.

 • Mekem plan blong halpem narafala, wetem ol olfala mo olgeta we oli sik.

LONG TAEM BLONG DISASTA​—TEKEM AKSEN KWIKTAEM

Josua, we yumi tokbaot hem finis, i talem se: “Taem faea i stap bonem stori haos ya, plante man long ofis oli slo blong ronwe. Samfala oli ofem kompiuta, sam narafala oli fulumap botel  wota blong olgeta. Wan man i talem se: ‘Ating bae yumi wet nomo.’” Be Josua i singaot long olgeta se: “!Yumi mas kamaot long ples ya naoia!” Ol man ya oli sek mo kwiktaem nomo oli biaen long Josua, oli ron i godaon long lada. Josua i stap singaot nomo se: “!Sipos wan i foldaon, leftemap hem mo gohed blong ron! !Bambae yumi evriwan i laef!”

 • Faea. Stap daon klosap long floa, mo muv i go afsaed kwiktaem. Smok i mekem se i had blong lukluk, mo plante man oli ded long faea, from we oli pulum tumas smok. Lego ol samting blong yu oli stap. Evri minit i impoten, taswe sipos yu hareap, yu save sevem laef blong yu.

 • Etkwek. Go aninit long wan strong tebol o wan narafala samting olsem, o klosap long wan wol insaed long haos. Afta long etkwek, graon i save seksek smol yet, taswe yu mas go afsaed kwiktaem mo stap longwe long ol haos. I gud yu traem givhan long ol narafala we oli gat kil, from we ol man we oli tren blong mekem wok ya, maet oli tekem longtaem blong kam.

 • Taetel wef. Sipos solwota i drae wantaem nomo, yu mas kwik blong muv i go long wan ples we i hae. Yu mas tingbaot se, afta long fas wef, bambae i gat plante moa bigbigfala wef.

 • Hariken. Go kwik blong haed long wan sefples o wan strong haos.

 • Bigfala wota i ron. Yu no go insaed long ol haos we oli fulap long wota, mo yu no wokbaot o draevem trak i gotru long wota. I save gat ol doti blong toelet long hem, mo maet i gat ol denja tu we yu no save luk, olsem enikaen doti we i kamaot long ol haos o i stap long rod, ol bigfala hol blong dren wota, mo ol rop blong lektrik we oli foldaon.

 • ?Yu yu save? Samwe long haf meta blong wota we i ron strong, hem i naf blong kafsaedem wan trak. Plante man oli ded from we oli traem blong draevem trak i gotru long bigfala wota long rod.

 • !Sipos yu kasem woning blong muvaot, yu aot kwiktaem! Talem long ol fren blong yu weples yu stap go long hem, sipos no, bambae oli putum laef blong olgeta long denja blong traem faenem yu.

  !Sipos yu kasem woning blong muvaot, yu aot kwiktaem!

 • ?Yu yu save? Sipos yu sanem wan teks mesej maet i kasem narafala, i bitim we yu ringim hem.

 • Sipos yu harem woning se yu mas stap long haos o haed samples, yu no go afsaed. Sipos i wan aksiden o faet we i kamaot, we oli sakem ol kemikol, ol samting blong givim sik, o posen gas i go long win, yu satem gud evri doa mo windo blong meksua se gas ya i no save kam insaed. Lesin oltaem long woning we i kamaot long TV o radio, mo stap insaed go kasem taem we oli talemaot se i no moa gat denja.

 AFTA​—!LUKAOT GUD MO STAP SEF!

Yu save folem ol rod ya, blong lukaot gud long ol denja mo blong blokem ol sik:

 • Stap wetem ol fren, i moagud i bitim we yu stap samples wetem wan bigfala grup blong ol man.

 • Meksua se ples we yu stap long hem i klin oltaem.

 • Protektem bodi blong yu taem yu stap klinim ol doti. Yu save werem hanglaf, sus o but, wan strong hat, mo wan samting blong blokem maot mo nus long das. Lukaot gud long ol rop blong lektrik we oli brobrok, mo ol jakol faea we oli laet yet.

 • Folem program we yu stap folem evri dei. Ol pikinini oli mas luk se yu gat gudfala tingting, mo yu no wari tumas. Yu pleplei wetem olgeta, mekem ol skul wok, mo gohed blong mekem wosip long famle. Yu no lukluk tumas ol nius blong disasta ya, mo yu no putum kros mo wari blong yu i go long samfala long famle. Yu givhan long ol narafala, mo yu letem narafala i givhan long yu.

  Afta long disasta, folem program we yu stap folem evri dei

 • Tingbaot se long disasta yu lusum plante samting. Afta long disasta, gavman mo ol narafala grup we oli givhan long ol man, oli wok blong sevem laef, i no blong givimbak ol samting we ol man oli lusum. Blong stap laef, yu nidim klin wota, kakae, klos, mo wan ples blong slip.—1 Timoti 6:7, 8.

 • Lukaot help taem yu harem nogud long filing blong yu. Hemia i save kamaot samtaem afta we disasta i hapen. Ol saen blong hem, se yu wari tumas, tingting i foldaon, ol filing blong yu oli olbaot, yu no save tingting gud, mo i had blong wok mo slip. I gud yu toktok wetem sam fren we oli kea long yu.

Josua i ronwe long bigfala faea we i bonem ofis blong hem, be plante fren blong hem oli ded. Ol Kristin elda mo ol spesel dokta oli givhan bigwan long tingting blong hem. Josua i talem se: “Oli talem long mi se i stret nomo we mi krae, hemia bambae i givhan long mi sloslo blong mi harem gud bakegen, nao biaen bambae i finis. Afta we sikis manis i pas, ol rabis drim oli godaon. Be ol narafala filing oli stap longtaem moa.”

Yumi harem se i no stret nating we disasta i spolem laef blong plante man. Taswe samfala oli blemem God from ol trabol ya. Plante man oli olsem Josua we “tingting blong hem i stikim hem,” from we hem i laef be plante narafala oli ded. Hem i se: “Mi stap tingbaot yet se mi sud sevem plante moa man. Be mi bilif se i no longtaem, God bambae i mekem se stret fasin i stap long wol ya mo i stretem olgeta trabol. Samting ya i mekem mi mi harem gud. Go kasem taem ya, mi glad blong stap laef evri dei, mo mi mekem evri samting we mi naf blong mekem blong lukaot gud long laef blong mi.”—Revelesen 21:4, 5. *

^ par. 33 Blong save moa long ol promes blong God long fiuja, mo from wanem hem i letem ol man oli safa, yu luk buk ya ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim? Yu save daonlodem long websaet ya www.jw.org.