Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Taem Ol Pikinini Oli Harem Nogud

Taem Ol Pikinini Oli Harem Nogud

?Yu yu harem nogud from wan famle blong yu i ded? Sipos yes, ?wanem i save givhan long yu blong harem gud bakegen? Traem luk olsem wanem Baebol i halpem tri yangfala blong oli winim problem ya.

STORI BLONG DAMI

Dami

Fastaem, hed blong papa i soa smol nomo. Be taem hed blong hem i soa bigwan, mama i ringim ambulans blong kam from hem. Mi tingbaot yet taem we oli kam tekem hem i go. Mi no save se hemia laswan taem we mi luk hem taem i laef yet. Tri dei biaen, papa i ded from sik ya aneurysm. Long taem ya, mi gat 6 yia nomo.

Mi blemem mi wan from ded blong papa, blong plante yia. Mi stap tingbaot bakegen taem ya we oli kam tekem hem i go long hospital, nao mi stap askem long mi wan se: ‘?From wanem mi stap stanap nomo? ?From wanem mi no mekem wan samting?’ Mi stap luk ol olfala we olgeta tu oli sik, nao mi stap askem se, ‘?From wanem papa blong mi i ded, be olgeta oli laef yet?’ Be mama i givhan long mi blong mi tokbaot ol filing blong mi. Mo from we mifala i Witnes blong Jehova, kongregesen blong mifala i givhan gud long mifala.

Samfala oli ting se yu save harem nogud stret long taem we wan famle no fren i ded, be biaen yu save harem gud bakegen. Be hemia i no samting we i hapen long mi. Mi mi harem nogud from papa blong mi taem mi kam yangfala.

Advaes we mi wantem talem long ol yangfala we papa o mama blong olgeta i ded, hemia se, “Yu tokbaot ol filing blong yu wetem wan man. Sipos yu kwik blong tokbaot ol filing blong yu, bambae samting ya i mekem i gud moa long helt blong yu.”

I had blong tingbaot se papa i no stap wetem mi long ol impoten taem long laef blong mi. Be ol promes blong Baebol oli leftemap tingting blong mi. Hemia ol promes olsem Revelesen 21:4, we i tokbaot se i no longtaem God bambae i mekem se “man i no moa krae from we hem i sore, mo bambae i no moa gat man i krae, mo bambae man i no moa harem nogud long bodi blong hem.”

STORI BLONG DERRICK

Derrick

Sam gudfala samting we mi tingbaot we mi mo papa blong mi i mekem, hemia blong go pulum fis mo go kamp long ol hil. Papa i laekem tumas blong wokbaot long ol hil.

Papa i gat sik blong hat. Mi tingbaot taem mi smol boe nomo, mi stap go luk hem long hospital. Be mi no kasemsave se hem i gat wan bigfala sik. Mo taem mi gat naen yia, papa i ded from sik ya.

Afta we hem i ded, mi krae we mi krae. Mi harem se win blong mi bambae i finis mo mi no wantem toktok long eni man. Mi neva harem nogud olsem bifo, mo mi no moa wantem mekem eni samting. Long taem ya, ol yangfala long jos blong mi oli stap kam luk mi, be afta oli no moa kam. Ol man long jos oli stap talem se: “Hemia stret taem blong papa blong yu,” o “God i singaotem hem,” o “Naoia hem i stap long heven.” Be ol tingting ya oli no mekem se  mi harem gud, mo tu, mi no save ol samting we Baebol i tijim long saed ya.

Biaen, mama blong mi i stat blong stadi Baebol wetem ol Witnes blong Jehova, mo afta, mi mo bigfala brata blong mi tu i stadi. Mifala i lanem ol samting we i hapen taem man i ded mo promes blong God blong mekem man i laef bakegen. (Jon 5:28, 29) Wan vas we i givhan moa long mi, hemia Aesea 41:10, we God i talem se: “!Yufala i no fraet! !Mi mi stap wetem yufala! !Mi mi God blong yufala! !Yufala i no seksek! !Mi bambae mi mekem yufala i strong! !Mi bambae mi givhan long yufala! !Mi bambae mi blokemgud yufala, mi sevem yufala!” Mi harem gud tumas blong save se oltaem Jehova i stap givhan long mi, long ol taem we mi harem nogud.

STORI BLONG JEANNIE

Jeannie

Mama blong mi i ded from kansa, taem mi gat seven yia. Long dei we hem i ded, i olsem wan drim nomo. Hem i ded long haos, mo long taem ya bubu man mo bubu woman blong mi oli stap. Mi tingbaot se evriwan oli stap kwaet, mo mifala i bin kukum eg blong kakae long sapa ya. Mi harem se evri samting long laef blong mi i jenis.

Long taem ya, mi ting se mi mas strong blong givhan long smol sista blong mi, so mi haedem ol filing blong mi. Mo kasem naoia, mi harem nogud yet from problem ya, mo mi save se hemia i no save givhan long helt blong mi.

Mi tingbaot taem ol Witnes blong Jehova oli givhan long mifala mo oli soemaot se oli lavem mifala. Nating se mifala i jes stat nomo blong go long ol miting long Haos Kingdom, be ol brata mo sista oli glad blong kam mitim mifala, mo i olsem se mifala i save gud mifala plante yia finis. Oltaem ol brata mo sista oli stap givim kakae long mifala. Taswe, mi no ting se papa i kuk blong mifala blong wan ful yia.

Wan vas we mi laekem tumas hemia Ol Sam 25:16, 17. Man blong raetem Sam i prea strong long God se: “Plis yu luk long mi, yu sore long mi, from we mi mi no gat fren blong mi, mo mi no moa strong. Plis yu tekemaot ol samting we i stap mekem mi mi wari tumas, mo yu sevem mi long ol trabol blong mi.” I gud tumas blong save se yu no stap yu wan nomo, taem yu harem nogud. God i stap wetem yu. Baebol i givhan long mi blong mi gohed long laef blong mi, mo blong tingbaot ol gudfala promes blong Jehova olsem promes ya se, hem bambae i mekem ol ded man oli laef bakegen. Mi gat hop ya blong luk mama blong mi bakegen we bambae hem i no moa sik long paradaes long wol ya.—2 Pita 3:13.

?Yu wantem save moa long ol gudfala advaes we Baebol i givim long olgeta we oli stap harem nogud? Yu save daonlodem wan fri kopi blong buklet ya “Taem Wan We Yu Laekem Hem Tumas i Ded.” Yu go long www.jw.org, mo yu luk long haf ya OL BUK > OL BUK & BUKLET.