Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Helt

Helt

Baebol i no wan buk blong ol meresin. Be, ol advaes blong hem oli save givhan long helt blong yu. Tingbaot sam rul blong Baebol we oli save mekem helt blong yu i gud moa.

LUKAOT GUD LONG BODI BLONG YU

RUL BLONG BAEBOL: “I no gat man we i no laekem nating prapa bodi blong hem. Man i stap fidim bodi blong hem mo i stap mekem i gud long hem.”—Efesas 5:29.

?I MINIM WANEM? Long vas ya, Baebol i pulum yumi blong lukaot gud long bodi blong yumi. Ol man we oli stadi long saed ya, oli faenemaot se plante sik oli kamaot from fasin blong laef we ol man oli jusum. Taswe, sipos yumi jus gud, yumi save gat gudfala helt.

?YU SAVE MEKEM WANEM?

  • Kakae. Jusum ol kakae we oli gud long bodi, mo dring plante wota.

  • Mekem Eksasaes. Nating se yu olfala, yu handikap, o yu gat wan sik, be sipos yu mekem eksasaes, helt blong yu i save kam gud moa. !Ol famle, ol fren, mo ol dokta oli save givim advaes long ol eksasaes, be yu nomo yu mas mekem!

  • Slip Gud. Sipos oltaem yu no slip gud, yu save kasem wan bigfala sik. Plante man oli no slip gud from we oli mekem ol narafala samting long taem we oli mas slip. Be sipos yu slip gud, laef blong yu bambae i gud moa.

LEGO SAMTING WE I SPOLEM BODI

RUL BLONG BAEBOL: “Yumi mas wasemaot ol samting we oli mekem bodi mo tingting blong yumi i kam doti.”—2 Korin 7:1.

?I MINIM WANEM? Yu mekem i gud long yu wan taem yu no smok sigaret, mo yu no spolem bodi wetem ol narafala samting we oli save givim sik o yu save ded from.

 ?YU SAVE MEKEM WANEM? Putum wan stret dei blong stop, mo makem dei ya long kalenda. Bifo long dei ya, sakemaot ol sigaret, ol laeta, mo ol narafala samting we i joen wetem nogud fasin ya we yu wantem stopem. Yu no go long ol ples we ol man oli stap smok. Talemaot desisen blong yu long ol fren mo famle we oli sapotem yu.

SAM NARAFALA RUL BLONG BAEBOL

Yu save askem wan Baebol long ol Witnes blong Jehova long ples blong yu

STAP SEF.

“Sipos yufala i wokem wan haos we ruf blong hem i flat, blong man i save go spel long hem, be bambae yufala i mas mekem rel i goraon long hem. Nao sipos wan man i foldaon i ded, be bambae i no gat man i save jajem yufala from.”—DUTRONOME 22:8.

NO FAERAP LONG KROS.

“Man we i no save kros kwik, hem i waes we i waes, be man we i stap faerap kwiktaem nomo, hem i soemaot we hem i no gat hed nating.”—OL PROVEB 14:29.

NO KAKAE BITIM MAK.

“I nogud yu go joen wetem ol man we . . . oli stap kakae we i bitim mak.”—OL PROVEB 23:20.