Go long ol haf insaed long hem

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Ol Rabis Pija? ?I Rong Blong Go Long Intenet Blong Tokbaot Mo Sanem Ol Pija Blong Seks?

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Ol Rabis Pija? ?I Rong Blong Go Long Intenet Blong Tokbaot Mo Sanem Ol Pija Blong Seks?

Ansa we Baebol i givim

Baebol i no tokbaot stret ol rabis pija, mo fasin ya blong go long Intenet blong tokbaot no sanem ol pija blong seks, mo ol narafala samting olsem. Be Baebol i talemaot klia tingting blong God long ol samting we i pulum man mo woman we i no mared blong slip tugeta, mo blong gat rong tingting long saed blong seks. Traem luk sam long ol vas ya:

  • “Taswe yufala i mas kilimaot ol haf blong bodi blong yufala long wol ya, blong yufala i no mekem enikaen doti fasin blong seks, mo blong yufala i no mekem ol doti samting, mo blong yufala i no wantem ol rabis fasin blong seks nao yufala i bitim mak long hem.” (Kolosi 3:5) Taem man i lukluk ol rabis pija, hemia i no givhan long hem blong kilimaot ol rabis fasin we vas ya i tokbaot, be i pulum hem moa blong wantem mekem ol fasin ya. Man we i lukluk ol rabis pija i kam doti long ae blong God.

  • “Man we i stap gohed blong lukluk wan woman nao i wantem hem tumas, hem i mekem adaltri finis wetem woman ya long hat blong hem.” (Matiu 5:28) Taem man i lukluk ol rabis pija blong man we i slip wetem woman, tingting blong hem i save kam nogud, ale hemia i save pusum hem blong mekem samting we i no stret.

  • “Yufala i no mas tokbaot nating enikaen doti fasin blong seks, mo enikaen doti samting, mo toktok blong yufala i no mas soemaot se yufala i wantem plante samting.” (Efesas 5:3) Yumi no mas tokbaot nating ol rabis fasin blong seks, mo yumi no mas wajem mo ridim stori we oli tokbaot rabis fasin ya.

  • “Yumi save luk klia nomo ol wok we oli kamaot long tingting blong man nomo. Ol wok ya oli olsem: Enikaen doti fasin blong seks, ol doti fasin, . . . mo ol narafala samting olsem. Mi mi givim woning finis long yufala, mo naoia mi givim woning bakegen, se olgeta we oli stap mekem ol samting ya, bambae oli no save kasem Kingdom blong God.” (Galesia 5:19-21) Sipos man i stap lukluk ol rabis pija, no i yusum Intenet blong tokbaot seks mo sanem ol rabis pija (cybersex), no i yusum mobaelfon blong tokbaot seks no blong lesin long ol doti tok olsem (phone sex), no i sanem mesej blong tokbaot ol rabis fasin blong seks no ol rabis pija (sexting), man ya, fasin blong hem i doti finis, mo God i luk hem se hem i no klin. Sipos yumi stap mekem ol samting ya, God bambae i no moa glad long yumi.